ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Р. М. Доля Харківський національного університету імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: фінансові інструменти, дериватив, ринок похідних фінансових інструментів, фінансові інновації, хеджування ризиків у міжнародному бізнесі, фінансові активи, ринок біржових і позабіржових деривативів

Анотація

У статті наведено результати дослідження теоретичних засад визначення сутності та ролі фінансових інструментів у системі світового господарства. Метою статті є систематизація теоретичних підходів дослідження сутності фінансових інструментів у системі світового господарства, визначення факторів впливу ринку похідних фінансових інструментів на розвиток міжнародного бізнесу, а також обґрунтування науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення інфраструктури управління ринками похідних фінансових інструментів. Зазначено, що досягнення суб’єктами міжнародного бізнесу межі ефективності (з точки зору доходів і витрат) по ряду причин як суб'єктивних (недоліки використовуваних ними систем управління), так і об'єктивних (неможливість подальшого зниження витрат у зв'язку з обмеженнями існуючих технологій виробництва і попиту на продукцію) спонукає економічних суб'єктів до пошуку нових можливостей отримання економічної вигоди, у тому числі використовуючи фінансові інструменти, зокрема деривативів. У ході дослідження проведено аналіз видів фінансових інструментів, умов стабільного функціонування ринку деривативів, а також визначено фактори впливу ринку похідних фінансових інструментів на розвиток міжнародного бізнесу. У процесі дослідження ідентифіковано особливості внутрішнього і зовнішнього регулювання ринку похідних фінансових інструментів. Автором запропоновано науково-практичні рекомендації щодо удосконалення інфраструктури управління ринками похідних фінансових інструментів у системі світового господарства, а саме: 1) вдосконалення системи управління ризиками похідних фінансових інструментів і базових активів з максимально розширеним колом учасників даного ринку; 2) встановлення раціональних вимог до розміру власного капіталу учасників ринку, які враховують як ціновий і процентний, так і кредитний ризики; 3) підвищення якості стандартів статистичної фінансової звітності з розкриттям інформації для публічного доступу; 4) реформування юридичних норм, пов'язаних з угодами про взаємозаліки і банкрутства багатонаціональних корпорацій; 5) координація дій національних і міжнародних органів влади у регулюванні ринків похідних фінансових інструментів у світовому масштабі.

Посилання

Фондовий ринок : у 2 кн. Кн. 1 / В. Д. Базилевич та ін. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; за ред. В. Д. Базилевича. Київ : Знання, 2015. 621 с.

Мацук З.А. Архітектоніка інфраструктури ринку цінних паперів // Фінанси України. 2018. No 5. С. 94-109.

Matsuk Z. Insider information in the stock market: Speculative effect. Economic Annals-XXI. 2015. No. 7-8 (1). P. 90–93.

Гончаренко Н.І., Кравець М.А., Доля Р.М., Бондаренко М.І. Спреди суверенних кредитних дефолтних свопів як інструмент забезпечення міжнародної фінансової безпеки країн єврозони // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія«Міжнародні відносини. Економіка. Туризм». 2018. No8. С.82-88.

Fabozzi F.J., Modigliani F.P., Jones F.J. Foundations of Financial Markets and Institutions. 4-th edition. New-York: Prentice Hall, 2009. 696 p.

Халл Дж.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Изд. дом "Вильямс", 2008. 1044 с.

Сохацька О. М. Фінансизація світової економіки // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. С. 215-227.

Інновації у фінансовій сфері / В. М. Опарін та ін. ; за заг. ред. В. М. Опаріна. Київ : КНЕУ, 2013. 444 c.

Киселев М.В. Функции деривативов // Финансы и кредит. 2008. No 3. С. 45-49.

Дубовик В.В. Понятие и классификация кредитных деривативов // Финансы и кредит. 2009. No 1. С. 39-49.

Головко А. Т., Лаптєв С. М., Кабанов В. Г. Ринки фінансових інструментів та їх інфраструктура. Київ : Ун-т економіки та права “КРОК”, 2009. 560 с.

Кулаева Д. А. Управление рисками компании при помощи деривативов // Финансовая газета. 2008. No 21. C. 5-7.

Сайт банков Беларуси [Электронный ресурс] URL: http://www.infobank.by/327/itemid/4379/Default.aspx

Boenkost W. Cross currency swap valuation. Frankfurt, 2005.

Чайка Ф. Дьявол в законе Додда-Фрэнка [Электронный ресурс] URL : http://www.finansmag.ru/96152

Толкачев С. А. Додд-Фрэнк и Гласс-Стигалл: операция спасения американской финансовой системы [Электронный ресурс] URL: http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/179970

Malyshev P., Withrow A. Dodd-Frank Implications for Swaps Market Participants: Data Matters // The Magazine of the Futures Industry. 2011. March/April. P. 44-48.

Bazylevych, V. D. (Ed.). (2015). Fondovyi rynok : u 2 kn. Kn. 1. [Stock market]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Matsuk, Z.A. (2018). Arxitektonika infrastruktury rynku tsinnykh paperiv [Architecture of the securities market infrastructure]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 5, 94-109 [in Ukrainian].

Matsuk, Z. (2015). Insider information in the stock market: Speculative effect. Economic Annals-XXI, 7-8 (1), 90–93 [in English].

Goncharenko, N.I., Kravets, M.A., Dolia, R.M., Bondarenko, M.I. (2018). Spredy suverennykh kredytnykh defoltnykh svopiv yak instrument zabezpechennia mizhnarodnoi finansovoi bezpeky krain yevrozony [Spreads sovereign credit default swaps as an instrument for securing international financial security of the euro area countries]. Visnyk Kharkivskogo natsionalnogo universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia «Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Turyzm» – Bulletin of Kharkiv National University named after V.N. Karazin. Series "International Relations. Economy. Tourism", 8, 82-88 [in Ukrainian].

Fabozzi, F.J., Modigliani, F.P., Jones, F.J. (2009). Foundations of Financial Markets and Institutions. 4-th edition. New-York: Prentice Hall [in English].

Khall, J.K. (2008). Optsyony, fiuchersy i drugie proizvodnye finansovye instrument [Options, futures and other derivative financial instruments]. M.: Izd. dom "Viliams" [in Russian].

Sokhatska, O.M. (2014). Finansyzatsiia svitovoi ekonomiky [Financing of the World Economy]. Novyi svitovyi ekonomichnyi poriadok ta globalni vyklyky dlia Ukrainy - New World Economic Order and Global Challenges for Ukraine : monografiya (pp. 215-227). Krysovatyi A., Saveliev Ye. (Eds). Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Oparin, V. M. (Ed). (2013). Innovatsii u finansovii sferi [Innovations in the financial sector]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Kiselev, M.V. (2008). Funktsii derivativov [Functions of derivatives]. Finansy i kredit – Finance and Credit, 3, 45-49 [in Russian].

Dubovik, V.V. (2009). Poniatie i klassifikatsiia kreditnykh derivativov [The concept and classification of credit derivatives]. Finansy i kredit – Finance and Credit, 1, 39-49 [in Russian].

Golovko, A.T., Laptev, S.M., Kabanov V.G. Rynky finansovykh instrumentiv ta yikh infrastruktura [Markets of financial instruments and their infrastructure]. Kyiv : Un-t ekonomiky ta prava “KROK” [in Ukrainian].

Kulaeva, D. A. (2008). Upravlenie riskami kompanii pri pomoshchi derivativov [Company Risk Management with Derivatives]. Finansovaia gazeta - Financial newspaper,21, 5-7 [in Russian].

Sait bankov Belarusi [Site of the Belarus Banks]. infobank.by. Retrieved from http://www.infobank.by/327/itemid/4379/Default.aspx [in Russian].

Boenkost, W. (2005). Cross currency swap valuation. Frankfurt [in English].

Chaika, F. Diiavol v zakone Dodda-Frenka [Devil in Dodd-Frank Act]. finansmag.ru. Retrieved from http://www.finansmag.ru/96152 [in Russian].

Tolkachev, S. A. (2010). Dodd-Frenk i Glass-Stigall: operatsiia spaseniia amerikanskoi finansovoi sistemy [Dodd-Frank and Glass-Stigall: a rescue operation for the American financial system]. “Kapital strany” kapital-rus.ru. Retrieved from http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/179970 [in Russian].

Malyshev, P., Withrow, A. (2011). Dodd-Frank Implications for Market Participants: Data Matters. The Magazine of the Futures Industry, March / April, 44-48 [in English].

Переглядів статті: 149
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2019-04-23
Як цитувати
Доля, Р. М. (2019). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. Економічний простір, (144), 33-44. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/82
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ