СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУР ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: підприємство, економічна експертиза, судова економічна експертиза, фінансовий стан, управлінські рішення, аналіз

Анотація

У статті розглянуто системні аспекти проведення економічної експертизи підприємств. Установлено, що економічна експертиза за своєю суттю і специфічними особливостями є надзвичайно об'ємною та трудомісткою і генерує у собі велику кількість напрямів. Доведено, що налагоджена система економічної експертизи виступає дієвою основою розвитку та збільшення виробничої потужності підприємств. Визначено, що економічна експертиза виступає безкінечним процесом накопичення та аналізу інформації, котра дає можливість зацікавленим особам приймати відповідні управлінські рішення, що призведуть до поліпшення ефективності здійснення господарської діяльності. Установлено, що застосовувати економічну експертизу варто не лише в рамках процесуальних дій. Доведено, що економічна експертиза підприємств покликана встановлювати характер і механізм спотворення облікових даних і ступінь їхнього впливу на якісні та кількісні показники господарської діяльності, сприяє відтворенню перекручених або відсутніх облікових даних.

Посилання

Клименко Н.І. Щодо сутності корупції та антикорупційних судових експертиз. Віче. 2012. № 6. С. 15–17.

Клименко Н.І., Федчишина В.В. Судово-економічна експертиза: сучасний стан і актуальні питання. Криміналістичний вісник. 2016. № 1(25). С. 56–61.

Перевозова І.В. Застосування економічної експертизи при вирішенні господарських спорів. Науковий вісник Ужгородського університету. 2011. № 33. Ч. 1. С. 158–161.

Експертні економічні дослідження та судова експертиза податкового обліку. Офіційно про податки. URL: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8743 (дата звернення: 10.05.2021).

Перевозова І.В. Економічна експертиза як специфічна галузь знань. Економіка: реалії часу. 2013. № 3(8). С. 97–105.

Дерій В.А., Дема Д.І. Економічна експертиза діяльності підприємств. Економіка і суспільство. 2017. № 11. С. 508–514.

Експертиза фінансово-господарської діяльності. Судова економічна експертиза : вебсайт. URL: https://expert-economist.com.ua/uk/o-sudebnoj-ekspertize/ekspertiza-finansovo-khozyajstvennoj-deyatelnosti (дата звернення: 11.05.2021).

Klymenko, N.I (2012). Shchodo sutnosti koruptsii ta antykoruptsiinykh sudovykh ekspertyz [Concerning the essence of corruption and anti-corruption forensic expertise]. Viche, no. 6, pp. 15-17.

Klymenko N.I., Fedchyshyna V.V. (2016) Sudovo-ekonomichna ekspertyza: suchasnyj stan i aktualjni pytannja [Forensic economic examination: current status and current issues]. Kryminalistychnyj visnyk, no. 1(25), pp. 56-61.

Perevozova I.V. (2011) Zastosuvannja ekonomichnoji ekspertyzy pry vyrishenni ghospodarsjkykh sporiv [Application of economic expertise in resolving economic disputes]. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytet, no. 33(1), pp. 158-161.

Ekspertni ekonomichni doslidzhennja ta sudova ekspertyza podatkovogho obliku [Expert economic research and forensic examination of tax accounting] Bulletin officially about taxes. available at: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8743 (accessed: 10 May2021).

Perevozova I.V. (2013) Ekonomichna ekspertyza jak specyfichna ghaluzj znanj [Economic expertise as a specific field of knowledge]. Ekonomika: realiji chasu, no. 3(8), pp. 97-105.

Derij V.A., Dema D.I. (2017) Ekonomichna ekspertyza dijaljnosti pidpryjemstv [Economic examination of enterprises]. Ekonomika i suspiljstvo, no. 11, pp. 508-514.

Ekspertyza finansovo-ghospodarsjkoji dijaljnosti [Examination of financial and economic activities] Forensic economic expertise. available at: https://expert-economist.com.ua/uk/o-sudebnoj-ekspertize/ekspertiza-finansovo-khozyajstvennoj-deyatelnosti (accessed: 11 May2021).

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Морозова, О. С. (2021). СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУР ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (169), 52-55. https://doi.org/10.32782/2224-6282/169-9
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ