ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

  • В. Г. Кравченко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0003-0113-7933
  • Т. В. Кравченко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-1506-3595
Ключові слова: кредитоспроможність, логістична модель, кредитний скоринг, кваліфікаційна якість

Анотація

Зосереджено увагу на оцінюванні кредитоспроможності потенційних клієнтів банків. Розглянуто різні підходи до трактування сутності кредитоспроможності позичальника. Приділено увагу рейтинговому оцінюванню потенційних позичальників банків. На підставі цього запропоновано модель кредитного скорингу. Модель представлено у вигляді скорингової карти, яка будується на результатах оцінювання логістичної регресії. Одним з основних етапів побудови скорингової карти є перевірка на достовірність отриманої моделі. Для перевірки якості моделі були вибрані критерії: значення площі під ROC-кривою та індекс GINI. Отримано скорингову карту, яку в подальшому можна включати в автоматичний процес прийняття рішень щодо видачі кредитів банками.

Посилання

Виговський В. Г. Методичні підходи до оцінки кредитоспроможності суб’єктів господарювання комерційними банками. Облік і фінанси АПК. URL: http://magazine.faaf.org.ua/metodichni-pidhodi-do-ocinki-kreditospromozhnosti-sub-ektiv-gospodaryuvannya-komerciynimi-bankami.html (дата звернення: 12.02.2021).

Стечишин Т.Б. Сучасні банківські методики визначення кредитоспроможності позичальника – фізичної особи. Наука молода. 2015. № 23. С. 82–93. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3433 (дата звернення: 16.02.2021).

Данилов В.Я., Жиров О.Л., Бідюк П.І. Оцінювання кредитних ризиків методами інтелектуального аналізу даних. Системні дослідження та інформаційні технології. 2017. № 1. С. 33–48. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/84839117.pdf (дата звернення: 16.02.2021).

Яблоков А.І. Рейтингове моделювання банківських ризиків. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. 2009. № 14. С. 229–245. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/46082/14-Yablokov2.pdf?sequence=1 (дата звернення: 18.02.2021).

Сорокін А.C. К вопросу валидации модели логистической регрессии в кредитном скоринге. Науковедение. 2014. № 2(21). С. 1–14. URL: http://znanium.com/catalog/product/487886 (дата звернення: 18.02.2021).

Бакун С.А., Бідюк П.І. Методика побудови скорингових карт із використанням платформ SAS. Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2016. № 2. С. 23–32. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18170/1/5_Bakun.pdf.pdf (дата звернення: 10.02.2021).

Vyhovskyi V.H. Metodychni pidkhody do otsinky kredytospromozhnosti subiektiv hospodariuvannia komertsiinymy bankamy [Methodical approaches to assessing the creditworthiness of commercial banks]. Облік і фінанси АПК (electronic journal). Available at: http://magazine.faaf.org.ua/metodichni-pidhodi-do-ocinki-kreditospromozhnosti-sub-ektiv-gospodaryuvannya-komerciynimi-bankami.html (accessed 02 February 2021).

Stechyshyn T.B. (2015) Suchasni bankivski metodyky vyznachennia kredytospromozhnosti pozychalnyka – fizychnoi osoby [Modern banking methods for determining the creditworthiness of the borrower – an individual]. Nauka moloda, vol 23, pp. 82-93. Available at: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3433 (дата звернення: accessed 16 February 2021).

Danylov V.Ya., Zhyrov O.L., Bidiuk P.I. (2017) Otsiniuvannia kredytnykh ryzykiv metodamy intelektualnoho analizu danykh [Credit risk assessment by data mining methods]. Systemni doslidzhennia ta informatsiini tekhnolohii (international scientific and technical journal), vol. 1, pp. 33–48. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/84839117.pdf (accessed 16 February 2021).

Iablokov A.I.(2009) Reitynhove modeliuvannia bankivskykh ryzykiv [Rating modeling of banking risks]. Ekonomiko-matematychne modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh system (Zbirnyk naukovykh prats MNNTs ItiS), vol. 14, pp. 229–245. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/46082/14-Yablokov2.pdf?sequence=1 (accessed 18 February 2021).

Sorokіn A.C. (2014) K voprosu validacii modeli logisticheskoj regressii v kreditnom skoringe [On the issue of validating the logistic regression model in credit scoring]. Naukovedenie (electronic journal), vol. 2, no. 21, pp. 1-14. Available at: http://znanium.com/catalog/product/487886 (accessed 18 February 2021).

Bakun S.A., Bidiuk P.I. (2016) Metodyka pobudovy skorynhovykh kart iz vykorystanniam platform SAS [Methods of constructing scoring maps using SAS platforms]. Naukovi visti Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut», vol. 2, pp. 23-32. Available at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18170/1/5_Bakun.pdf.pdf (accessed 10 February 2021).

Переглядів статті: 144
Завантажень PDF: 199
Опубліковано
2021-03-23
Як цитувати
Кравченко, В. Г., & Кравченко, Т. В. (2021). ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ. Економічний простір, (167), 125-133. https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-23
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ