ПИТАННЯ НАПОВНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ЯК ВАЖЛИВОГО СКЛАДНИКА ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: місцевий бюджет, суспільні кошти, органи місцевого самоврядування, податки, трансфер

Анотація

Спеціальний фонд місцевого бюджету – це джерело коштів громади, які призначені для фінансування заздалегідь визначених напрямів та проєктів. Після впровадження реформи місцевого самоврядування ця частина бюджету громади отримала велике значення для її розвитку, адже вона фінансує місцеві проєкти, що поліпшують умови життя мешканців, реалізують стратегічні плани. Керівні органи громад приділяють спеціальному фонду недостатньо уваги, не розуміючи можливості збільшення коштів у ньому. Це призводить до зменшення можливостей громади вирішувати власні проблеми та працювати над стратегічними цілями. У статті розглянуто структуру спеціального фонду місцевого бюджету, джерела його наповнення та визначено шляхи збільшення коштів, що можуть бути отримані. Підкреслено важливість співробітництва бізнесу, органів місцевого самоврядування та громади заради загального розвитку.

Посилання

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р#Text (дата звернення: 15.03.2021).

Як виконувалися місцеві бюджети у 2020 році – експертний аналіз. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13249 (дата звернення: 14.03.2021).

Лещенко Н. Спецфонд бюджету: коротко про головне. URL: https://cost.ua/690-special-fund/?fbclid=IwAR0ACfixLYBD_EzRiiUKZ0eu2XaEzdHWG1_nzaK2BLYcFhjaz7Bum9PA5hM (дата звернення: 16.03.2021).

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 17.03.2021).

Алфьоров С.В. Місцеві бюджети розвитку: проблеми функціонування та роль у соціально-економічному розвитку територіальних громад. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/31943/1/8-26-27.pdf (дата звернення: 17.03.2021).

Koncepciya reformuvannya miscevogo samovryaduvannya ta terytorialnoyi organizaciyi vlady v Ukrayini. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 01.04.2014 r. № 333-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-r#Text (data zvernennya: 15.03.2021)

Yak vykonuvalysya miscevi byudzhety u 2020 roci – ekspertnyj analiz. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13249 (data zvernennya: 14.03.2021)

N. Leshhenko. Speczfond byudzhetu: korotko pro golovne. URL: https://cost.ua/690-special-fund/?fbclid=IwAR0ACfixLYBD_EzRiiUKZ0eu2XaEzdHWG1_nzaK2BLYcFhjaz7Bum9PA5hM (data zvernennya: 16.03.2021)

Byudzhetnyj kodeks Ukrayiny/ # 2456-VI vid 08.07.2010 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (data zvernennya: 17.03.2021)

Alforov S.V. Miscevi byudzhety rozvytku: problemy funkcionuvannya ta rol u socialno-ekonomichnomu rozvytku terytorialnyx gromad. Problemy formuvannya ta rozvytku innovacijnoyi infrastruktury. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/31943/1/8-26-27.pdf (data zvernennya: 17.03.2021)

Переглядів статті: 89
Завантажень PDF: 107
Опубліковано
2021-03-23
Як цитувати
Денищенко, Л. В. (2021). ПИТАННЯ НАПОВНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ЯК ВАЖЛИВОГО СКЛАДНИКА ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Економічний простір, (167), 22-25. https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-4
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ