ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ЕКСТРАКТИВНІ МАКСИМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО БАЗИСУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: інституціональний базис, регіональний розвиток, модернізація продуктивних сил, закономірності регіонального розвитку, екстрактивні максими

Анотація

У статті здійснено аналіз закономірностей регіонального розвитку, вказано на необхідність вивчення та обґрунтування закономірностей регіонального розвитку, що дає змогу вибрати оптимальні вектори для формування інституційного ядра та найбільш ефективні варіанти модернізації інституційних аспектів регіонального розвитку. Виокремлено сукупність аргументів та причин, що впливають на ефективність національної стратегії всебічного сталого розвитку. Наголошено на першочергових кроках з усунення прогалин та причин, які не дають змоги реалізувати основні стратегічні плани державотворення. Серед них: унормування в Конституції України децентралізаційних аспектів; гармонізація дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства з утвердженням пріоритетних стратегій державотворення; діяльність у рамках суспільного діалогу щодо розроблення державної стратегії регіонального розвитку з урахуванням закономірностей, орієнтованих на модернізацію продуктивних сил, активізації всієї сукупності функцій, котрі сприяють консолідації нації у соціогуманістичному напрямі.

Посилання

Вовканич С. Ексклюзивні чинники і регіональні бар’єри захисту національної ідентичності українців в умовах глобалізації гібридизації. Народознавчі зошити. 2019. № 2 (146). С. 283-292.

Вовканич С. Візія ідеології розбудови національної держави – ексклюзив українського народу. Народознавчі зошити. 2018. № 6(144). С. 1347–1365.

Дарон А., Джеймс Р. Чому нації занепадають? Київ : Наш Формат, 2016. 440 с.

Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / пер. з англ. І. Дзюби. Київ : Основи, 2000. 198 с.

Симоненко В. Тупик судьбоносной реформы. Вечірня Одеса. 2020. Вип. 110–111. URL: http://vo.od.ua/rubrics/politika/45278.php.

Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підручник / за ред. М.П. Бутка. Чернігів : Чернігівська політехніка, 2020. 432 с.

Vovkanych S. (2019) Ekskliuzyvni chynnyky i rehionalni bariery zakhystu natsionalnoi identychnosti ukraintsiv v umovakh hlobalizatsii hibrydyzatsii [Exclusive factors and regional barriers to protection the national identity of Ukrainians in the globalization of hybridization]. Ethnographic notebooks, vol. 146, no. 2, pp. 283-292.

Vovkanych S. (2018) Viziia ideolohii rozbudovy natsionalnoi derzhavy – ekskliuzyv ukrainskoho narodu [A vision of the ideology of building a national state – an exclusive Ukrainian nation]. Ethnographic notebooks, vol. 144, no. 6, pp. 1347–1365.

Daron A., Dzheims R. (2016) Chomu natsii zanepadaiut? [Why do nations decline?]. Kyiv: Nash Format. (in Russian)

Nort D. (2000) Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky [Institutions, institutional change and the functioning of the economy]. / translate English I. Dziuba. Kyiv: Osnova. (in Ukrainian).

Symonenko V. (2020) Tupyk sudbonosnoi reformу [The impasse of fateful reform]. Evening Odessa, vol. 146 Available at: http://vo.od.ua/rubrics/politika/45278.php (accessed 10 August 2020).

Butko M. (2020) Rehionalna ekonomika v modernizatsiinomu formati [Regional economy in the modernization format]: textbook. Chernihiv: Chernihiv Polytechnic National University. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 82
Завантажень PDF: 104
Опубліковано
2021-03-23
Як цитувати
Харченко, Ю. П. (2021). ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ЕКСТРАКТИВНІ МАКСИМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО БАЗИСУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Економічний простір, (167), 98-102. https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-18
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА