ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИК ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ЗВІТНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: консолідована фінансова звітність, аналіз, коефіцієнти фінансово-майнового стану, група підприємств, користувачі фінансової звітності

Анотація

У статті розкрито сутність консолідованої фінансової звітності та особливості процесу її формування. Розглянуто основні інформаційні потреби груп користувачів консолідованої фінансової звітності. Конкретизовано напрями аналізу фінансово-майнового стану групи підприємств за даними консолідованої фінансової звітності та обґрунтовано причини потреби в їх трансформації. Охарактеризовано окремі аспекти аналізу консолідованої фінансової звітності, що не дають змоги сформувати коректне уявлення про фінансово-майновий стан окремих її елементів. Визначено облікові складники показників консолідованої фінансової звітності, що можуть викривляти результати коефіцієнтного аналізу та індикатори їх модифікації. Обґрунтовано потребу в поширенні вартісно-орієнтованих підходів в аналізі показників консолідованої фінансової звітності.

Посилання

Міжнародний стандарт фінансової звітності 10 «Консолідована фінансова звітність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_065#Text (дата звернення: 01.02.2021).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Міністерство фінансів України : Наказ № 73 від 07.02.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення: 01.02.2021).

Овчаренко В. Основні принципи, методика та проблеми складання консолідованої фінансової звітності за МСФЗ. URL: https://product.ligazakon.ua/osnovni-principi-metodika-ta-problemi-skladannya-konsolidovano%D1%97-finansovo%D1%97-zvitnosti-za-msfz/ (дата звернення: 02.02.2021).

Костюченко В. Проблеми та перспективи аналізу консолідових фінансових звітів. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 8. С. 5–17.

Сахно О.О., Букало Н.А. Методичні аспекти складання консолідованої фінансової звітності. Економіка. Управління. Інновації. 2014. № 1. С. 12–18.

Яцко М.В., Яцко Г.В. Консолідована фінансова звітність в умовах зростання конкурентної боротьби. Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. 2014. Вип. 43. Ч. 2. С. 190–193.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013#Text (дата звернення: 03.02.2021).

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 «Об’єднання бізнесу». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_006#Text (дата звернення: 03.02.2021).

Міжнародний стандарт фінансової звітності 11 «Спільна діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_066#Text (дата звернення: 03.02.2021).

International Financial Reporting Standard 10 “Consolidated Financial Statements” [Mizhnarodnyj standart finansovoyi zvitnosti 10 «Konsolidovana finansova zvitnist»]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_065#Text (accessed 01 February 2021).

National accounting regulation (standard) 1 "General requirements for financial reporting" [Nacionalne polozhennya (standart) buxgalterskogo obliku 1 «Zagalni vymogy do finansovoyi zvitnosti»]. Ministry of Finance of Ukraine. Order №73 dated 07.02.2013. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (accessed 01 February 2021).

Ovcharenko V. (2015) Osnovni pryncypy, metodyka ta problemy skladannya konsolidovanoyi finansovoyi zvitnosti za MSFZ [Basic principles, methods and problems of preparation of consolidated financial statements in accordance with IFRS] Available at: https://product.ligazakon.ua/osnovni-principi-metodika-ta-problemi-skladannya-konsolidovano%D1%97-finansovo%D1%97-zvitnosti-za-msfz/ (accessed 02 February 2021).

Kostyuchenko V. (2014) Problemy ta perspektyvy analizu konsolidovyx finansovyx zvitiv [Problems and prospects of analysis of consolidated financial statements]. Accounting and auditing. Vol. 8. Pp. 5-17.

Saxno O. O., Bukalo N.A. (2014) Metodychni aspekty skladannya konsolidovanoyi finansovoyi zvitnosti [Methodical aspects of compiling consolidated financial statements]. Economics. Management. Innovations. Vol. 1. Pp.12-18.

Yaczko M. V., Yaczko G. V. Konsolidovana finansova zvitnist v umovax zrostannya konkurentnoyi borotby [Consolidated financial reporting in terms of growth of competition]. Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Economy. Vol. 43, part 2. Pp. 190-193.

International Accounting Standard 1 "Presentation of Financial Statements" [Mizhnarodnyj standart buxgalterskogo obliku 1 «Podannya finansovoyi zvitnosti»]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013#Text (accessed 03 February 2021).

International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations [Mizhnarodnyj standart finansovoyi zvitnosti 3 «Ob'yednannya biznesu»]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_006#Text (accessed 03 February 2021).

International Financial Reporting Standard 11 “Joint Operations” [Mizhnarodnyj standart finansovoyi zvitnosti 11 «Spilna diyalnist»]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_066#Text (accessed 03 February 2021).

Переглядів статті: 123
Завантажень PDF: 165
Опубліковано
2021-03-23
Як цитувати
Уманська, В. Г., & Лаврова-Манзенко, О. О. (2021). ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИК ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ЗВІТНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (167), 115-119. https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-21
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ