АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТЗОВ «NESTLE S.A.»)

  • Л. Й. Гнилянська Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0003-2924-7165
  • Л. П. Сай Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-5081-4235
  • Л. І. Леньо Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: прибуток, прибутковість, підприємство, бізнес, розвиток, міжнародні економічні відносини

Анотація

Статтю присвячено аспектам розвитку міжнародних економічних відносин на засадах прибутковості підприємства на прикладі ТзОВ «Nestle S.A». Як активний та універсальний інструмент державного регулювання економічних і соціальних процесів у державі прибуток концентрує інтереси підприємницьких структур, окремих учасників господарської діяльності, різноманітних ланок економіки. Прибутковість підприємств зумовлюється розвитком ринкової економіки, оскільки ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств позитивно впливає на економічний потенціал країни. Кожне підприємство поліпшує своє фінансове становище, намагаючись отримати найвищу віддачу. Отже, отримання позитивних результатів та доходів може відповідати складному фінансовому становищу, яке може спричинити зменшення найважливішого фінансового показника підприємства – обсягу доходу, що призведе до неплатоспроможності та банкрутства підприємства. У статті зосереджено увагу на напрямах забезпечення прибутковості в умовах роботи на підприємстві на основі здобутих теоретичних навичок у різних ситуаціях та аналізуванні основних шляхів зростання прибутковості підприємства, а також розробленні практичних рекомендацій щодо поліпшення формування, планування та розподілу прибутку на прикладі ТзОВ «Nestle S.A». Дана обставина зумовлює актуальність і наукову проблематику дослідження. У статті систематизовано набір чинників впливу на прибутковість підприємства для досягнення економічного результату. Проведено аналіз особливостей та методів оцінювання прибутковості аналізованого підприємства. Досліджено тенденції розвитку його виробничо-господарської діяльності та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. Розроблено прикладні рекомендації щодо вдосконалення розвитку міжнародних економічних відносин на засадах підвищення прибутковості. Запропоновано даному підприємству впровадження заходів із підвищення якості і безпеки виробничих, збутових та управлінських процесів, а саме: підвищення якості вироблених і реалізованих товарів та ефективності використовуваних технологій, підвищення кваліфікації працівників, що беруть участь у процесі виробництва, та їх мотивування, зниження собівартості продукції за рахунок закупівлі сировини у вітчизняних виробників та випуску конкурентоспроможної продукції, що зможе збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції, удосконалюючи товарну спеціалізацію, а це, своєю чергою, призведе до зростання розміру отриманого прибутку.

Посилання

Денисенко М.П. Стан та тенденції розвитку сучасного підприємства : монографія / за ред. д.е.н., проф. М.П. Денисенка. Київ : ДКС-центр, 2019. 464 с.

Денисенко М.П., Шилюк В.М. Зарубіжний досвід оцінювання ефективності діяльності підприємства та його використання у вітчизняній практиці. Міленіум. 2018. № 15. С. 14–25.

Черничко Т.В., Кізман Є.І. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України. Економіка та суспільство. 2016. № 5. С. 400–404.

Державна служба статистики. Статистична інформація. Економічна діяльність. Діяльність підприємств. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Denysenko, M.P. (2019), Stan ta tendentsii rozvytku suchasnoho pidpryiemstva [Condition and tendencies of development of modern enterprise], DKS tsentr, Kyiv, Ukraine.

Denysenko, M.P. and Shyliuk, V.M. (2018), "Foreign experience in evaluating the effectiveness of the enterprise and its use in domestic practice", Milenium, vol. 15, pp. 14–25.

Chernychko, T. V. and Kizman Je. I. (2016), “Analysis of financial results of activity of Ukrainian enterprises”, Ekonomika ta suspiljstvo : elektronnyj naukovyj fakhovyj zhurnal, vol. 5, pp. 400–404.

Official site of the State Committee of Statistics of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Переглядів статті: 214
Завантажень PDF: 179
Опубліковано
2021-03-23
Як цитувати
Гнилянська, Л. Й., Сай, Л. П., & Леньо, Л. І. (2021). АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТЗОВ «NESTLE S.A.»). Економічний простір, (167), 54-54. https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-9
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ