УРБАНІЗАЦІЯ: СУТЬ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ

Ключові слова: урбанізація, урбанізовані території, еколого-економічне управління, урбанізаційні процеси, урбанізаційні фактори, економічне зростання

Анотація

Робота присвячена розгляду сутності поняття урбанізації, досліджено підходи зарубіжних та вітчизняних науковців до тлумачення поняття урбанізація із врахуванням напрямів досліджень, встановлення урбанізаційних факторів економічного зростання. В статті окреслені теоретичні підходи до визначення економічної природи даного процесу. Наведено окремі тенденції розвитку урбанізаційних процесів в розрізі країні та регіонів. З огляду на історичні демографічні процеси, на території України окреслюються формальні або кількісні ознаки урбанізації, на які прямий вплив мають загальнодержавні та регіональні економічні чинники з відповідним економічним управлінням. Визначена невідповідність українських міст світовим стандартам та нормам, в зв’язку з цим сформульовані основні завдання просторового розвитку. Крім того, окреслено окремі фактори урбанізаційного процесу, обґрунтовані рішення по впровадженню яких сприятимуть зростанню економіки урбанізованих територій. Зазначено, що в перспективі управління економічними процесами держави повинно бути спрямовано на зменшення наявного дисбалансу урбаністичного розвитку територій задля чого, серед інших напрямів повинно бути зосереджено на відродженні малих населених пунктів (сіл, селищ, міст), розвитку на їх територіях малого та середнього бізнесу, диверсифікації економіки в напрямку з менш вираженими урбаністичними характеристиками. Поряд з цим, автор акцентує увагу на тому, що ступінь урбанізації в Україні істотно перевищує світовий показник, проте поступається середньоєвропейському, який складає 73,4 %. В статті зазначено, що промисловість з її відповідним економічним управлінням продовжує відігравати суттєву роль для Сходу та Півдня країни, в Західних регіонах спостерігається зниження частки сільськогосподарського виробництва. В зв’язку з цим, найвищий рівень урбанізації в Україні прослідковується у столиці, а також на урбаністичних територіях з високим рівнем розвитку послуг (торговельних, інформаційних, соціально-культурних, транспортних тощо) та у промислово розвинутих регіонах. У результаті проведеного дослідження зроблено висновок, що урбанізаційні процеси мають прямий вплив на соціально-економічний розвиток, як наслідок, прийняття управлінських рішень спрямованих на розвиток економіки держави та окремо визначених територій слід проводити з урахуванням наявних урбанізаційних факторів та їх тенденцій.

Посилання

Буряченко А.Є. Урбанізація в контексті фінансового, демографічного та соціального розвитку. Вчені записки : зб. наук. праць. 2013. Вип. 15. 208 с.

Гончар О.М. Сутність урбанізації як глобального економічного процесу. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2016. № 2 (6). 196 с.

Держстат України: Чисельність постійного населення (2017). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html.

Гукалова І.В., Омельченко Н.В. Категорія «урбанізація» у понятійній площині соціальної географії та інших наук. Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. 2015. Т. 20, Вип. 2 (25). 190 с.

Блум Д.И., Тарун Х. Урбанистическая революция. Финансы & развитие. 2007. № 3. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2007/09/.pdf.

Заставецький Т.Б. Система міських поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства : монографія. Тернопіль, 2005. 180 с.

Звіт Світового банку на основі дослідження урбанізаційних процесів в Україні у 1989–2013 роках. Україна Огляд урбанізації / Міжнародний банк реконструкції та розвитку. 2015. № ACS15060. 196 с. URL: https://www.slideshare.net/Mistosite/ss-66014065.pdf.

Комарницька Г.О., Шипуліна Ю.С., Ілляшенко Н.С. Вплив урбанізації на інноваційний розвиток регіонів України. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 3. С. 336–345.

Кузьменко Д.М. Дефініція поняття «урбанізація» в суспільній географії. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/7706.doc.

Матвєєва В. Урбанізація та інновації: взаємний вплив і шляхи розв’язання спільних проблем. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини. 2014. С. 291.

Сайт науково-дослідницької мережі GaWC «Глобальні міста за версією GaWC». URL: http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2016t.html.

Смагин Ю.А. Территориальная организация населения : учеб. пособие / под общ. ред. В.Г. Глушковой. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Изд.-торг. корпорация «Дашков и К°», 2005. 244 с.

Черчата A.O., Тарасова T.O., Штогрин М.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком інституціональних одиниць. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2020. №2(22). URL: https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/319

Andrusiv, U., Kinash, I., Cherchata, A., Polyanska, A., Dzoba, O., Tarasova, T & Lysak, H. (2020). Experience and prospects of innovation development venture capital financing. Management Science Letters, 10(4). URL: http://www.growingscience.com/msl/Vol10/msl_2019_302.pdf

Harvey D. The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization. Oxford : Basil Blackwell, 1985. 239 p.

UN report: World’s biggest cities merging into «mega-regions» // Guardian News. URL: http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/22/un-cities-mega-regions/.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division / World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352). URL: http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf.

Urban Europe: а study of growth and decline / L.Van den Berg, R.Drewett, L.H. Klaassen, A.Rossi, C.H.T. Vijverberg. New York : Oxford : Pergamon Press, 1982. 162 p.

Burjachenko, A.Je. (2013) “Urbanizacija v konteksti finansovogo, demografichnogo ta social'nogo rozvytku” [Urbanization in the context of financial, demographic and social development], Vcheni zapysky, zb. nauk. prac', Vol. 15, 208 p.

Gonchar, O.M. (2016) “Sutnist' urbanizacii' jak global'nogo ekonomichnogo procesu” [The essence of urbanization as a global economic process], Naukovyj visnyk Mukachivs'kogo derzhavnogo universytetu, vol. 2 (6), 196 p.

Derzhstat Ukrai'ny (2017), «Chysel'nist' postijnogo naselennja» [State Statistics Service of Ukraine: Permanent population]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html (accessed 20.04.2021).

Gukalova, I.V. and Omel'chenko, N.V. (2015) “Kategorija «urbanizacija» u ponjatijnij ploshhyni social'noi' geografii' ta inshyh nauk” [Category "urbanization" in the conceptual plane of social geography and other sciences], Visnyk Odes'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Geografichni ta geologichni nauky, Vol. 20, No. 2 (25), 190 p.

Blum, D.I. and Tarun, H. (2007), “Urbanisticheskaja revoljucija” [Urban revolution], Finansy & razvitie, vol. 3. Available at: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2007/09/.pdf (accessed 20.04.2021).

Zastavec'kyj, T.B. (2005) “The system of urban settlements of the agro-industrial region in the conditions of society transformation”, Ternopil', 180 p.

Mizhnarodnyj bank rekonstrukcii' ta rozvytku (2015), «Zvit Svitovogo banku na osnovi doslidzhennja urbanizacijnyh procesiv v Ukrai'ni u 1989–2013 rokah. Ukrai'na: Ogljad urbanizacii'» [World Bank report based on a study of urbanization processes in Ukraine in 1989-2013. Ukraine Review of urbanization], No. ACS15060, 196 p. Available at: https://www.slideshare.net/Mistosite/ss-66014065.pdf (accessed 20.04.2021).

Komarnyc'ka, G.O., Shypulina, Ju.S. and Illjashenko, N.S. (2017) “Vplyv urbanizacii' na innovacijnyj rozvytok regioniv Ukrai'ny” [The impact of urbanization on the innovative development of the regions of Ukraine], Marketyng i menedzhment innovacij, vol. 3, pp. 336-345.

Kuz'menko, D.M. “Definicija ponjattja «urbanizacija» v suspil'nij geografii'” [Definition of "urbanization" in social geography]. Available at: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/7706.doc

Matvjejeva, V. (2014) “Urbanizacija ta innovacii': vzajemnyj vplyv i shljahy rozv’jazannja spil'nyh problem” [Urbanization and innovation: mutual influence and ways to solve common problems], Naukovyj visnyk Shidnojevropejs'kogo nacional'nogo universytetu im. Lesi Ukrai'nky, Serija Mizhnarodni vidnosyny, p. 291.

«Global'ni mista za versijeju GaWC» (2016). Available at: http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2016t.html (accessed 20.04.2021).

Glushkova, V.G. (ed.), Smagin, Ju.A. (2005) “Territorial organization of the population”, Izd.-torg. korporacija «Dashkov i K°», Moscow, 244 p.

Cherchata A.O., Tarasova T.O., Shtohryn M.V. (2020). “Informacijno-anality`chne zabezpechennya upravlinnya staly`m rozvy`tkom insty`tucional`ny`x ody`ny`cz`” [Information and analytical support of sustainable development management of institutional units], Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, vol. 2(22). Available at: https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/319 (accessed 20.04.2021).

Andrusiv, U., Kinash, I., Cherchata, A., Polyanska, A., Dzoba, O., Tarasova, T & Lysak, H. (2020). Experience and prospects of innovation development venture capital financing. Management Science Letters , vol. 10(4). Available at: http://www.growingscience.com/msl/Vol10/msl_2019_302.pdf (accessed 17.04.2021).

Harvey, D. (1985) The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization, Basil Blackwell, Oxford, 239 p.

«UN report: World’s biggest cities merging into «mega-regions» (2010), Guardian News. Available at: http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/22/un-cities-mega-regions/ (accessed 20.04.2021).

«United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division» (2014), World Urbanization Prospects, The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352). Available at: http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf (accessed 20.04.2021).

Van den Berg, L., Drewett, R., Klaassen, L.H., Rossi, A. and Vijverberg, C.H.T. (1982) Urban Europe: а study of growth and decline, Pergamon Press, New York, Oxford, 162 p.

Переглядів статті: 404
Завантажень PDF: 211
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Кобилинський, В. М. (2021). УРБАНІЗАЦІЯ: СУТЬ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ. Економічний простір, (169), 13-17. https://doi.org/10.32782/2224-6282/169-2
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ