РЕАЛІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ В БІЗНЕСІ

  • К. О. Великих Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-0280-9068
Ключові слова: фінансовий менеджмент, стратегічне планування, фінансові ресурси, аналіз, управління

Анотація

Статтю присвячено обговоренню та висвітленню значення фінансового управління для успіху бізнесу. Із часом стає очевидною важливість наявних інструментів (управлінських та фінансових) та їх внеску в успіх та розвиток компанії. Метою роботи є обґрунтування необхідності вдосконалення системи фінансового менеджменту, забезпечення фінансового управління для стійкого зростання компанії. Як методологічний процес вибрано теоретичну базу для підтвердження необхідності належного використання бухгалтерських та фінансових інструментів для компанії. Сучасна ситуація вимагає від підприємців контролю над своїми фінансами, однак реальність показує, що підприємці дуже часто роблять низку простих помилок через відсутність планування та фінансового аналізу своєї компанії. Тому управління фінансами стає необхідною умовою для успіху бізнесу.

Посилання

Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент : підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. Київ : КНЕУ, 2005. 536 с.

Ванхорн Дж., Вахович-мл. С., Джон М. Основы финансового менеджмента / пер. с англ. ; 12-е изд. Москва : Вильямс, 2008. 1232 с.

Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств : навчальний посібник ; 3-є вид., виправ. і доп. Київ : Знання-Прес, 2009. 299 с.

Опарін В.М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення. Вісник НБУ. 2000. № 5. С. 11.

Рибалко О.М., Сичова М.Б. Деякі аспекти ефективного управління дебіторською заборгованістю. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 1. С. 169.

Крупка М.І. Механізм трансформації підприємств на основі процедур банкрутства та санації. Фінанси в трансформаційній економіці України : навчальний посібник / за ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2007. 614 с.

Poddierohin A.M. (2005) Finansovyi menedzhment [ Financial management]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Vankhorn, Dzheims, S, Vakhovych, ml., Dzhon, M. (2008) Osnovy finansovoho menedzhmenta [ Fundamentals of Financial Management]. Moscow: OOO "Y.D. Vyliame". (in Russian)

Azarenkova H.M. (2009) Finansy pidpryiemstv : navchalnyi posibnyk [Enterprise finance: a textbook]. Kyiv: Znannia-Pres. (in Ukrainian)

Oparin V.M. (2000) Finansovi resursy: problemy vyznachennia ta rozmishchennia [Financial resources: problems of definition and placement]. Journal of the NBU Bulletin, vol. 5, no. 51, pp. 11.

Rybalko O.M., Sychova M.B. (2011) Deiaki aspekty efektyvnoho upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu [Some aspects of effective receivables management]. Bulletin of Zaporizhia National University, vol. 1, no. 9, pp. 169.

Krupka M.I. (2007) Mekhanizm transformatsii pidpryiemstv na osnovi protsedur bankrutstva ta sanatsii. Finansy v transformatsiinii ekonomitsi Ukrainy: Navchalnyi posibnyk [Mechanism of enterprise transformation based on bankruptcy and reorganization procedures. Finance in the Transformational Economy of Ukraine: A Textbook]. Lviv: Publishing Center of Lviv National University named after I. Franko. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 211
Завантажень PDF: 203
Опубліковано
2021-03-23
Як цитувати
Великих, К. О. (2021). РЕАЛІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ В БІЗНЕСІ. Економічний простір, (167), 45-49. https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ