ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ

Ключові слова: децентралізація, об’єднані територіальні громади, місцеві бюджети, капітальні інвестиції, інвестиційні процеси

Анотація

У статті здійснено аналіз впливу фінансової децентралізації на інвестиційні процеси в Дніпропетровському регіоні. Розглянуто етапи децентралізації в Україні і висвітлено основні досягнення та завдання кожного з них. Охарактеризовано нормативно-правову базу, яка є фундаментом проведення реформ децентралізації в Україні. Проаналізовано показники розвитку об’єднаних територіальних громад (ОТГ) у Дніпропетровському регіоні та Україні на засадах компаративного аналізу. Зроблено висновки про лідерство Дніпропетровського регіону з результатів проведення реформ. Проаналізовано динаміку доходів та видатків місцевих бюджетів Дніпропетровського регіону за період 2014–2019 рр., а також зміну обсягів коштів за окремими статтями. Зроблено висновки щодо наявності профіциту та дефіциту бюджету в означений період. Наведено динаміку обсягів капітальних інвестицій Дніпропетровського регіону за період 2014–2019 рр. та проаналізовано структуру їх фінансування за рахунок державного та місцевих бюджетів. Зроблено висновки стосовно позитивного впливу фінансової децентралізації на інвестиційні процеси в Дніпропетровському регіоні.

Посилання

Європейська хартія місцевого самоврядування (офіційний переклад). Офіційний вісник України. 2015. № 24. С. 1418. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (дата звернення 15.01.21).

Навіщо децентралізація. Децентралізація дає можливості : вебсайт. URL: https://decentralization.gov.ua/about (дата звернення: 15.01.21).

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні». Офіційний вісник України. 2014. № 30. С. 18. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (дата звернення: 15.01.21).

Закон України від 28.12.2014 № 79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин». Відомості Верховної Ради України. 2015. № 12. С. 658. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19#Text (дата звернення: 15.01.21).

Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. С. 734. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (дата звернення: 15.01.21).

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні». Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 15.01.21).

Закон України від 17.06.2014 № 1508-VII «Про співробітництво територіальних громад». Відомості Верховної Ради України. 2014. № 34. С. 2544. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text (дата звернення: 15.01.21).

Закон України від 05.02.2015 № 156-VIII «Про засади державної регіональної політики». Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. С. 721. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (дата звернення: 15.01.21).

Міністерство розвитку громад та територій України. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. 2020. С. 28. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/593/%D0%9C%D0%BE%D0%BDi%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3__10.09.2020.pdf (дата звернення: 15.01.21).

Статистичний збірник «Бюджет України 2019». Київ, 2020. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/2_Budget_of_Ukraine_2019_(for_website)%20(1).pdf (дата звернення: 18.01.21).

Статистичний збірник «Бюджет України 2016». Київ, 2017. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/a6d88e3b4e411ca655003eba01eff826.pdf (дата звернення: 18.01.21).

Статистичний збірник «Регіони України 2019. Частина ІІ». Київ, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/12/Reg_U%20%D0%86%D0%86.pdf (дата звернення 20.01.21).

Статистичний збірник «Регіони України 2019. Частина ІІ». Київ, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ru2ch2019.pdf (дата звернення: 20.01.21).

(2015) Jevropejs'ka hartija miscevogo samovrjaduvannja (oficijnyj pereklad) [European Charter of Local Self-Government (official translation)]. Oficijnyj visnyk Ukrai'ny. no. 24. p. 1418. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (accessed 15.01.21)

Navishho decentralizacija [Why decentralization]. Decentralizacija daje mozhlyvosti : veb-sajt. Available at: https://decentralization.gov.ua/about (accessed 15.01.21)

KMU (2014) Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 1 kvitnja 2014 r. № 333-r «Pro shvalennja Koncepcii' reformuvannja miscevogo samovrjaduvannja ta terytorial'noi' organizacii' vlady v Ukrai'ni» [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 1, 2014 no. 333-r «On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine»]. Oficijnyj visnyk Ukrai'ny. no. 30. p. 18. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (accessed 15.01.21)

VRU (2015) Zakon Ukrai'ny vid 28.12.2014 № 79-VIII «Pro vnesennja zmin do Bjudzhetnogo kodeksu Ukrai'ny shhodo reformy mizhbjudzhetnyh vidnosyn» [Law of Ukraine of 28.12.2014 no. 79-VIII «On Amendments to the Budget Code of Ukraine on the Reform of Intergovernmental Relations»]. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. no. 12. p. 658. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19#Text (accessed 15.01.21)

VRU (2015) Zakon Ukrai'ny vid 05.02.2015 № 157-VIII «Pro dobrovil'ne ob’jednannja terytorial'nyh gromad» [Law of Ukraine of 05.02.2015 no. 157-VIII «On voluntary association of territorial communities»]. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. no. 13. p. 734. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (accessed 15.01.21)

VRU (1997) Zakon Ukrai'ny vid 21.05.1997 № 280/97-VR «Pro misceve samovrjaduvannja v Ukrai'ni» [Law of Ukraine of 21.05.1997 no. 280/97-VR «On local self-government in Ukraine»]. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. no. 24. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (accessed 15.01.21)

VRU (2014) Zakon Ukrai'ny vid 17.06.2014 № 1508-VII «Pro spivrobitnyctvo terytorial'nyh gromad» [Law of Ukraine of 17.06.2014 no. 1508-VII «On cooperation of territorial communities»]. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. no. 34. p. 2544. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text (accessed 15.01.21)

VRU (2015) Zakon Ukrai'ny vid 05.02.2015 № 156-VIII «Pro zasady derzhavnoi' regional'noi' polityky» [Law of Ukraine of 05.02.2015 no. 156-VIII «On the principles of state regional policy»]. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. no. 13. p. 721. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (accessed 15.01.21)

Ministerstvo rozvytku gromad ta terytorij Ukrai'ny (2020) Monitoryng procesu decentralizacii' vlady ta reformuvannja miscevogo samovrjaduvannja [Monitoring the process of decentralization of power and reform of local self-government]. Available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/593/%D0%9C%D0%BE%D0%BDi%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3__10.09.2020.pdf (accessed 15.01.21)

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (2020) Statystychnyj zbirnyk «Bjudzhet Ukrai'ny 2019» [Statistical collection «Budget of Ukraine 2019»]. Kyiv. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/2_Budget_of_Ukraine_2019_(for_website)%20(1).pdf (accessed 18.01.21)

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (2017) Statystychnyj zbirnyk «Bjudzhet Ukrai'ny 2016» [Statistical collection «Budget of Ukraine 2016»]. Kyiv. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/a6d88e3b4e411ca655003eba01eff826.pdf (accessed 18.01.21)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny (2020) Statystychnyj zbirnyk «Regiony Ukrai'ny 2019. Chastyna II» [Statistical collection «Regions of Ukraine 2019. Part II»]. Kyiv. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/12/Reg_U%20%D0%86%D0%86.pdf (accessed 20.01.21)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny (2019) Statystychnyj zbirnyk «Regiony Ukrai'ny 2019. Chastyna II» [Statistical collection «Regions of Ukraine 2019. Part II»]. Kyiv. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ru2ch2019.pdf (accessed 20.01.21)

Переглядів статті: 83
Завантажень PDF: 95
Опубліковано
2021-03-23
Як цитувати
Кірюхін, Р. О. (2021). ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ. Економічний простір, (167), 26-30. https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-5
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ