ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ І ЯКОСТІ ЖИТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

  • М. С. Дороніна Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0001-8074-375X
  • Д. Г. Михайленко Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-8420-6510
Ключові слова: управлінський персонал, професійна мобільність, якість трудового життя, збалансованість, інформаційно-методичне забезпечення, терміносистема

Анотація

Мета статті – уточнення змісту і функцій інформаційно-методичного забезпечення збалансованості професійної мобільності і якості трудового життя управлінського персоналу. Основними завданнями статті обрано систематизацію і уточнення підстав комплексного підходу до нового і збагаченого предмету дослідження, до вибору методів, які відповідають характеру фактичного матеріалу, умовам і меті конкретного дослідження. Актуальність теми дослідження визначається відсутністю парадигми для дослідження збалансованості професійної мобільності і якості трудового життя управлінського персоналу, потребою значних уточнень дослідження і практичної реалізації управління персоналом з унікальними знаннями, вміннями і навичками. Результативність впливу керівника на трудову активність таких підлеглих значною мірою залежить від розуміння сутності їх особистісного потенціалу професійної мобільності і якості трудового життя. Уточнення головної ідеї дослідження, гіпотез принципів,, понятійно-категоріального забезпечення, методів дослідження професійної мобільності і якості трудового життя потребують аналізу і обґрунтувань. У статті запропоновано перелік понять і категорій, здатних системно відобразити основну систему координат дослідження, за необхідності – продовжити його. Професійну мобільність управлінського персоналу (окремого працівника, групи, колективу, команди, підприємства) рекомендується розглядати як (її) інтегративну якість, що поєднує в собі, по-перше, сформовану внутрішню потребу в успішності життя, яка проявляється в діяльності, забезпечує самовизначення та самореалізацію в житті та професії; по-друге, – здібності до професійно діяльності, по-третє, – знаннєву основу професійної діяльності, по-четверте самоусвідомлення власної професійної мобільності, сформоване на основі рефлексії готовності до змін в професії; по-п’яте – прагнення змінити себе, професійне поле, життєве середовище. Особистість в контексті мети статті розглядається як індивід, що займає певне положення в суспільстві, виконує певну суспільну роль, здатний зрозуміти свою залежність від середовища, в якому перебуває, і свідомо забезпечувати взаємовигоду співіснування з ним. При написанні статті використано систему класичних емпіричних і теоретичних методів економічних досліджень, доповнену методами наук гуманітарного циклу.

Посилання

Stepin V. S. (2003). Samorazvivaiushchiesia sistemy i postneklassicheskaia ratsionalnost [Self-Developing Systems and Postnonclassical Rationality]. Voprosy Filosofii, No 8, pp. 5–17.

Bekh V. P. (1999). Sotsialnyi orhanizm krainy [Social Organism of the Country]. Zaporizhzhia: ZDU, 186 p.

Miliaeva L. G., Dambovskaia A. A. (2011). Aktualnye problemy kadrovogo menedzhmenta organizatsii: monografiia [Actual Problems of Personnel Management of the Organization: Monograph]. Altaiskii Gosudarstvennyi Universitet, BTI. Biisk: izdatelskii dom Altaiskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 193 p.

Taraban O. V. (2006). Soderzhanie i funktsii protsessa vnutrifirmennoi mobilnosti [Content and Functions of the Intra-Firm Mobility Process]. Zhurnal Izvestiia Irkutskoi gosudarstvennoi ekonomicheskoi akademii, No 5, pp. 90–92.

Heiman O. A. (2009). Nelineinost ekonomiki i neravnomernost razvitiia regionov: monohrafiia [Nonlinearity of Economy and Uneven Development of Regions: Monograph]. Kharkiv: FLP Liburkina L.M. Izdatelskii Dom «YNZhEK», 428 p.

Lytovchenko I. V. (2011). Rozvytok profesiinoi kompetentnosti upravlinskoho personalu [Development of Professional Competence of Managerial Staff]: avoreferat dissertatsii kandidata ekonomicheskikh nauk: 08.00.07. Kharkiv, 20 p.

Ippolitova N. V. (2009). Vzaimosviaz poniatii «metodologiia» i «metodologicheskii podkhod» [The Relationship Between the Concepts of "Methodology" and "Methodological Approach"]. Vestnik Yuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia Obrazovanie. Pedagogicheskie Nauki, No 13, pp. 9–15.

Kelman M.S. (2009). Spivvidnoshennia metodu i metodolohichnoho pidkhodu u iurydychnii nautsi [The Ratio of Method and Methodological Approach in Legal Science]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, No 3, p. 314.

Kyzym M. O., Doronina M. S. (2017). World View in Economic Science. The Problems of Economy. No 3, pp. 227–232.

Starokozhko O. M. (2016). Rodovi vzaemozviazky kontseptiv «paradyhma» ta «doslidnytskyi pidkhid» [Generic Relationships Between the Concepts of "Paradigm" and "Research Approach"]. Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichninauky, No 1, pp. 237–244.

Ivanchenko Ye. A. (2005). Formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnikh ekonomistiv u protsesi navchannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Formation of Professional Mobility of Future Economists in the Process of Studying in Higher Educational Institutions]: avtoreferat dysertatsii kandydata pedahohichnykh nauk: 13.00.04, Odesa, 21 p.

Klymenko Yu. A. (2011). Profesiina mobilnist maibutnikh uchyteliv u krainakh Yevrosoiuzu [Professional Mobility of Future Teachers in EU Countries]: avtoreferat dysertatsii kandydata pedahohichnykh nauk: 13.00.04, Uman, 20 p.

Krystopchuk T. Ye. (2014). Tendentsii rozvytku pedahohichnoi osvity v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu [Trends in the Development of Pedagogical Education in in EU Countries]: avtoreferat dysertatsii doktora pedahohichnykh nauk: 13.00.04, Kyiv, 39 p.

Lepeiko T. I., Kryvobok K. V. (2016). Udoskonalennia instrumentiv adaptatsii pidpryemstv do vplyvu konkurentnoho seredovyshcha [Improving the Tools of Adaptation of Enterprises to the Influence of the Competitive Environment]. Biznes Inform, No 12, pp. 176–181.

Holubev S. M. (2016). Diahnostyka sotsialnykh rezerviv rozvytku kolektyvnoho trudovoho potentsialu [Diagnosis of Social Reserves for the Development of Collective Labor Potential]: avtoreferat dysertatsii doktora pedahohichnykh nauk: 08.00.07, Kharkiv, 20 p.

Polubedova A. O. (2013). Formuvannia upravlinskoho vplyvu na trudovu povedinku personalu [Formation of Managerial Influence on the Labor Behavior of Staff]: avtoreferat dysertatsii doktora pedahohichnykh nauk: 08.00.04, Kharkiv, 20 p.

Moiseeva A. P. (2013). K voprosu o sootnoshenii poniatii mezhdistsiplinarnosti i transdistsiplinarnosti v nauchnom poznanii [To the Question of the Relationship Between the Concepts of Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Scientific Knowledge]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiia. Sotsiologiia. Politologiia, No 4 (24), pp. 41–48.

Doronшna M. S., Mykhailenko D. H., Polubedova A. A. (2013). Tekhnologiia sotsialno-ekonomicheskikh nauchnykh issledovanii (skhemy i primery): uchebnoe posobie [Technology of Socio-Economic Research (Diagrams and Examples): Textbook]. Kharkiv: ID «YNZhEK», 170 p.

Khmelkova N. V. (2015). Transdistsiplinarnaia model sovremennogo effektivnogo menedzhera [Transdisciplinary model of a modern effective manager]. Upravlenie personalom, No 4, pp. 82–89.

Prima R. M. (2008). Profesiina mobilnist fakhivtsia iak naukova problema. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu: monohrafiia / za red. S. Yermakova [Professional Mobility of a Specialist as a Scientific Problem. Pedagogy, Psychology and Medical and Biological Problems of Physical Education and Sports: Monograph / ed. by S. Yermakova]. Kharkiv, pp. 127-132.

Степин В. С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность. Вопросы философии. 2003. № 8. С. 5–17.

Бех В. П. Соціальний організм країни. Запоріжжя : ЗДУ, 1999. 186 с.

Миляева Л. Г., Дамбовская А. А. Актуальные проблемы кадрового менеджмента организации : монография. Алт. гос. Ун-т, БТИ. Бийск : изд-во Алт. гос.техн.ун-та. 2011. 193 с.

Тарабан О. В. Содержание и функции процесса внутрифирменной мобильности. Журнал Известия Иркутской государственной экономической академии. 2006. Вып. № 5. С. 90–92.

Гейман О. А. Нелинейность экономики и неравномерность развития регионов : монография. Харьков : ФЛП Либуркина Л. М. ИД «ИНЖЕК». 2009. 428 с.

Литовченко І. В. Розвиток професійної компетентності управлінського персоналу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07. Харків, 2011. 20 c.

Ипполитова Н. В. Взаимосвязь понятий «методология» и «методологический подход». Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия Образование. Педагогические науки. 2009. № 13 (146). С. 9–15.

Кельман М.С. Співвідношення методу і методологічного підходу у юридичній науці. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009. Вип. 3. С. 314.

Kyzym M. O., Doronina M. S. World View in EconomicScience. The Problems of Economy. 2017. № 3. C. 227–232.

Старокожко О. М. Родові взаємозв’язки концептів «парадигма» та «дослідницький підхід». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічнінауки. 2016. Вип. 1. С. 237–244.

Іванченко Є. А. Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2005. 21 с.

Клименко Ю. А. Професійна мобільність майбутніх учителів у країнах Євросоюзу: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Умань, 2011. 20 с.

Кристопчук Т. Є. Тенденції розвитку педагогічної освіти в країнах Європейського Союзу: автореф. дис ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2014. 39 с.

Лепейко Т. І. Кривобок К. В. Удосконалення інструментів адаптацій підприемств до впливу конкурентного середовища. Бізнес Інформ 2016. №12. С. 176–181.

Голубєв С. М. Діагностика соціальних резервів розвитку колективного трудового потенціалу: автореф. дис. … канд. ек. наук : 08.00.07. Харків, 2016. 20 с.

Полубєдова А. О. Формування управлінського впливу на трудову поведінку персоналу: автореф. дис. … канд. ек. наук: 08.00.04. Харків, 2013. 20 с.

Моисеева А. П. К вопросу о соотношении понятий междисциплинарности и трансдисциплинарности в научном познании. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2013. № 4 (24). С. 41–48.

Доронина М. С., Михайленко Д. Г., Полубедова А. А. Технология социально-экономических научных исследований (схемы и примеры) : учебное пособие. Харьков : ИД «ИНЖЕК», 2013. 170 с.

Хмелькова Н. В. Трансдисциплинарная модель современного эффективного менеджера. Управление персоналом. 2015. №4. С. 82–89.

Пріма Р. М. Професійна мобільність фахівця як наукова проблема. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : монографія / за ред. С. Єрмакова. Харків, 2008. С. 127–132.

Переглядів статті: 121
Завантажень PDF: 92
Опубліковано
2021-03-23
Як цитувати
Дороніна, М. С., & Михайленко, Д. Г. (2021). ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ І ЯКОСТІ ЖИТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ. Економічний простір, (167), 59-66. https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-11
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ