УСПІШНІСТЬ БІЗНЕСУ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЗМІСТОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНЮВАННЯ

  • Л. О. Лігоненко ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» http://orcid.org/0000-0001-5597-5487
  • А. Д. Чумак ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Ключові слова: успішність підприємства, ефективність підприємства, інтегральна якісна характеристика, критерії успішності, оцінювання успішності, портрет успішного підприємства

Анотація

Метою статті є поглиблення вивчення проблеми оцінювання успішності підприємництва та напрямів підвищення успішності функціонування малого та середнього бізнесу. Актуальність статті полягає у необхідності розкриття змісту поняття «успішність підприємства», яка є інтегральною якісною характеристикою стану підприємства, віддзеркалює наявність конкурентних переваг та потенціал подальшого розвитку. У статті наведено характеристику поняття «успішність підприємства» через систематизацію визначення поняття іншими авторами та виокремлення ключових аспектів фокусування уваги. Виокремлено методичні підходи до оцінювання успіху бізнесу різних науковців та проаналізовано їхні напрацювання. Застосовано теоретичні методи дослідження, які дають змогу сформувати нові гіпотези щодо визначення й аналізу успішності. Результатом дослідження стало виокремлення та змістовне розкриття найважливіших критеріїв успішності підприємства, що включають у себе мірила успішності як для власників, так і для споживачів та партнерів/інвесторів. Сформовано «портрет» успішного підприємства.

Посилання

Шевченко Н., Куницький К. В українському середовищі повільно, але впевнено збільшується частка системних бізнесменів. URL: https://business.ua/uk/kirilo-kunitskij-v-ukrajinskomu-seredovishchi-povilno-ale-vpevneno-zbilshuetsya-chastka-sistemnikh-biznesmeniv (дата звернення: 20.02.2021).

Висоцький О. Малий бізнес. Велика гра : практичний посібник із ведення бізнесу. Visotsky Consulting, 2014. С. 48.

Масюк О. Ведення успішного бізнесу : методичний посібник. 2009. С. 6.

Ожегов С. Словарь русского языка. Около 57000 слов. Москва : Русский язык, 1975. 874 с.

Плецан Х. Успішність в управлінській діяльності. 2011.

Гузела О., Босак І. Виробниче підприємництво : підручник. Львів : Українська академія друкарства, 2014. 396 с.

Мочерний С., Устенко О., Чеботар С. Основи підприємницької діяльності : посібник. Київ : Академія, 2001. 280 с.

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента : учебник. Москва : Дело, 1992. 702 с.

Шалімов Р. Як досягти успіху у якості підприємця. URL: https://hard-life.kz/280-kak-dobitsja-uspeha-v-kachestve-predprinimatelja.html (дата звернення: 20.02.2021).

James М.. How to run a successful small business. URL: https://www.investopedia.com/articles/pf/08/make-money-in-business.asp (дата звернення: 21.02.2021).

Жучкова Г. Результативність діяльності підприємства: науково-методичні аспекти її визначення. Ефективна економіка. 20130. № 11.

Янголь Г. Методичні підходи до вимірювання ефективності діяльності підприємства. 2013.

Крисанов Д., Стешенко Л. Результативність і ефективність діяльності підприємств: оцінювання та максимізація. Економіст. 2012. № 7.

Популярна юридична енциклопедія / В. Гіжевський та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2002. 528 с.

Shevchenko N., Kunitskiy K. V ukrainskomu seredovishchі povіlno, ale vpevneno zbіlshuєtsya chastka sistemnikh bіznesmenіv. URL: https://business.ua/uk/kirilo-kunitskij-v-ukrajinskomu-seredovishchi-povilno-ale-vpevneno-zbilshuetsya-chastka-sistemnikh-biznesmeniv (data zvernennya: 20.02.2021)

Visotskiy O. (2014) Maliy bіznes. Velika gra: Praktichniy posіbnik іz vedennya bіznesu. Visotsky Consulting. S. 48.

Masyuk O. (2009) Metodichniy posіbnik «Vedennya uspіshnogo bіznesu». s. 6.

Ozhegov S. (1975) Slovar russkogo yazyka. Okolo 57000 slov. Moskva: Russkiy yazyk. 874s.

Pletsan Kh. (2011) Uspіshnіst v upravlіnskіy dіyalnostі.

Guzela O., Bosak І. (2014) Virobniche pіdpriemnitstvo: pіdruch. Lvіv: Ukrainska akademіya drukarstva. 396 s.

Mocherniy S., Ustenko O., Chebotar S. (2001) Osnovi pіdpriєmnitskoї dіyalnostі: posіb. Kyiv: Akademіya. 280 s.

Meskon M., Albert M., Khedouri F. (1992) Osnovy menedzhmenta: ucheb. Moskva: Delo. 702 s.

Shalіmov R. (2019) Yak dosyagti uspіkhu u yakostі pіdpriemtsya. URL: https://hard-life.kz/280-kak-dobitsja-uspeha-v-kachestve-predprinimatelja.html (data zvernennya: 20.02.2021)

James M. (2020) How to run a successful small business. URL: https://www.investopedia.com/articles/pf/08/make-money-in-business.asp (data zvernennya: 21.02.2021)

Zhuchkova G. (2013) Rezultativnіst dіyalnostі pіdpriemstva: naukovo-metodichnі aspekti ii viznachennya. Efektivna ekonomіka. № 11.

Yangol G. (2013)Metodichnі pіdkhodi do vimіryuvannya efektivnostі dіyalnostі pіdpriemstva.

Krisanov D., Steshenko L. (2012) Rezultativnіst і efektivnіst dіyalnostі pіdpriemstv: otsіnyuvannya ta maksimіzatsіya. Ekonomіst. №7.

Populyarna yuridichna entsiklopedіya / [V. Gіzhevskiy. V. Golovchenko. V. Kovalskiy ta іn.]. Kyiv: Yurіnkom Іnter. 2002. 528 s.

Переглядів статті: 115
Завантажень PDF: 141
Опубліковано
2021-03-23
Як цитувати
Лігоненко, Л. О., & Чумак, А. Д. (2021). УСПІШНІСТЬ БІЗНЕСУ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЗМІСТОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНЮВАННЯ. Економічний простір, (167), 67-70. https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-12
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ