МОДЕЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНИХ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ (ККІ)

Ключові слова: державна політика, державне регулювання, економіка культури, культурні і креативні індустрії, економічний розвиток, культурний продукт

Анотація

Статтю присвячено виокремленню стратегічних напрямів реалізації державної політики економічного розвитку ККІ в Україні за допомогою методу моделювання для забезпечення цілісного розвитку сектору з урахуванням конкретних ризиків за відсутності реалізації такої політики. Основним методом у статті є метод моделювання, а також використано стратегічний та системний підходи до вивчення й аналізу специфіки здійснення державної політики у сфері економіки культури та креативності в Україні. Представлено розроблену модель державної політики економічного розвитку ККІ, яка складається з основних напрямів реалізації державної політики, її основних елементів, а також групи управлінських рішень, спрямованих на розвиток ККІ. Змодельований процес ґрунтується на врахуванні можливих ризиків від відсутності цілісного підходу до реалізації державної політики в секторі ККІ в Україні. Запропонована модель з основними напрямами й елементами в подальшому орієнтована на виокремлення підсекторів у секторі ККІ та розроблення законодавчого забезпечення для їх функціонування, встановлення міжсекторальної взаємодії, взаємозв’язку стратегій їх розвитку, врахування та мінімізації ризиків, пов’язаних із відсутністю основних напрямів реалізації державної політики у сфері культури, а також створює передумови для використання економіко-математичного апарату для обґрунтування прогнозів та перспектив адаптації управлінських рішень до мінливого внутрішнього і зовнішнього середовища.

Посилання

Варналій З.С. Фінансові інститути підтримки конкурентоспроможності економіки України. Національна безпека і оборона. 2016. № 1–2. С. 40–49.

Мерзляк А.В., Огарьов Є.С. Державне управління сферою культури: вітчизняний та зарубіжний досвід. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2017. № 1(17). С. 1–13.

Про культуру : Закон України від 14 грудня 2010 р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17.

Проскуріна М.О. Теоретичні основи державного регулювання економічної діяльності в сфері культури. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. Вип. 28. С. 67–70.

Про Український культурний фонд : Закон України від 23 березня 2017 р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-19.

Хезмондалш Д. Культурные индустрии / пер. И. Кушнаревой, Москва : Высшая школа экономики, 2014.

Creative economy to have its year in the sun in 2021. 01. 01. 2021. URL: https://unctad.org/news/creative-economy-have-its-year-sun-2021.

European Parliament resolution of 12 September 2013 on promoting the European cultural and creative sectors as sources of economic growth and jobs (2012/2302(INI)). URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0368&language=EN&ring=A7-2013-0248.

European Parliament resolution of 12 September 2013 on promoting the European cultural and creative sectors as sources of economic growth and jobs (2012/2302(INI)). URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0368&language=EN&ring=A7-2013-0248 (дата звернення: 29.09.2017).

Green Paper. Unlocking the potential of cultural and creative industries : Document of European Commission from the 27 of April 2010 European Commission. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A52010DC0183.

Hesmondhalgh D. Cultural and Creative Industries // The SAGE Handbook of cultural analysis Bennett T., Flow J. London: SAGE Publications Ltd, 2008. Р. 552–570.

Hesmondhalgh D., Pratt A. Cultural industries and cultural policy // International journal of cultural policy, 2005. № 11(1). P. 1–14.

International Year of Creative Economy for Sustainable Development, 2021: revised draft resolution (2019). URL: https://digitallibrary.un.org/record/3835223?ln=en.

Mapping the Creative Industries: a toolkit / Creative and Cultural Economy series 2. London: British Council, 2010. 60 p.

Parkhomenko I, Berezovska K (2020). The Concept of Cultural Product in the Context of Interdisciplinary Approach. Socio-Cultural management. № 3(2). Р. 57–74. URL: https://doi.org/10.31866/2709-846x.2.2020.222647.

Throsby D. From cultural to creative industries: the specific characteristics of the creative industries. Troiseme Journees d`Economie de la Culture: Nouvelles Frontiers de l`Economie de la Culture: conference held at Musee du quai Braney. France: Paris, 2008. P. 1–11.

Throsby D. The concentric circles model of the cultural industries // Cultural Trends. 2008. № 17(3). P.147–164.

Varnaliy Z.S. (2016) Financial institutions to support the competitiveness of Ukraine's economy. National security and defense. No 1–2. Pp. 40–49.

Merzlyak A.V., Ogarev E.S. (2017) Public administration in the field of culture: domestic and foreign experience. Public Administration: Theory and Practice, 1 (17). Pp. 1-13.

On Culture: Law of Ukraine of December 14, 2010. The Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17.

Proskurina M.O. (2018) Theoretical foundations of state regulation of economic activity in the field of culture. Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences Series. Issue 28. P. 67 - 70.

On the Ukrainian Cultural Foundation: Law of Ukraine of March 23, 2017, the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-19.

Hezmondalsh, D. (2014) Cultural Industries, trans. I. Kushnareva, Publishing House of the Higher School of Economics, Moscow.

Creative economy to have its year in the sun in 2021. 01. 01. 2021. URL: https://unctad.org/news/creative-economy-have-its-year-sun-2021

European Parliament resolution of 12 September 2013 on promoting the European cultural and creative sectors as sources of economic growth and jobs (2012/2302(INI)). URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0368&language=EN&ring=A7-2013-0248.

European Parliament resolution of 12 September 2013 on promoting the European cultural and creative sectors as sources of economic growth and jobs (2012/2302(INI)). URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0368&language=EN&ring=A7-2013-0248 (дата звернення: 29.09.2017).

Green Paper. Unlocking the potential of cultural and creative industries : Document of European Commission from the 27 of April 2010 European Commission. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A52010DC0183.

Hesmondhalgh D. Cultural and Creative Industries // The SAGE Handbook of cultural analysis Bennett T., Flow J. London: SAGE Publications Ltd, 2008. РР. 552-570.

Hesmondhalgh D., Pratt A. (2005) Cultural industries and cultural policy. International journal of cultural policy, 11 (1). PP. 1-14.

International Year of Creative Economy for Sustainable Development, 2021: revised draft resolution (2019). URL: https://digitallibrary.un.org/record/3835223?ln=en

Mapping the Creative Industries: a toolkit / Creative and Cultural Economy series 2. London: British Council, 2010. 60 p.

Parkhomenko I., Berezovska K. (2020). The Concept of Cultural Product in the Context of Interdisciplinary Approach. Socio-Cultural management, 3 (2), 57-74. https://doi.org/10.31866/2709-846x.2.2020.222647

Throsby D. (2008) From cultural to creative industries: the specific characteristics of the creative industries. Troiseme Journees d`Economie de la Culture: Nouvelles Frontiers de l`Economie de la Culture: conference held at Musee du quai Braney. France: Paris, P. 1-11.

Throsby D. (2008) The concentric circles model of the cultural industries. Cultural Trends, 17(3). PP. 147–164.

Переглядів статті: 162
Завантажень PDF: 176
Опубліковано
2021-03-23
Як цитувати
Проскуріна, М. О., & Пархоменко, І. І. (2021). МОДЕЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНИХ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ (ККІ). Економічний простір, (167), 38-44. https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-7
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ