ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА МИРОБУДІВНИЦТВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

Ключові слова: економіка миробудівництва, економічна безпека держави, державна політика, окуповані території, реінтеграція, національна безпека

Анотація

У статті досліджено пріоритети державної політики миробудівництва та зміцнення економічної безпеки держави. Проведено моніторинг заходів, спрямованих як на реінтеграцію тимчасово окупованих територій, так і на мінімізацію негативного впливу ризиків і загроз воєнної та гібридної агресії на збереження траєкторії сталого цілісного соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. Систематизовано інституційно-правове забезпечення політики реінтеграції тимчасово окупованих територій та аналітичне оцінювання офіційних трансфертів місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей. Досліджено прийняту Державну цільову програму відновлення та розбудови миру у східних регіонах України, Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вивчено проблематику відновлення та інтеграції житлової інфраструктури Донецької і Луганської областей до загальнодержавної транспортно-логістичної інфраструктури. Запропоновано низку переваг та недоліків державної політики миробудівництва в Україні та визначено їхні наслідки для забезпечення реінтеграції окупованих територій.

Посилання

Деякі питання Державного агентства з питань відновлення Донбасу : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 655 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/655-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.04.2021).

Іляш О.І., Блохін П.В, Становлення економіки миробудівництва у системі економічної безпеки держави. Проблеми економіки. 2019. № 2. C. 45–52. URL: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-45-52 (дата звернення: 09.04.2021).

Деякі питання Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 серпня 2015 р. № 736 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 09.04.2021).

Деякі питання Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 376 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-2016-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.04.2021).

Офіційний вебсайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. URL: https://mtot.gov.ua/ (дата звернення: 08.04.2021).

Про затвердження плану заходів з організації відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності на території Донецької та Луганської областей : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1002-р / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-2014-%D1%80#n7 (дата звернення: 18.04.2021).

Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України : Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1071 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-2017-%D0%BF#Text (дата звернення: 14.04.2021).

Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 909-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 16.04.2021).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь» : Указ Президента України від 24 березня 2021 р. № 117/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1172021-37533 (дата звернення: 15.04.2021).

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.04.2021).

Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 17.09.2019 № 722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (дата звернення: 20.04.2021).

Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/Sustainable-Dev-Strategy-for-Ukraine-by-2030.html (дата звернення: 21.04.2021).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (дата звернення: 24.04.2021).

Бюджет України 2019 : статистичний збірник / Міністерство фінансів України. 298 с.

Бюджет України 2016 : статистичний збірник / Міністерство фінансів України. 316 с.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році : аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України. URL: https://niss.gov.ua/publikacii/poslannya-prezidenta-ukraini/analitichna-dopovid-pro-vnutrishne-ta-zovnishne-stanovische (дата звернення: 22.04.2021).

Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях : Указ Президента України від 14.11.2014 № 875/2014 / Президент України, Рада національної безпеки і оборони України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875/2014#Text ; Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1094 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 24.04.2021).

Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України : Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1071 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-2017-%D0%BF#Text (дата звернення: 24.04.2021).

Іляш О.І. Адаптаційні моделі та методичний інструментарій оцінки соціальної безпеки на регіональному рівні. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2011. № 4. С. 18–24.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), “Deiaki pytannia Derzhavnoho ahentstva z pytan' vidnovlennia Donbasu”, Postanova, №655 vid 26.11.2014. available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/655-2014-%D0%BF#Text (Accessed 15 April 2021)

Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), “Deiaki pytannia Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z pytan' Avtonomnoi Respubliky Krym ta mista Sevastopolia”, Postanova, №736 vid 24.09.2015, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2015-%D0%BF#Text (Accessed 9 April 2021)

Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), “Deiaki pytannia Ministerstvo z pytan' reintehratsii tymchasovo okupovanykh terytorij”, Postanova, №376 vid 8.06.2016, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-2016-%D0%BF#Text (Accessed 10 April 2021)

The official site Ministerstva z pytan' reintehratsii tymchasovo okupovanykh terytorij Ukrainy (2021), available at: https://mtot.gov.ua/ (Accessed 8 April 2021)

Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), “Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z orhanizatsii vidnovlennia poshkodzhenykh (zrujnovanykh) ob'iektiv sotsial'noi i transportnoi infrastruktury, zhytlovoho fondu ta system zabezpechennia zhyttiediial'nosti na terytorii Donets'koi ta Luhans'koi oblastej”, Rozporiadzhennia, №1002-r vid 16.10.2014, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-2014-%D1%80#n7 (Accessed 18 April 2021)

Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsil'ovoi prohramy vidnovlennia ta rozbudovy myru v skhidnykh rehionakh Ukrainy”, Postanova, №1071 vid 13.12.2017, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-2017-%D0%BF#Text (Accessed 14 April 2021)

Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “Pro skhvalennia Stratehii intehratsii vnutrishn'o peremischenykh osib ta vprovadzhennia dovhostrokovykh rishen' schodo vnutrishn'oho peremischennia na period do 2020 roku”, Rozporiadzhennia, №909-r vid 15.11.2017, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-%D1%80#Text (Accessed 16 April 2021)

Prezydent Ukrainy (2021), “Pro rishennia Rady natsional'noi bezpeky i oborony Ukrainy vid 11 bereznia 2021 roku «Pro Stratehiiu deokupatsii ta reintehratsii tymchasovo okupovanoi terytorii Avtonomnoi Respubliky Krym ta mista Sevastopolia»”, Ukaz, №117/2021 vid 24 bereznia 2021, available at: https://www.president.gov.ua/documents/1172021-37533 (Accessed 15 April 2021)

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), “Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehional'noho rozvytku na 2021-2027 roky”, Postanova, №695 vid 5.08.2020, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (Accessed 20 April 2021)

Prezydent Ukrainy (2019), “Pro tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku”, Ukaz, №722/2019 vid 17.09.2019, available at: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (Accessed 20 April 2021)

“Stratehiia staloho rozvytku Ukrainy do 2030 roku” (2017), available at: Sustainable Development Strategy for Ukraine by 2030 (undp.org) (Accessed 21 April 2021)

Prezydent Ukrainy (2020), “Pro rishennia Rady natsional'noi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku «Pro Stratehiiu natsional'noi bezpeky Ukrainy»”, Ukaz, №392/2020 vid 14.09.2020, available at: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (Accessed 24 April 2021)

Ministerstvo finansiv Ukrainy (2020), “Biudzhet Ukrainy 2019”, statystychnyj zbirnyk, p. 298

Ministerstvo finansiv Ukrainy (2017), “Biudzhet Ukrainy 2016”, statystychnyj zbirnyk, p. 316

Analitychna dopovid' do Schorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy (2016), “Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovysche Ukrainy v 2015 rotsi”, available at: https://niss.gov.ua/publikacii/poslannya-prezidenta-ukraini/analitichna-dopovid-pro-vnutrishne-ta-zovnishne-stanovische (Accessed 22 April 2021)

Prezydent Ukrainy (2014), "Pro nevidkladni zakhody schodo stabilizatsii sotsial'no-ekonomichnoi sytuatsii v Donets'kij ta Luhans'kij oblastiakh", Ukaz Pro rishennia Rady natsional'noi bezpeky i oborony Ukrainy vid 4 lystopada 2014 roku, №875/2014 vid 14.11.2014, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875/2014#Text; Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), “Pro zatverdzhennia Kompleksnoi derzhavnoi prohramy schodo pidtrymky, sotsial'noi adaptatsii ta reintehratsii hromadian Ukrainy, iaki pereselylysia z tymchasovo okupovanoi terytorii Ukrainy ta rajoniv provedennia antyterorystychnoi operatsii v inshi rehiony Ukrainy, na period do 2017 roku”, Postanova №1094 vid 16.12.2015 roku. available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-%D0%BF#Text (Accessed 24 April 2021)

Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsil'ovoi prohramy vidnovlennia ta rozbudovy myru v skhidnykh rehionakh Ukrainy”, Postanova №1071 vid 13.12.2017, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-2017-%D0%BF#Text (Accessed 24 April 2021)

Ilyash O.I., Blokhin P.V, (2019), Stanovlennia ekonomiky myrobudivnytstva u systemi ekonomichnoi bezpeky derzhavy. Problemy ekonomiky, Ukrainy, Kyiv, vol. №2, рр.45-52, available at: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-45-52 (accessed 18 April 2021)

Ilyash O.I. (2011), Adaptatsijni modeli ta metodychnyj instrumentarij otsinky sotsial'noi bezpeky na rehional'nomu rivni. Naukovo-vyrobnychyj zhurnal “Derzhava ta rehiony”, Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol.№4, pp. 18-24.

Переглядів статті: 108
Завантажень PDF: 97
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Блохін, П. В. (2021). ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА МИРОБУДІВНИЦТВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ. Економічний простір, (169), 40-46. https://doi.org/10.32782/2224-6282/169-7
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ