РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • Ю. А. Харченко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-9588-9708
Ключові слова: прогнозування, множинна регресія, лінійна багатофакторна модель, обсяг реалізації продукції

Анотація

Фінансово-господарська діяльність суб’єктів господарювання в сучасних умовах потребує постійного співставлення планів із реальним розвитком подій. Розвиток ринкових відносин збільшує відповідальність та самостійність підприємств в ухваленні рішень щодо стратегії і тактики на майбутній період. Саме тому під час обґрунтування управлінських рішень актуальним є застосування прийомів та методів економіко-математичного моделювання. У статті проаналізовано статистичні дані одного із сільськогосподарських підприємств Полтавської області, виокремлено кілька впливових факторів. Запропоновано для вибору оптимальної моделі прогнозування обсягу реалізації продукції виконати регресійний аналіз, розробити лінійну багатофакторну модель та побудувати адаптивну модель. За отриманими моделями автором було виконано розрахунки. Аналіз отриманих результатів підтвердив адекватність моделей. Рекомендовано для практичного застосування адаптивну модель, адже вона має найкращу якість прогнозу та мінімальну суму квадратів відхилень. Отже, використання розроблених економіко-математичних моделей прогнозування дасть змогу поліпшити оперативне планування випуску окремих видів продукції, а також (після отримання нових статистичних даних) швидко змінювати виробничі плани. Таким чином, будуть створені умови для підвищення конкурентоспроможності та забезпечено стабілізацію фінансового стану сільськогосподарських підприємств.

Посилання

Мур Д., Уэдерфорд Л. Экономическое моделирование в Microsoft Excel / пер. с англ. ; 6-е изд. Москва : Вильямс, 2004. 1024 с.

Нужна С.А., Самарець Н.М. Оптимізація використання виробничих ресурсів підприємствами аграрного сектору. Еконо¬мічний аналіз. 2018. Т. 28. № 4. С. 225–234.

Конєва І.І. Фінансове прогнозування виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств. Глобальні та націо¬нальні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 327–331.

Матвіїшин Є., Заброцька О., Фабрика Ю. Підхід до прогнозування обсягів виробництва в аграрному секторі України. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 42. С. 289–296.

Пілько А.Д., Вацеба М.Р. Моделі аналізу регіонального ринку картоплі. Бізнес Інформ. 2019. № 9. С. 130–135.

Заіка Ю.А. Концептуальна модель управління економічною поведінкою промислового підприємства. Економічний про¬стір. 2016. № 113. С. 136–146.

Домаскіна М.М.А., Кришталь Р.Б. Методи прогнозування збуту продукції як фактор економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки. 2017. № 2. С. 78–82.

Ус С.А., Тимошенко Л.В., Бальнов М. Обґрунтування методичних підходів до прогнозування обсягів продажу про-дукції з сезонними коливаннями її реалізації. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: https://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3886 (дата звернення: 21.02.2021).

Пархоменко О.П. Прогнозування обсягу збуту як елемент планування розвитку підприємства. Вчені записки універси¬тету «КРОК». Серія «Економіка». 2013. Вип. 33. С. 258–262.

Mur D., Uederford L. (2004) Ekonomycheskoe modelyrovanye v Microsoft Excel [Economic Modeling in Microsoft Excel]. Moscow: Williamspublishing. [in Russian].

Nuzhna S.A., Samarecz N.M. (2018) Optymizaciya vykorystannya vyrobnychyx resursiv pidpryyemstvamy agrarnogo sektoru [Optimization of use of manufacturing resources by enterprises of the agricultural sector]. Ekonomichnyy analiz, vol. 28, no. 4, pp. 225–234. (in Ukrainian)

Konyeva I.I. (2017) Finansove prognozuvannya vyrobnychoyi diyalnosti silskogospodarskyx pidpryyemstv [Financial forecasting of production activity of agricultural enterprises]. Global and national problems of economics, no. 17, pp. 327–321. (in Ukrainian)

Matviyishyn Ye., Zabroczka O., Fabryka Yu. (2015) Pidxid do prognozuvannya obsyagiv vyrobnycztva v agrarnomu sektori Ukrayiny [An approach to forecasting the volume of production in agrarian sector of Ukraine]. Efficacy public administration, no. 42, pp. 289–296. (in Ukrainian)

Pilko A.D., Vaceba M.R. (2019) Modeli analizu regionalnogo rynku kartopli [The Models of Analysis of Regional Potato Market]. Business Inform, no. 9, pp. 289–296. (in Ukrainian)

Zaika Yu.A. (2016) Konceptualna model upravlinnya ekonomichnoyu povedinkoyu promyslovogo pidpryyemstva [Conceptual management model of economic behavior of the industrial enterprise]. Ekonomichnyj prostir, no. 113, pp. 136–146. (in Ukrainian)

Domaskina M.M.A., Kryshtal R.B. (2017) Metody prognozuvannya zbutu produkciyi yak faktor ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva [Methods of forecasting the sale of products as factor of economic safety of the enterprise]. Naukovyj visnyk Mykolayivskogo nacionalnogo universytetu imeni V. O. Suxomlynskogo. Ekonomichni nauky, no. 2, pp. 78–82. (in Ukrainian)

Us S.A., Tymoshenko L.V., Balnov M. (2015) Obgruntuvannya metodychnyx pidxodiv do prognozuvannya obsyagiv prodazhu produkciyi z sezonnymy kolyvannyamy yiyi realizaciyi [Justification of methodical approach to forecast product sales with seasonal offtake fluctuations]. Efectyvna ekonomika [Electronic resource]. Available at: https://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3886 (in Ukrainian)

Parxomenko O.P. (2013) Prognozuvannya obsyagu zbutu yak element planuvannya rozvytku pidpryyemstva [Sales forecasting as an element of enterprise development planning]. Scientific Notes of «KROK» University, no. 33, pp. 258–262. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 142
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2021-03-23
Як цитувати
Харченко, Ю. А. (2021). РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (167), 134-139. https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-24
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ