ГНОСЕОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

  • Б. С. Шулюк Тернопільський національний економічний університет
Ключові слова: фінансовий механізм державно-приватного партнерства, етапи становлення, сфери діяльності, пріоритети інвестування, соціально-економічна сфера

Анотація

партнерства в Україні. Виокремлено особливості та основні перешкоди для успішного функціонування згаданого механізму на кожному етапі його розвитку. Перший етап (1991-1992 рр.) пов’язаний з формуванням інституційного середовища, а саме почалося зародження приватного підприємництва, розширення співпраці держави з бізнесом в сфері економіки. Другий етап (1993- 1999 рр.) характеризувався активною трансформацією економіки, в якому розробляли різні підходи до здійснення економічної політики держави, здійснювали пошук нових форм та методів взаємодії бізнесу і влади. Основним змістом третього етапу (2000-2008 рр.) було посилення ролі держави в регулюванні соціально-економічних процесів країни, внаслідок чого виникли нові інструменти в структурі фінансового механізму державно-приватного партнерства у вирішенні стратегічних завдань модернізації і диверсифікації економіки країни. Четвертий етап (2009-2014 рр.) пов’язаний з світовою економічною кризою, яка зумовила проблеми екстенсивного розвитку вітчизняної економіки, що зумовило негативну динаміку основних показників соціально- економічного розвитку держави, в тому числі згортання безлічі проектів державно-приватного партнерства. П’ятий етап (2015 – по даний час) – період сучасного розвитку фінансового механізму державно-приватного партнерства, який направлений на розвиток промисловості, модернізацію, трансферт нових, інноваційних технологій. Акцентовано увагу на тому, що сучасний фінансовий механізм ДПП спрямований на активізацію інвестиційної діяльності в економіці країни та створення можливостей досягнення максимальної рентабельності реалізації проектів для приватних партнерів. Разом з тим аргументовано необхідність удосконалення його функціонування в контексті вирішення проблем, пов’язаних з недосконалою законодавчою базою, обмеженим застосуванням проектів партнерства у галузях соціально-економічної сфери, наявністю різних видів ризиків, відсутністю спеціалізованого органу управління механізмом, фінансово-економічною нестабільністю у країні. Обгрунтовано, що зазначені проблеми варто вирішувати цілеспрямовано за активної участі державних і місцевих органів влади, які мають створювати необхідні умови для функціонування фінансового механізму державно-приватного партнерства.

Посилання

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 р. No 2404-VI. Офіційний вісник України. 2010. No 58. Ст. 1988.

Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013-2018 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013р. No 739-р. Офіційний вісник України. 2013. No 76. Ст. 2831.

Вінник О. М. Корпоративна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового забезпечення на тлі зарубіжного досвіду: монографія. Суми: МакДен, 2012. 204 с.

Задихайло Д. В. Законодавче забезпечення державно-приватного партнерства: потенціал для подальшого розвитку. 2012. URL: http://zavantag.com/docs/2196/index-478326.html (дата звернення: 21.03.2019).

Сиротюк О. Д. Формування правових засад державно-приватного партнерства: теоретичні проблеми становлення та розвитку. 2010. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurnpo/2010_1/110-119.pdf (дата звернення: 20.03.2019).

Шаповалова О. В. Інноваційні програми як об’єкт державно-приватного партнерства. Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15-16 лист. 2012 р.). Харків, 2012. С. 155–157.

Інформація Міністерства економічного розвитку і торгівлі України стосовно результатів реалізації проектів державно-приватного партнерства за 2015 р. URL: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ed00a2ba-480a-4979-84eb- d610a0827a8c&title=ZagalniiOgliad (дата звернення: 22.03.2019).

Відомості Світового банку про реалізацію проектів державно-приватного партнерства в Україні за 2009–2014 рр. URL: http://ppi.worldbank.org/snapshots/country/ ukraine (дата звернення: 22.03.2019).

(2010). Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo: Zakon Ukrainy vid 01.07.2010 r. No 2404-VI [On public-private partnership: Law of Ukraine dated July 1, 2010, No. 2404-VI.]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official Bulletin of Ukraine, 58, 1988 [in Ukrainian].

(2013). Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini na 2013-2018 roky:Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14.08.2013r. No739-r [On approval of the Concept of public-private partnership development in Ukraine for 2013-2018: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 14, 2013, No 739-p.]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official Bulletin of Ukraine. 76, 2831 [in Ukrainian].

Vinnyk O. M. (2012). Korporatyvna forma derzhavno-pryvatnoho partnerstva: problemy pravovoho zabezpechennia na tli zarubizhnoho dosvidu [Corporate form of public-private partnership: problems of legal support on the background of foreign experience]. Sumy: MakDen [in Ukrainian].

Zadykhailo D. V. (2012). Zakonodavche zabezpechennia derzhavno-pryvatnoho partnerstva: potentsial dlia podalshoho rozvytku [Legislative provision of public-private partnership: the potential for further development]. Available at: http://zavantag.com/docs/2196/index-478326.html [in Ukrainian].

Syrotiuk O. D. (2010). Formuvannia pravovykh zasad derzhavno-pryvatnoho partnerstva: teoretychni problemy stanovlennia ta rozvytku [Formation of legal principles of public- private partnership: theoretical problems of formation and development]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurnpo/2010_1/110-119.pdf [in Ukrainian].

Shapovalova O. V. (2012). Innovatsiini prohramy yak obiekt derzhavno-pryvatnoho partnerstva [Innovative programs as an object of public-private partnership]. Aktualni pytannia intelektualnoi vlasnosti ta innovatsiinoho rozvytku: materialy Mizhn. nauk.-prakt. konf. – Topical Issues of Intellectual Property and Innovation Development: materials Intern. sci.-pract. conf. Kharkiv, 155–157 [in Ukrainian].

Informatsiia Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy stosovno rezultativ realizatsii proektiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva za 2015 r. [Information from the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine on the results of the implementation of public-private partnership projects for 2015]. Available at: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ed00a2ba-480a-4979-84eb- d610a0827a8c&title=ZagalniiOgliad [in Ukrainian].

Vidomosti Svitovoho banku pro realizatsiiu proektiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini za 2009–2014 rr. [World Bank information on realization of public-private partnership projects in Ukraine for 2009-2014]. Available at: http://ppi.worldbank.org/snapshots/country/ukraine [in Ukrainian].

Переглядів статті: 51
Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2019-04-23
Як цитувати
Шулюк, Б. С. (2019). ГНОСЕОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ. Економічний простір, (144), 71-80. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/86
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ