ФОРМУВАННЯ СКЛАДНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

  • А. В. Дараган Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • А. Ю. Геворкян Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: фінансовий потенціал, складник, підприємство, ринок, конкурентоспроможність, показник, підвищення, аналіз

Анотація

Сьогодні фінансовий потенціал підприємства є одним із базових показників успішного функціонування підприємства. Для ефективного управління фінансовим потенціалом існує необхідність чіткого визначення його складників, які формуватимуть потужності підприємства. Складні сучасні економічні умови, загострення соціальних та епідеміологічних проблем, нестабільна законодавча база вимагають від національних підприємств створення системи, яка б давала змогу ефективно використовувати всі наявні та потенційні фінансові ресурси, швидко реагувати на зміни в навколишньому середовищі та забезпечувати високі фінансові результати не лише в поточному періоді, а й у довгостроковій перспективі. Слід також зазначити, що у статті визначено функції фінансового потенціалу та його риси. Визначено, що до його функцій входять ресурсний, інформаційний, організаційний та аналітичний складники. Сформовано основні етапи, за якими відбувається оцінка фінансового потенціалу підприємства на основі його складників.

Посилання

Кучер Г.В. Фінансовий потенціал як економічна категорія. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 9. С. 46–52.

Бова В.А., Хринюк О.С. Сутність фінансового потенціалу підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління. 2017. Вип. 11. Електронні текстові дані (1 файл: 409 Кбайт). Назва з екрана.

Марченно І.С. Рейтингова оцінна економічного потенціалу підприємств важного машинобудування. URL: http:j/ev.пиos.edи.иa/ /coпteпt/reitiпgova-otsiпka-ekoпoтichпogo-poteпtsialи-pidprieтstv-vazhkogoтashiпobиdиvaппya-miko/aiv.

Оцінка фінансового потенціалу підприємства / О.А. Бондар та ін. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2017. № 4. С. 161–165. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2017_4_21.

Блащак Б.Я. Фінансовий потенціал у структурі потенціалу підприємства. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія «Економіка і управління». 2019. Т. 30(69). № 3. С. 74–78.

Kucher G.V. (2014) Fіnansoviy potentsіal yak yekonomіchna kategorіya. Aktualni problemy ekonomiky, № 9, s.46–52.

Bova V.A., Khrinyuk O.S. (2017) Sutnіst' fіnansovogo potentsіalu pіdpriєmstva. Aktual'nі problemi yekonomіki ta upravlіnnya: zbіrnik naukovikh prats' molodikh vchenikh. – Yelektronnі tekstovі danі (1 fayl: 409 Kbayt). Vip. 11.

Marchenno І.S. Reytingova otsіnna yenonomіchnogo potentsіalu pіdpriєmstv vazhnogo mashinobuduvannya. URL: http:j/ev.pios.edi.ia//coptept/reitipgova-otsipka-ekopotichpogo-poteptsiali-pidprietstv-vazhkogotashipobidivappya-miko/aiv

Bondar O.A., Kulіkov P.M., Shkuropat O.G., Kapіnos O.M. (2017) Otsіnka fіnansovogo potentsіalu pіdpriеmstva. Yekonomіchniy vіsnik Natsіonal'nogo gіrnichogo unіversitetu. № 4. S. 161–165. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2017_4_21

Blashchak B.YA. (2019) Fіnansoviy potentsіal u strukturі potentsіalu pіdpriєmstva. Vchenі zapiski TNU іmenі V.І. Vernads'kogo. Serіya: Yekonomіka і upravlіnnya. T. 30 (69) № 3, s. 74–78.

Переглядів статті: 225
Завантажень PDF: 260
Опубліковано
2021-03-23
Як цитувати
Дараган, А. В., & Геворкян, А. Ю. (2021). ФОРМУВАННЯ СКЛАДНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (167), 55-58. https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-10
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ