ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ «ЗЕЛЕНОГО» АВІАЦІЙНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Ключові слова: авіаційний транспорт, екосистема, ресурсозберігаючі технології, логістика, екологічна ефективність

Анотація

У статті проаналізовано глобальні показники впливу авіаційного транспорту на екосистему, а також визначено перспективні напрями скорочення їхніх негативних наслідків. Для реалізації концепції «зеленої» авіації виникає негайна потреба у запровадженні інноваційних рішень та механізмів, що сприятимуть скороченню шкідливого впливу на навколишнє середовище та глобальні зміни кліматичних умов. Виявлено, що діяльність українських аеропортів у сфері охорони навколишнього середовища поки що характеризується низьким рівнем активності, обмежується визначенням екологічних аспектів та розробленням на цій основі планів раціонального природокористування. Досліджено міжнародний досвід використання енергоефективних технологій в авіаційній сфері та визначено проблеми їх запровадження в Україні. Установлено, що значний обсяг шкідливих викидів виникає під час логістичних авіаційних процесів. Запропоновано теоретико-практичні положення застосування логістичного підходу до вирішення проблем та завдань створення «чистого» авіаційного транспорту України.

Посилання

Меры по борьбе с изменением климата. URL: https://www.un.org/ru/climatechange/mark-carney-investing-net-zero-climate-solutions-creates-value-and-rewards (дата звернення: 26.01.2021).

Український зелений курс: декарбонізація або смерть. URL: https://www.epravda.com.ua/projects/ekopromyslovist/5cde72e4e561c (дата звернення: 26.01.2021).

Environmental Trends In Aviation To 2050 – ICAO. URL: https://www.icao.int/ (дата звернення: 29.01.2021).

CO2 emissions from commercial aviation: 2013, 2018, and 2019. URL: https://theicct.org/sites/default/files/publications/CO2-commercial-aviation-oct2020.pdf (дата звернення: 29.01.2021).

CO2 emissions of airports worldwide. URL: https://www.statista.com/statistics/1189504/carbon-dioxide-emissions-airports-worldwide/ (дата звернення: 29.01.2021).

Довкілля України 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/Dovk_19.pdf (дата звернення: 05.02.2021).

Corsia. URL: https://avia.gov.ua/corsia/ (дата звернення: 05.02.2021).

Представники цивільної авіації підписали власну «Паризьку кліматичну угоду». URL: https://bellona.org/news/ukraine/2016-11-predstavnyky-tsyvilnoyi-aviatsiyi-pidpysaly-vlasnu-paryzku-klimatychnu-uhodu (дата звернення: 11.02.2021).

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту Авіаційної транспортної стратегії України на період до 2030 року. URL: https://mtu.gov.ua (дата звернення: 11.02.2021).

Accredited airports. URL: https://airportco2.org/airports-across-the-world.html (дата звернення: 15.02.2021).

Green Airports: Ways Airports Can Go Green. URL: https://jewlscholar.mtsu.edu/bitstream/handle/mtsu/5297/Rai_mtsu_0170N_10741.pdf?sequence=1 (дата звернення: 15.02.2021).

Sustainable Airport Solutions. Green Marketing at GSA Airports. URL: https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/125189/po14052003-gsa_green_market_toolkit-lr.pdf (дата звернення: 17.02.2021).

Smokers R., Tavasszy L., Chen M., Guis E. Options for competitive and sustainable logistics. Sustainable Logistic. Transport and Sustainability. 2014. Vol. 6. Emerald Group Publishing Limited. Р. 1–30.

Коломиец И. «Зеленая» логистика – лучшее из практики. Транспорт і логістика. 2011. № 3. С. 32–33.

Мазаракі А.А., Харсун Л.Г. Розвиток логістичної системи України: екологічні виклики. Економіка України. 2018. № 9. С. 3–12. URL: http://economyukr.org.ua/docs/EU_18_09_003_uk.pdf (дата звернення: 20.02.2021).

В Україні почала діяти система моніторингу звітності та верифікації парникових викидів. URL: https://www.dei.gov.ua/posts/1311 (дата звернення: 20.02.2021).

Güller, M., & Güller, M. (2003). From Airport to Airport City. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.

Логістичні концепції розвитку аеропортів : колективна монографія / за наук. ред. М.Ю. Григорак та Л.В. Савченко. Київ : Логос, 2017. 384 с.

Mery po bor'be s izmeneniem klimata [Measures to combat climate change]. Available at: https://www.un.org/ru/climatechange/mark-carney-investing-net-zero-climate-solutions-creates-value-and-rewards. (accessed 26 January 2021).

Ukrainskyi zelenyi kurs: dekarbonizatsiia abo smert [Ukrainian green course: decarbonization or death]. Available at: https://www.epravda.com.ua/projects/ekopromyslovist/5cde72e4e561c. (accessed 26 January 2021).

Environmental Trends In Aviation To 2050 – ICAO. Available at: https://www.icao.int/. (accessed 29 January 2021).

CO2 emissions from commercial aviation: 2013, 2018, and 2019. Available at: https://theicct.org/sites/default/files/publications/CO2-commercial-aviation-oct2020.pdf. (accessed 29 January 2021).

CO2 emissions of airports worldwide. Available at: https://www.statista.com/statistics/1189504/carbon-dioxide-emissions-airports-worldwide/ (accessed 29 January 2021).

Dovkillia Ukrainy 2019. The environment of Ukraine 2019. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/Dovk_19.pdf (accessed 05 February 2021).

Corsia. Available at: https://avia.gov.ua/corsia/ (accessed 05 February 2021).

Predstavnyky tsyvilnoi aviatsii pidpysaly vlasnu «Paryzku klimatychnu uhodu» [Representatives of civil aviation signed their own "Paris Climate Agreement"]. Available at: https://bellona.org/news/ukraine/2016-11-predstavnyky-tsyvilnoyi-aviatsiyi-pidpysaly-vlasnu-paryzku-klimatychnu-uhodu. (accessed 11 February 2021).

Zvit pro stratehichnu ekolohichnu otsinku proiektu Aviatsiinoi transportnoi stratehii Ukrainy na period do 2030 roku [Report on the strategic environmental assessment of the draft Aviation Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030]. Available at: https://mtu.gov.ua (accessed 11 February 2021).

Accredited airports. веб-сайт. Available at: https://airportco2.org/airports-across-the-world.html (accessed 15 February 2021).

Green Airports: Ways Airports Can Go Green. Available at: https://jewlscholar.mtsu.edu/bitstream/handle/mtsu/5297/Rai_mtsu_0170N_10741.pdf?sequence=1 (accessed 15 February 2021).

Sustainable Airport Solutions. Green Marketing at GSA Airports. Available at: https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/125189/po14052003-gsa_green_market_toolkit-lr.pdf (accessed 17 February 2021).

Smokers R., Tavasszy L., Chen M., Guis E. (2014). Options for competitive and sustainable logistics. Sustainable Logistic. Transport and Sustainability,. Vol. 6, Emerald Group Publishing Limited, pp. 1–30.

Kolomiets I. (2011). «Zelenaya» logistika – luchshee iz praktiki [«Green» logistics - the best of practice]. «Transport and Logistics», no.3. pp. 32 – 33.

Mazaraki A.A., Harsun L.G. (2018). Rozvytok lohistychnoi systemy Ukrainy: ekolohichni vyklyky [Development of Ukraine's logistics system: environmental challenges]. Ekonomika Ukrainy, no. 9. pp. 3–12. Available at: http://economyukr.org.ua/docs/EU_18_09_003_uk.pdf. (accessed 20 February 2021).

V Ukraini pochala diiaty systema monitorynhu zvitnosti ta veryfikatsii parnykovykh vykydiv [Ukraine has a system for monitoring reporting and verification of greenhouse gas emissions]. Available at: https://www.dei.gov.ua/posts/1311. (accessed 20 February 2021).

Güller, M., Güller, M. (2001). From Airport to Airport City. Barcelona: Airports Region Conference.

Lohistychni kontseptsii rozvytku aeroportiv [Logistic concepts of airport development]: a collective monograph/ for science. ed. M.Yu. Grigorak and L.V. Savchenko. Kyiv: Logos, 2017. 384 p. (in Ukraine).

Переглядів статті: 210
Завантажень PDF: 158
Опубліковано
2021-03-23
Як цитувати
Соколова, О. Є., & Григорак, М. Ю. (2021). ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ «ЗЕЛЕНОГО» АВІАЦІЙНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ. Економічний простір, (167), 103-110. https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-19
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА