РЕГУЛЮВАННЯ ЕМІСІЇ ТА ОБІГУ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ У СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

  • Д. О. Васильєва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0001-8190-3321
Ключові слова: емісія корпоративних облігацій, обіг корпоративних облігацій, регулювання корпоративних облігацій, країни Східної Європи, проспект емісії, розкриття інформації емітентами

Анотація

У статті зазначено основні правочини за корпоративними облігаціями протягом їхнього життєвого циклу. Обґрунтовано різницю між поняттями «емісія корпоративних облігацій» та «обіг корпоративних облігацій». Проведено аналіз специфіки регулювання корпоративних облігацій на прикладі України, Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині, Словенії, Угорщині та Хорватії. Надано перелік основних законів країн Східної Європи, які регламентують емісію та обіг корпоративних облігацій. Проаналізовано спільні та відмінні риси у звітності та способах розкриття інформації емітентами корпоративних облігацій в Україні та інших східноєвропейських країнах. Визначено структуру проспекту емісії корпоративних облігацій. Проаналізовано основні нововведення в українському законодавстві щодо регулювання емісії та обігу корпоративних облігацій.

Посилання

Безручко Ю.В. Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 212 c.

Бровкова А.Л. Еволюція фінансово-правового регулювання ринку цінних паперів в Україні. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2014. № 1. С. 30–36.

EBRD. Law on public offering of securities. URL: https://www.ebrd.com/downloads/legal/securities/bulgarsm.pdf.

Internetowy System Aktów Prawnych. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238 z późn zm.). URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000238.

Autoritatea de Supraveghere Financiară. Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. URL: https://asfromania.ro/files/capital/legi/Lege%2024_2017.pdf.

Úrad vlády Slovenskej republiky. Zákon z 26. novembra 1990 o dlhopisoch. URL: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/530/.

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. Zakon o vrednostnih papirjih. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2420&d-49682-p=4.

Wolters Kluwer Hungary Kft. 001. évi CXX. Törvény a tőkepiacról. URL: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100120.tv.

Narodne novine. Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima. URL: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_1.2_107_1768.html.

НКЦПФР. Положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України «Про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0843-18#Text.

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text.

Tomasz Sójka, Adrian Rycersk. Agent emisji obligacji. URL: https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/62/09.pdf.

CFO.sk. 2014. Novela emisie dlhopisov uľahčí, na zmenu to nestačí. 2014. URL: http://www.cfo.sk/articles/novela-emisie-dlhopisov-ulahci-na-zmenu-to-zatial-nestaci#.YH2MzegzZPY.

CEE Legal Matters. Capital Markets in Bulgaria. URL: https://ceelegalmatters.com/capital-markets-2020/capital-markets-bulgaria-2020.

Козак В., Москвін С., Посполітак В. Фінансові інструменти: операції з облігаціями. Київ : DESPRO, 2019. 132 с.

НКЦПФР. Положення «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів». URL: https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10672070.

EUR-Lex. Directive 2013/50/EU. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0050.

European Comission. Transparency requirements for listed companies. URL: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/transparency-requirements-listed-companies_en.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text.

Меморандум «Про взаєморозуміння щодо розробки і запровадження системи фінансової звітності». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0102201-17#Text.

EUR-Lex. Directive 2003/71/EC. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32003L0071.

Thinggaard F., Jeppesen C.S., Madsen K. The information content of note disclosures and MD&A information in the financial report. Danish Journal of Management & Business. 2015. № 4. Р. 25–42.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/122-20#Text.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text.

Постанова «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0119500-20#Text.

The International Organization of Securities Commissions. Objectives and Principles of Securities Regulation. 2017. URL: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD561.pdf.

Bezruchko Yu.V. (2007). Pravove rehuliuvannia rynku tsinnykh paperiv ta investytsiinykh fondiv v Yevropeiskomu Soiuzi ta v Ukraini [Legal regulation of the securities and investment funds market in the European Union and in Ukraine]. K.: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Brovkova A.L. (2014). Evoliutsiia finansovo-pravovoho rehuliuvannia rynku tsinnykh paperiv v Ukraini [Evolution of financial and legal regulation of the securities market in Ukraine]. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, no. 1, pp. 30–36.

EBRD. Law on public offering of securities. Available at: https://www.ebrd.com/downloads/legal/securities/bulgarsm.pdf

Internetowy System Aktów Prawnych. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Available at: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000238

Autoritatea de Supraveghere Financiară. Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. Available at: https://asfromania.ro/files/capital/legi/Lege%2024_2017.pdf

Úrad vlády Slovenskej republiky. Zákon z 26. novembra 1990 o dlhopisoch. Available at: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/530/

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. Zakon o vrednostnih papirjih. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2420&d-49682-p=4

Wolters Kluwer Hungary Kft. 001. évi CXX. Törvény a tőkepiacról. Available at: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100120.tv

Narodne novine. Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima. Available at: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_107_1768.html

NSSMC. Polozhennia Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku Ukrainy «Pro poriadok zdiisnennia emisii oblihatsii pidpryiemstv ta yikh obihu» [On the procedure for issuing corporate bonds and their circulation]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0843-18#Text

VRU. Zakon Ukrainy «Pro tsinni papery ta fondovyi rynok [About securities and the stock market]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text

Sójka T., Rycersk A. (2019). Agent emisji obligacji. Available at: https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/62/09.pdf

CFO.sk. (2014). Novela emisie dlhopisov uľahčí, na zmenu to nestačí. Available at: http://www.cfo.sk/articles/novela-emisie-dlhopisov-ulahci-na-zmenu-to-zatial-nestaci#.YH2MzegzZPY

CEE Legal Matters. Capital Markets in Bulgaria. Available at: https://ceelegalmatters.com/capital-markets-2020/capital-markets-bulgaria-2020

Kozak V., Moskvin S., Pospolitak V. (2019). Finansovi instrumenty: operatsii z oblihatsiiamy [Financial instruments: bond transactions]. K.: DESPRO. (in Ukrainian)

NSSMC. Polozhennia «Pro rozkryttia informatsii emitentamy tsinnykh paperiv» [On disclosure of information by issuers of securities]. Available at: https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10672070

EUR-Lex. Directive 2013/50/EU. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0050

European Comission. Transparency requirements for listed companies. Available at: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/transparency-requirements-listed-companies_en

VRU. Zakon Ukrainy «Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini» [On accounting and financial reporting in Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

VRU. Memorandum «Pro vzaiemorozuminnia shchodo rozrobky i zaprovadzhennia systemy finansovoi zvitnosti» [On mutual understanding on the development and implementation of the financial reporting system]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0102201-17#Text

EUR-Lex. Directive 2003/71/EC. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32003L0071

Thinggaard F., Jeppesen C.S., Madsen K. (2015). The information content of note disclosures and MD&A information in the financial report. Danish Journal of Management & Business, no. 4, pp. 25–42.

VRU. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zakhystu prav spozhyvachiv finansovykh posluh» [About modification of some legislative acts of Ukraine concerning protection of the rights of consumers of financial services]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/122-20#Text

VRU. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia zaluchennia investytsii ta zaprovadzhennia novykh finansovykh instrumentiv» [On amendments to some legislative acts of Ukraine to simplify the attraction of investments and the introduction of new financial instruments]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text

VRU. Postanova «Pro zatverdzhennia Zmin do Polozhennia pro provadzhennia depozytarnoi i klirynhovoi diialnosti ta zabezpechennia zdiisnennia rozrakhunkiv za pravochynamy shchodo tsinnykh paperiv Natsionalnym bankom Ukrainy» [On Approval of Amendments to the Regulations on Depository and Clearing Activities and Ensuring Settlements on Securities Transactions by the National Bank of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0119500-20#Text

The International Organization of Securities Commissions (2017). Objectives and Principles of Securities Regulation. Available at: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD561.pdf

Переглядів статті: 268
Завантажень PDF: 155
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Васильєва, Д. О. (2021). РЕГУЛЮВАННЯ ЕМІСІЇ ТА ОБІГУ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ У СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ. Економічний простір, (169), 23-28. https://doi.org/10.32782/2224-6282/169-4
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ