СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • В. В. Коваленко Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0001-5456-8898
  • Н. В. Мацедонська Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0002-3042-9006
Ключові слова: домогосподарство, безпека, фінансова безпека, ризик, самострахування

Анотація

У статті досліджено сутність поняття «фінансова безпека домогосподарства» у складі фінансової безпеки держави. Визначено об’єкти та суб’єкти фінансової безпеки домашнього господарства. Доведено, що сьогодні проблема забезпечення фінансової безпеки домогосподарств отримала надзвичайну актуальність. Даний факт тісно пов'язаний із глобалізацією економіки та інтеграційними процесами, що сприяють зміні добробуту домогосподарств. У роботі зазначено, що фінансова безпека домогосподарств має свої специфічні особливості. Описано три основні функції системи забезпечення фінансової безпеки домогосподарства (попереджувальна, прогностична та управлінська). Виокремлено п’ять основних напрямів забезпечення фінансової безпеки домогосподарств, а також перелічено форми забезпечення фінансової безпеки домашніх господарств.

Посилання

Барановський О.І. Фінансова безпека. Київ : Фенікс, 1999. 338 с.

Воробйов Ю.М., Ворошило В.В. Фінанси домашніх господарств у фінансовій системі держави : монографія. Сімферополь : АРІАЛ, 2013. 232 с.

Данилюк М.М. Фінансова безпека домогосподарств в умовах фінансової нестабільності. Економіка, фінанси, право. 2019. № 5(4). С. 6–8.

Єлісєєва О.К. Статистичне моделювання фінансової безпеки України. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2018. № 1–2. С. 10–18.

Єрмошенко М.М. Основні засади підвищення фінансової безпеки держави. Економічна та соціальна політика. Економічна безпека України: проблеми та перспективи : матеріали круглого столу. URL: http://www.niss.gov.ua/book/journal/ekon.htm#b2.

Зварич М.С. Механізм забезпечення фінансової безпеки домогосподарств в Україні : дис. … канд. ек. наук : 08.00.08 ; ДВНЗ «Університет банківської справи». Київ, 2020. 218 с.

Ладюк О.Д. Фінансова безпека: характеристика складників. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_11_59.

Лиса О.В. Загрози фінансовій безпеці вітчизняних підприємств і домогосподарств на сучасному етапі. Бізнес Інформ. 2018. № 11. С. 427–433.

Сухоруков А.І. Проблеми фінансової безпеки України : монографія. Київ : НІМБП, 2004. 117 с.

Baranovskyi O.I. (1999) Finansova bezpeka [Financial security]. Kyiv: Feniks. (in Ukrainian).

Vorobiov Yu.M., Voroshylo V.V. (2013) Finansy domashnikh hospodarstv u finansovii systemi derzhavy [Household finances in the financial system of the state]. Simferopol: VD «ARIAL». (in Ukrainian).

Danyliuk M.M. (2019) Finansova bezpeka domohospodarstv v umovakh finansovoi nestabilnosti [Financial security of households in conditions of financial instability]. Ekonomika, finansy, pravo. Kyiv. vol. 5(4). pp. 6-8.

Ielisieieva O.K. (2018) Statystychne modeliuvannia finansovoi bezpeky Ukrainy [Statistical modeling of financial security of Ukraine].Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu. no. 1-2. pp. 10-18.

Iermoshenko M.M. (2018) Osnovni zasady pidvyshchennia finansovoi bezpeky derzhavy [Basic principles of improving the financial security of the state]. Ekonomichna ta sotsialna polityka. Ekonomichna bezpeka Ukrainy: problemy ta perspektyvy: materialy kruhloho stolu. Available at: http://www.niss.gov.ua/book/journal/ekon.htm#b2 (accessed 1 March 2021).

Zvarych M.S. (2020) Mekhanizm zabezpechennia finansovoi bezpeky domohospodarstv v Ukraini [The mechanism of financial security of households in Ukraine] (PhD Thesis), Kyiv: SHEI "University of Banking".

Ladiuk O.D. (2016) Finansova bezpeka: kharakterystyka skladnykiv. [Financial security: characteristics of components]. Efektyvna ekonomika. no. 11. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_11_59. (accessed 1 March 2021).

Lysa O.V. (2018) Zahrozy finansovii bezpetsi vitchyznianykh pidpryiemstv i domohospodarstv na suchasnomu etapi [Threats to the financial security of domestic enterprises and households at the present stage]. Biznes Inform. no. 11. pp. 427-433.

Sukhorukov A.I. (2004) Problemy finansovoi bezpeky Ukrainy [Problems of financial security of Ukraine]. Kyiv: NIMBP. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 325
Завантажень PDF: 200
Опубліковано
2021-03-23
Як цитувати
Коваленко, В. В., & Мацедонська, Н. В. (2021). СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ . Економічний простір, (167), 111-114. https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-20
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ