ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТІВ КООПЕРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: вища освіта, глобальні виклики, кооперація, ефекти, синергія, конкурентоспроможність

Анотація

Кооперація закладів вищої освіти дає змогу швидко реагувати на світові тенденції ринку освітніх та дотичних послуг, зокрема в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, створювати конкурентоспроможний освітній продукт та одночасно впливати на інституційну конкурентоспроможність окремих університетів, які інтегровані в коопераційні утворення. Коопераційні утворення – це інтегровані структури, які об’єднують декілька ЗВО, у тому числі іноземні, для таких структур характерна наявність синергічного ефекту, який досягається за рахунок ефекту масштабу, ефекту інтеграції та конгломерату. Конкурентоспроможний розвиток кооперативних утворень у сфері вищої освіти дає змогу сформувати дієві механізми реалізації освітніх стратегій та досягти окреслених цілей в умовах глобалізаційних викликів та обмежень. Стабільний та динамічний розвиток даного сектору економіки передбачає оцінку інструментів стимулювання партнерства закладів вищої освіти.

Посилання

Антонюк Т. Співпраця українських ВНЗ із зарубіжними в умовах реформування національної системи освіти. Українознавчий альманах. 2013. Вип. 11. С. 233–236.

Бурдонос Л.І. Входження вищої школи України до міжнародної системи освіти. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 12(174). С. 96–102.

Карпюк О.А., Дерій Ж.В. Шляхи модернізації сучасної системи фінансування вищої освіти в контексті розвитку людського капіталу. Наукові записки. Серія «Економіка». 2011. № 18(29). С. 288–297.

Силадій І.М. Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації. Вища освіта України. 2016. № 4. С. 34–38.

Холявко Н.І. Модернізація системи вищої освіти в умовах становлення інформаційної економіки : монографія. Київ : Брагинець О.В., 2018. 382 с.

Чайка-Петегирич Л. Міжнародна співпраця університетів як невід’ємна складова трансформації вищої школи України у європейський освітній простір. Галицький економічний вісник. 2014. Т. 45. № 2. С. 45–50.

Вербицька А.В. Міжнародний ринок освітніх послуг: сучасні тенденції та їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки. Управління розвитком. 2018. № 1(191). С. 11–18.

Дерій Ж.В. Капіталізація людського потенціалу: функціональний аспект. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2012. № 3(60). С. 21–27.

Дерій Ж.В. Вплив капіталізації людського потенціалу на інноваційний розвиток регіональних економічних систем. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2014. № 1(72). С. 94–101.

Education and Literacy. URL: http://uis.unesco.org/#tabs-themes_tab-center-1 (дата звернення: 27.05.2021).

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Москва, 1997. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/6310 (дата звернення: 27.05.2021).

Гальчинський А.С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічний аспект : наукове видання. Київ : Либідь, 2006. 312 с.

Antonyuk T. (2013) Spivpratsya ukrayins'kykh VNZ z zarubizhnymy v umovakh reformuvannya natsional'noyi systemy osvity [Cooperation of Ukrainian universities with foreign ones in the conditions of reforming the national education system]. Ukrayinoznavchyy al'manakh [Ukrainian Studies Almanac]. Kyiv:Vyp. 11. рр. 233-236.

Burdonos L.I. (2015) Vkhodzhennya vyshchoyi shkoly Ukrayiny do mizhnarodnoyi systemy osvity [Entry of higher education in Ukraine into the international education system]. Aktual'ni problemy ekonomiky [Current economic problems]. no.12(174). рр. 96-102.

Karpyuk O.A. (2011) Shlyakhy modernizatsiyi suchasnoyi systemy finansuvannya vyshchoyi osvity v konteksti rozvytku lyuds'koho kapitalu [Ways to modernize the modern system of financing higher education in the context of human capital development]. Naukovi zapysky. Seriya “Ekonomika” [Proceedings. Economics Series]. Ostroh: NU “Ostroz'ka akademiya”. 18(29). рр. 288-297.

Syladiy I.M. (2016) Rozvytok osvity v konteksti osnovnykh vyklykiv hlobalizatsiyi [Development of education in the context of the main challenges of globalization]. Vyshcha osvita Ukrayiny [Higher education in Ukraine]. Kyiv: no. 4. рр.34-38.

Kholyavko N.I. (2018) Modernizatsiya systemy vyshchoyi osvity v umovakh stanovlennya informatsiynoyi ekonomiky [Modernization of the higher education system in the conditions of formation of information economy]. Chernihiv: Brahynets. (in Ukrainian)

Chayka-Petehyrych L. (2014) Mizhnarodna spivpratsya universytetiv yak nevid"yemna skladova transformatsiyi vyshchoyi shkoly Ukrayiny u yevropeys'kyy osvitniy prostir [International cooperation of universities as an integral part of the transformation of higher education in Ukraine into the European educational space]. Halyts'kyy ekonomichnyy visnyk [Galician Economic Bulletin]. vol. 45. no.2. pp. 45-50.

Verbyts'ka A.V. (2018) Mizhnarodnyy rynok osvitnikh posluh: suchasni tendentsiyi ta yikh vplyv na konkurentospromozhnist' natsional'noyi ekonomiky [International market of educational services: current trends and their impact on the competitiveness of the national economy]. Upravlinnya rozvytkom [Development Management]. no 1 (191). pp. 11-18.

Deriy Zh.V. (2012) Kapitalizatsiya lyuds'koho potentsialu: funktsional'nyy aspekt [Capitalization of human potential: functional aspect]. Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu [Bulletin of Chernihiv State Technological University]. Chernihiv: ChDTU. no. 3(60). pp. 21-27.

Deriy Zh.V. (2014) Vplyv kapitalizatsiyi lyuds'koho potentsialu na innovatsiynyy rozvytok rehional'nykh ekonomichnykh system [Influence of capitalization of human potential on innovative development of regional economic systems]. Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu [Bulletin of Chernihiv State Technological University]. Chernihiv: ChNTU. no. 1(72). pp. 94–101.

Education and Literacy. URL: http://uis.unesco.org/#tabs-themes_tab-center-1 (accessed 27.05.2021).

Nort, Duhlas. (1997) Instytuty, instytutsiyni zminy ta funktsionuvannya ekonomiky [Institutions, institutional change and economic performance]. Tsentr humanitarnykh tekhnolohiy [Center for Humanitarian Technologies]. Available at: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/6310 (accessed 27 May 2021).

Hal'chyns'kyy A.S. (2006) Hlobal'ni transformatsiyi: kontseptual'ni al'ternatyvy. Metodolohichnyy aspekt [Global transformations: conceptual alternatives. Methodological aspect]. Kyiv: Lybid. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 107
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Бебко, С. В. (2021). ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТІВ КООПЕРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Економічний простір, (169), 35-39. https://doi.org/10.32782/2224-6282/169-6
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ