ФІНАНСОВІ ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

  • О. Ф. Івашина Університет митної справи та фінансів
  • С. Ю. Івашина Університет митної справи та фінансів
  • Н. С. Ковтун Університет митної справи та фінансів
  • І. О. Матвійчук Університет митної справи та фінансів
Ключові слова: соціальна політика, політика “доходів – видатків”, соціальні видатки, соціальний захист, соціальне страхування

Анотація

У статті проаналізовано проблему фінансування соціальної політики в державі в умовах глибоких суспільних трансформацій. Соціальну політику держави автори статті розглядають як комплекс заходів держави, спрямований на задоволення певних матеріальних потреб, та як політичну доктрину економічної стратегії розвитку країни. У статті розглянуто сутність соціальної політики як діяльності держави та інших суспільних інститутів у соціальній сфері, проаналізовано окремі тенденції соціальної політики, стан та перспективи фінансування заходів соціальної політики в Україні, виявлено ймовірні способи подолання кризових явищ в соціальній сфері. Фінансові фактори соціальної політики держави визначено на основі кейнсіанської доктрини формування ефективного попиту та фіскальної політики, що передбачає видатки з бюджету на розв’язання соціальних проблем. Встановлено, що соціальна політика стала невід’ємною частиною процесу суспільного виробництва та спрямована в бік досягнення соціального консенсусу, пошуку нових орієнтирів у розподілі доходів між окремими соціальними групами. У статті доводиться, що формуванню ефективного попиту в економіці заважає низький рівень купівельної спроможності у більшості домогосподарств, а високий рівень диференціації споживання населення негативно впливає на структуру та динаміку виробництва і не сприяє його розвитку. Встановлено, що виробництво, орієнтоване на обмежений платоспроможний попит, не здатне задовольнити реальні потреби, а зменшення споживання поглиблює розрив між структурою виробництва і структурою ринку з усіма можливими наслідками. Доводиться необхідність динамічного використання продуктивних і споживчих можливостей усіх прошарків населення та неприпустимість зменшення фонду споживання для збільшення фонду нагромадження. На основі аналізу структури грошових доходів населення визначено роль соціального захисту в системі суспільного відтворення. Запропоновано подальші зміни в розподілі доходів населення спрямувати в бік досягнення соціального консенсусу, пошуку нових орієнтирів у розподілі доходів між окремими соціальними групами населення для встановлення економічних і соціальних взаємозв’язків, які посилять стійкість соціально-економічної системи суспільства. Обґрунтовано доцільність розширення дослідження зазначеної проблематики з урахуванням інституціональних факторів.

Посилання

Пигу А. А. Экономическая теория благосостояния : монографія : у 2 т. / А. А. Пигу. – пер. с англ. М. : Прогресс, 1985. – Т. 1. – 511 с.

Кейнс Д. Общая теория занятости, процента и денег / Д. Кейнс // Классика экономической мысли. Сочинения [Серия: Антология мысли] – М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 480–786.

Баранник Л. Б. Фінансовий механізм системи соціального захисту населення України: проблеми становлення та перспективи розвитку : монографія / Л. Б. Баранник. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2012. – 496 c.

Пігуль Н.Г. Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні / Н.Г. Пігуль, О.В. Люта, А.О. Бойко // Вісник Національного банку України. – 2015. – No1 (227). – С. 30-35.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Статистичний збірник “Бюджет України 2017”[Електронний ресурс].–Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Budget%20of%20Ukraine%202017%20(with%20cover).pdf

Сысоев С. А. К вопросу происхождения категории “социальный капитал” / С. А. Сысоев // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая. – 2011. – Вып. 40-2. – С. 213–217.

Джалілов О. О. Основні проблеми інтеграції економічної системи України у світовий економічний простір / О. О. Джалілов // Бізнес-інформ. – No 7. –2014. – С. 27–31.

Балакірєва О. М. Взаємозв’язок економічної нерівності, соціального відторгнення та соціальної мобільності / О. М. Балакірєва, А. М. Ноур // Економіка України. – 2012. – No 8. – С. 86–96.

Концепція загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування // Страхова справа. – 2008. – No 2. – С. 60–70.

Pigu, A.A. (1985). Ekonomicheskaіa teoriіa blagosostoyaniіa [Economic Theory of Welfare]. M.: Progress [in Russian].

Keins, D. (1985). Obshchaia teoriia zaniatosti, protsenta i deneh [The General Theory of Employment, Interest and Money]. M.: EKSMO-Press [in Russian].

Barannik, L. B. (2012). Finansovii mehanizm sistemy sotsialnogo zakhystu naselennia Ukrainy: problemy stanovlennia ta perspektyvy rozvytku [The Financial Mechanism of the System of Social Protection of the Population of Ukraine: Problems of Formation and Prospects of development]. Dnipropetrovsk : DDFA [in Ukrainian].

Pigul, N.G., & Liuta, O.V., & Boiko, A.O. (2015). Finansove zabezpechennia sotsialnoi sfery v Ukraini [The Financial Support of Social Sphere in Ukraine]. Visnyk Natsionalnogo banky Ukrainy - Bulletin of the National Bank of Ukraine, 1 (227), 30-35 [in Ukrainian].

Ofitsialnyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The Official Website of the State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua . Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Statistychnyi zbirnyk “Biudzhet Ukrainy 2017” [The Statistical Collection “Budget of Ukraine 2017”]. minfin.gov.ua. Retrieved from http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/ files/Budget% 20of Ukraine (with cover).pdf [in Ukrainian].

Sysoev, S. A. (2011). K voprosu proishozhdeniia kategorii “sotsialnyi kapital” [To the Question of the Origin of the Category of Social Capital]. Nauchnye trudy Donetskogo natsionalnogo tehnicheskogo universiteta – [Scientific Works of the Donetsk National Technical University]. Seriia: Ekonomicheskaia. 40-2, 213–217 [in Russian].

Dzhalilov, O. O. (2014). Osnovni problemy integratsii ekonomichnoi systemy Ukrainy u svitovii ekonomichnii prostir [The Main Problems of the integration of the Economic System of Ukraine into the Global Economic Space]. Biznes-Inform – Business Inform, 7, 27–31 [in Ukrainian].

Balakirieva, O. M. & Nour, A. M. (2012). Vzaiemozv’iazok ekonomichnoi nerivnosti, sotsialnogo vidtorgnennia ta sotsialnoi mobilnosti [The Relationship of Economic Inequality, Social Reproduction and Social Mobility]. Ekonomika Ukrainy. – Economy of Ukraine, 8, 86–96. [in Ukrainian].

Kontseptsiia zagalnoobov’iazkovogo derzhavnogo sotsialnogo medichnogo strahuvannia [The Concept of Obligatory State Social Medical Insurance]. (2008). Strahova sprava - [Insurance Business]. 2, 60–70. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 93
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2019-04-23
Як цитувати
Івашина, О. Ф., Івашина, С. Ю., Ковтун, Н. С., & Матвійчук, І. О. (2019). ФІНАНСОВІ ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (144), 81-96. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/88
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають