АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В EVENT-ТУРИЗМІ

  • О. О. Маслиган Мукачівський державний університет
  • Г. В. Машіка Мукачівський державний університет
Ключові слова: еvent-заходи, туризм, інформаційні технології, прояв ефекту, адміністрування каналів

Анотація

На даний момент еvent-заходи один з найважливіших мотивуючих факторів розвитку event-туризму, поїздки при якому приурочені до запланованих подій (це наприклад саміти; вечірки; спортивні змагання для глядачів та учасників; карнавали; спорт та ігри для розваг). Відтак, метою цієї статті є виявлення і визначення основних переваг від використання інформаційних технологій в еvent- туризмі. Постанова мети визначила необхідність вирішення наступних завдань дослідження: ідентифікація інформаційних технологій як основи підтримки еvent- заходів; визначення елементів процесу використання інформаційних технологій, що безпосередньо призводять до прояву позитивного ефекту. Модель дослідження заснована на використані порівняльного, структурного, історичного, логічного, системного аналізу, аналізу вторинних даних, узагальнення, інтерпретації, методу аналогій. Науковий підхід полягає у розгляді перспектив трансформаційного розвитку еvent-туризму в умовах застосування сучасних інформаційних технологій. За результатами дослідження зроблено висновки щодо переваг нестандартних локацій з використанням інформаційних технологій. Констатовано, що в даному випадку вартість пропозиції еvent на порядок нижча, ніж у звичних платформ. Виходячи з аналізу тенденцій, можна зробити висновок, що процес використання інформаційних технологій безпосередньо призводить до прояву ефекту (як економічної реакції на зміну специфіки виробничого процесу, виражену позитивними змінами приросту / зниження показників собівартості і рентабельності еvent-заходів). Перспективи подальших наукових розробок в даному напрямі спрямовані на дослідження впливу сучасних інформаційних технологій на метрики ефективності event-заходів. Практичне значення дослідження полягає в тому, що як особливості розвитку еvent-туризму виділена активізація використання інформаційних технологій, а відповідно, можливість на всіх стадіях життєвого циклу еvent забезпечувати комплексне адміністрування декількома каналами соціальних мереж (для їх просування; зниження кошторисної вартості більшості процесів, які супроводжують стадії життєвого циклу еvent-заходів; мінімізація впливу бюджетного фактору в еvent-індустрії).

Посилання

Event-менеджмент – организация мероприятий на высшем уровне [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.pr2b.net/index.php/articles/ 91-listprevent. – [Электронный ресурс]. – Загл. экрана. – Дата обращения 14 февраля 2017

Академічний тлумачний словник української мови. В 11 т. Т. 4. / ред. А. А. Бурячок, П. П. Доценко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення 17 січня 2017.

Пашкевич М. Ю. Івент-технології у сфері дозвілля / Ю. М. Пашкевич // Культурно- дозвіллєва діяльність у сучасному світі: кол. монографія. –Київ: Вид-во:Ліра-К,2017.– 328 с/

Поплавський М.М. Event-менеджмент у індустрії дозвілля / М.М.Поплавський // Питання культурології, 2017. -No 33. - С.186-197.

Getz D. Event Studies: Theory, Researc h and Policy for Planned Events / D. Getz. – Butterworth-Heinemann, 2007. – P. 18.

Tassiopoulos D. Event Management: A Professional and Developmental Approach / D. Tassiopoulos ed. – Juta Pty Ltd, 2013. – 510 р.

Thomas O. Reference model-based event management Сайт «Ernst & Young» [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.ey.com

Tum J. Management of Event Operations / J. Tum, P. Norton, J. Nevan Wright. – Oxford: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2006. – 280 p.

Event-management – organization of events at the highest level, [online], Available at: [Accessed 14 February 2017].

Buriachok, A.A., and Dotsenko, P.P. (2017). Academic Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language, [online] Available at: < http://sum.in.ua/> [Accessed 17 January 2016].

Pashkevich, M.Yu. (2017). ‘Event technology in the field of leisure’. Kulturno-dozvillieva diialnist u suchasnomu sviti [Cultural and leisure activities in the modern world]. Kyev: Lyra-K.

Poplavskyi M.M. (2017). Event-menedzhment u industrii dozvillia [Event- management in the tourism industry] Pytannia kulturolohii - Cultural research, 33, 186-197.

Getz, D. (2007). Event Studies: Theory, Researc h and Policy for Planned Events. Butterworth-Heinemann.

Tassiopoulos, D. ed. (2013). Event Management: A Professional and Developmental Approach. Juta Pty Ltd.

Thomas O. Reference model-based event management Сайт «Ernst & Young» [online], Available at: <http://www.ey.com> [Accessed 14 February 2017].

Tum J., Norton P., and J. Nevan Wright (2006). Management of Event Operations. Oxford: Elsevier/Butterworth-Heinemann

Переглядів статті: 77
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2019-04-23
Як цитувати
Маслиган, О. О., & Машіка, Г. В. (2019). АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В EVENT-ТУРИЗМІ. Економічний простір, (144), 54-62. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/84
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ