ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Ключові слова: інвестиційно-інноваційні процеси, інвестиційно-інноваційний розвиток, інвестиційно-інноваційна діяльність, інвестиції, інновації, території, регулювання

Анотація

Метою статті є узагальнення теоретичних аспектів та підходів до визначення сутності інвестиційно-інноваційних процесів розвитку територій із метою формування сприятливого бізнес-середовища та ефективного управління соціально-економічним розвитком регіонів. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи праці науковців, які досліджували інвестиційно-інноваційні процеси розвитку території, законодавчу та нормативно-правову базу, систематизовано погляди та підходи до розуміння даної категорії. Здійснено аналіз законодавчо-нормативної бази, яка забезпечує регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні та покликана сприяти інвестиційно-інноваційному розвитку територій. Установлено відмінність інвестиційно-інноваційного розвитку від інших концепцій розвитку територій. Виокремлено ознаки та стадії інноваційних процесів. Виділено групи суб’єктів, які забезпечують виконання окремих етапів інвестиційно-інноваційного процесу розвитку території у контексті їх зв’язку зі стадіями реалізації державних або місцевих стратегій (програм) розвитку територій. Виокремлено заходи, які сприятимуть стимулюванню інвестиційно-інноваційних процесів розвитку територій. Запропоновано авторське трактування сутності інвестиційно-інноваційних процесів розвитку території як процесів вивчення, організації та взаємоузгодження основних інтересів та напрямів діяльності макроекономічних суб’єктів (домогосподарств, суб’єктів господарювання, держави) з метою розвитку економічної інфраструктури та формування сприятливого зовнішнього середовища для інноваційної діяльності підприємств та її ефективного фінансування.

Посилання

Волощук В.Р. Інструментарій оцінки інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 12. С. 61–71.

Бабина О.М. Аналіз інвестиційних можливостей підприємництва з позицій розвитку інноваційної діяльності у виробництві енергії з альтернативних джерел. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_4_82.

Вітковський Ю.П. Методологічні та методичні прийоми і підходи до управління розвитком інноваційно-інвестиційного потенціалу суб’єктів агробізнесу. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2019. № 4(2). С. 210–219.

Степанова А. Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи. Схід. 2016. № 4. С. 41–46.

Гріщенко І., Білецька Н., Клівіденко Л. Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств в умовах системних перетворень. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2016. № 50. С. 157–160.

Полятикін С.О. Основні фактори розвитку інноваційно-інвестиційної привабливості регіонів України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 17. Ч. 2. С. 47–50.

Журавель Ю. Формування інвестиційних ресурсів для інноваційного розвитку економіки. Економічний аналіз. 2017. № 1. Т. 27. С. 35–42.

Моргачов І.В. Удосконалення інфраструктурного забезпечення регіональних інвестиційно-інноваційних процесів на основі їх оцінювання : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05. Сєвєродонецьк, 2020. 728 с.

Про інноваційну діяльність : Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-IV, зі змінами, внес. Законом № 5460-VI від 16.10.2012. Законодавство України : вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХІІ, зі змінами, внес. Законом № 1116-ІХ від 17.12.2020. Законодавство України : вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р. Законодавство України : вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-р (дата звернення: 22.04.2021).

Про схвалення Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017–2021 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1017-р. Законодавство України : вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-р.

Гернего Ю. Формування інноваційного процесу: теоретичний підхід. Ринок цінних паперів України. 2016. № 5–6. С. 15–20.

Цилюрик Г.І. Інноваційна діяльність в умовах економічної конкуренції. Облік і фінанси АПК : вебсайт. URL: http://magazine.faaf.org.ua/innovaciyna-diyalnist-v-umovah-ekonomichnoi-konkurencii.html (дата звернення: 29.04.2021).

Нікон Д.Є. Активізація регіональних інвестиційно-інноваційних процесів в умовах рецесії : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05. Одеса, 2019. 191 с.

Білик В.В. Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. Економіка і суспільство. 2017. № 10. С. 172–176.

Романко О.П. Управлінська інфраструктура регіону інноваційно-інвестиційного орієнтування. Ефективна економіка. 2017. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5571.

Волощук К.Б., Лісевич Н.А. Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку виробництва продукції тваринництва агропромисловими підприємствами. Інноваційна економіка. 2019. № 3–4. С. 12–17.

Voloshchuk V.R. (2020) Instrumentarii otsinky investytsiinoho zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv [Tools for assessing investment support of innovative development of enterprises]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no. 12, pp. 61-71.

Babyna O.M. (2020) Analiz investytsiinykh mozhlyvostei pidpryiemnytstva z pozytsii rozvytku innovatsiinoi diialnosti u vyrobnytstvi enerhii z alternatyvnykh dzherel [Analysis of investment opportunities of entrepreneurship from the position of innovation activity development in energy production from alternative sources]. Efektyvna ekonomika (electronic journal), no. 4. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_4_82 (accessed 29.04.2021).

Vitkovskyi Yu.P. (2019) Metodolohichni ta metodychni pryiomy i pidkhody upravlinnia rozvytkom innovatsiino-investytsiinoho potentsialu sub’iektiv ahrobiznesu [Methodological and methodological methods and approaches of management of development of innovation and investment potential of agribusiness entities]. Visnyk KhNAU. Seriia: Ekonomichni nauky. vol. 4, no. 2, pp. 210-219.

Stepanova A. (2016) Investytsiino-innovatsiinyi rozvytok ekonomiky Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Investment and innovation development of ukraine's economy: problems and prospects]. Skhid, no. 4, pp. 41-46.

Hrishchenko I., Biletska N., Klividenko L. (2016) Investytsiino-innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv v umovakh systemnykh peretvoren [Investment and innovation development of enterprises in conditions of systemic transformations]. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia ekonomichna, no. 50, pp. 157-160.

Poliatykin S.O. (2018) Osnovni faktory rozvytku innovatsiino-investytsiinoi pryvablyvosti rehioniv Ukrainy [The main factors of innovation and investment attractiveness of the regions of Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 17, no. 2, pp. 47-50.

Zhuravel Yu. (2017) Formuvannia investytsiinykh resursiv dlia innovatsiinoho rozvytku ekonomiky [Formation of investment resources for innovative economic development]. Ekonomichnyi analiz, vol. 1, no. 27, pp. 35-42.

Morhachov I.V. (2020) Udoskonalenni infrastrukturnoho zabezpechennia rehionalnykh investytsiino-innovatsiinykh protsesiv na osnovi yikhnoho otsiniuvannia [Improvement of infrastructure support of regional investment and innovation processes based on their assessment] (PhD Thesis), Sievierodonetsk.

Verkhovna Rada Ukrainy (2002) Pro innovatsiinu diialnist: Zakon Ukrainy [On Innovation Activity: Law of Ukraine], Zakonodavstvo Ukrainy (electronic). Available at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (accessed 29.04.2021).

Verkhovna Rada Ukrainy (1991) Pro investytsiinu diialnist: Zakon Ukrainy [On Investment Activity: Law of Ukraine], Zakonodavstvo Ukrainy (electronic). Available at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (accessed 29.04.2021).

Kabinet Ministriv Ukrainy (2019) Pro skhvalennia Stratehii rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy [On approval of the Strategy for the development of the sphere of innovation activity for the period up to 2030: Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine], Zakonodavstvo Ukrainy (electronic). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-р (accessed 29.04.2021).

Kabinet Ministriv Ukrainy (2017) Pro skhvalennia Eksportnoi stratehii Ukrainy (“dorozhnoi karty” stratehichnoho rozvytku torhivli) na 2017-2021 roky: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy [On approval of the Export Strategy of Ukraine ("roadmap" for strategic trade development) for 2017-2021: Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine], Zakonodavstvo Ukrainy (electronic). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-р (accessed 29.04.2021).

Herneho Yu. (2016) Formuvannia innovatsiinoho protsesu: teoretychnyi pidkhid [Formation of innovation process: theoretical approach], Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy, no. 5-6, pp. 15-20.

Tsyliuryk H.I. Innovatsiina diialnist v umovakh ekonomichnoi konkurentsii [Innovative activities in the conditions of economic competition], Oblik i finansy APK (electronic journal). Available at: http://magazine.faaf.org.ua/innovaciyna-diyalnist-v-umovah-ekonomichnoi-konkurencii.html (accessed 29.04.2021).

Nikon D.Ye. (2019) Aktyvizatsiia rehionalnykh investytsiino-innovatsiinykh protsesiv v umovakh retsesii [Intensification of regional investment and innovation processes in the conditions of recession] (PhD Thesis), Odesa.

Bilyk V.V. (2017) Derzhavne rehuliuvannia innovatsiino-investytsiinoi diialnosti [State regulation of innovation and investment activity], Ekonomika i suspilstvo. no. 10, pp. 172-176.

Romanko O.P. (2017) Upravlinska infrastruktura rehionu innovatsiino-investytsiinoho oriientuvannia [Management infrastructure of the region of innovation and investment orientation], Efektyvna ekonomika (electronic journal), no. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5571

Voloshchuk K.B., Lisevych N.A. (2019) Osoblyvosti innovatsiino-investytsiinoho rozvytku vyrobnytstva produktsii tvarynnytstva ahropromyslovymy pidpryiemstvamy [Features of innovation and investment development of livestock production by agro-industrial enterprises], Innovatsiina ekonomika, no. 3-4, pp. 12-17.

Переглядів статті: 208
Завантажень PDF: 170
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Гладинець, Н. Ю., & Ряшко, Н. В. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ. Економічний простір, (169), 56-60. https://doi.org/10.32782/2224-6282/169-10
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА