ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Ключові слова: соціальний захист, державний бюджет, зведений бюджет, видатки бюджетів, місцеві бюджети, бюджетне фінансування

Анотація

У сучасних умовах у розвинутих країнах світу видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення становлять близько 17% ВВП. Такий показник указує на те, що видатки на соціальний складник займають найбільшу частку в структурі видатків державного бюджету як у зарубіжних країнах, так і в Україні. Головною проблемою фінансового забезпечення соціального захисту в Україні є недостатність державних коштів для виконання вимог чинного законодавства. Незважаючи на те що протягом аналізованого періоду в Україні спостерігається збільшення видатків на соціальний захист, усе ж цих коштів недостатньо. Реалізація політики в системі соціального захисту має низку причин, які проявляються, перш за все, у виконанні затверджених видатків державного бюджету. Незважаючи на суттєві суми державних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, широкий перелік форм соціальної допомоги населення, перевагами якої користується значна частина суспільства, не всі заходи виявляються ефективними. З одного боку, держава вкладає значні кошти у розвиток соціальної сфери, а з іншого – ці витрати не вирішують проблем соціального захисту населення, а, навпаки, масштабують їх. Тому важливо дослідити питання державних видатків на соціальний захист та проблеми фінансування соціальної сфери та знайти альтернативи для поліпшення її функціонування.

Посилання

Михальченко Г.Г., Грищенко Ю.О. Застосування світового досвіду для удосконалення шляхів фінансування системи соціального захисту в Україні. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». 2014. № 8/1. С. 32–40.

Насібова О. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення соціального захисту населення. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 35–40.

Павлюк К.В. Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні. Фінанси України. 2012. № 6. С. 15–29.

Офіційний сайт Державної казначейської служби України. Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2019 рік. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2019-rik?page=4.

Центр економічної стратегії. Яким є оптимальний масштаб державних видатків в Україні (прес-реліз). Київ, 2015. URL: http://ces.org.ua/press_release_021115/.

Роледерс В.В., Кукель Г.С. Проблеми фінансування сфери соціального захисту населення в Україні та шляхи їх подолання. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 49–54.

Гнидюк І.В., Гайдей О.В. Бюджетне фінансування соціального забезпечення в Україні. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2018. № 4. С. 67–72.

Myhalchenko G., Gryshchenko Y. (2014) Application of world experience to improve ways of financing the social protection system in Ukraine. Economy, vol. 8/1, pp. 32-40.

Nasibova O. (2019) Theoretical aspects of financial support of social protection. Economy and state, vol. 8, pp. 35-40.

Pavlyuk K. (2012) Modernization of the social protection system in the context of accumulation of social capital in Ukraine. Finance of Ukraine, vol. 6, pp. 15-29.

Official site of the State Treasury Service of Ukraine. Annual report on the execution of the State Budget of Ukraine (2019). URL:https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2019-rik?page=4

Center of economic strategy (2015) What is the optimal scale of public spending in Ukraine, Kyiv: Center of economic strategy.

Roleders V., Kukel G. (2019) Problems of financing of sphere of social defence of population in Ukraine and ways of their overcoming. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 49–54.

Gnydiuk I., Gaidei O. (2018). Budget financing of social security in Ukraine. Economic sciences, vol. 4, pp. 67-72.

Переглядів статті: 709
Завантажень PDF: 318
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Борушок, І. І. (2021). ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ. Економічний простір, (169), 69-72. https://doi.org/10.32782/2224-6282/169-13
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА