МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ В ЧАСТИНІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ

  • В. Ю. Гордополов Київський національний торговельно-економічний університет
  • Г. Л. Норд Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Ключові слова: валютний курс, валютні ризики, управління валютними ризиками, експортно-імпортні операції, валютна ефективність, аналіз, методи управління

Анотація

В процесі дослідження розроблено модель здійснення аналізу валютних ризиків суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, яка показує взаємозв’язок між етапами здійснення зовнішньоекономічних операцій та етапами використання методів аналізу валютних ризиків. Було проаналізовано відповідність залежності факторів, представлених в дослідженнях науковців, теоретичним підставам, викладеним в економічній теорії. Для здійснення кореляційно-регресійного аналізу здійснено вибірку факторів, які впливають на зміну валютного курсу EUR/UAH. В результаті розрахунків, з урахуванням визначених незалежних змінних було побудовано множинну лінійну регресію визначення валютного курсу EUR/UAH. Встановлено, що побудована модель є статистично значущою, а зміни валютного курсу EUR/UAH визначаються впливом факторів, які передбачені в представленому рівнянні. Побудована регресійна модель дає змогу підтвердити або спростувати окреслені на початку дослідження гіпотези. Адже фактори, що використані під час побудови моделі по різному впливають на зміну курсу національної валюти по відношенню до іноземної. Побудована модель є статистично значущою, а зміни валютного курсу EUR/UAH визначаються впливом факторів, які передбачені в представленому рівнянні. Визначено порядок визначення валютної ефективності експортно-імпортних операцій, результатом чого є прийняття рішення щодо здійснення конкретного виду зовнішньоекономічної операції. Визначено порядок та здійснено аналіз ефективності використання валютних застережень як одного з внутрішніх методів управління валютними ризиками та аналіз ефективності використання зовнішніх методів управління ризиками. Провівши аналіз досліджень систематизовано методи оцінки ефективності хеджування, було встановлено, що найбільш популярним методом, який використовують підприємства, є метод доларової компенсації. Проаналізувавши особливості розрахунку ефективності хеджування як методу управління валютними ризиками розроблено форму документу, в якому відображається інформація про аналіз валютних ризиків.

Посилання

Index Mundi (2017). Ukraine – Net financial account. URL: https://www.indexmundi.com/facts/ukraine/net-financial-account

Official site of Eurostat database. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Official site of the European Central Bank. URL: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

Official site of World Bank Open Data. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2016&locations=UA&start=1988&view=chart&year_low_desc=false

Trading economics (2018). Euro Area Current Account to GDP. URL: https://tradingeconomics.com/euro-area/current-account-to-gdp

World Economic Forum (2016). The Global Enabling Trade Report 2016. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GETR_2016_report.pdf

БойкоК.В. Облік і аналіз хеджування (на прикладі підприємств переробної промисловості): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09. Київ, 2010. 19 с.

Вакульчик О.М., Дубицький Д. П. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка. 2012. No. 2. С. 75-82.

Василенко Н.К. Облік і аналіз фінансових інструментів хеджування грошових потоків підприємств: автореферат на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук, спец.: 08.00.09. К.: Київський нац. торгівельно-екон. ун-т, 2012. 21 с.

Вахненко Т.П. Теоретичні засади валютного курсоутворення: концепції та моделі. Економіка і прогнозування, 2004, 2: 21-30. URL: http://eip.org.ua/docs/EP_04_2_21_uk.pdf

Гайдаєнко О., Коваленко Л. Застосування кореляційно–регресійного аналізу для прогнозування результатів діяльності підприємства. Облік. Економіка. Менеджмент: наукові нотатки Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (13) частина 1. 2017. С. 16-23

Гринько П.О. Формування системи показників діагностики ефективності експортно- імпортної діяльності підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 20, частина 1. 2018. URL: http://www.visnyk-econom. uzhnu.uz.ua/archive/20_1_2018ua/29.pdf

Круш П. В., Хоменко Т. Ю. Методичні підходи до оцінки ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю //Актуальні проблеми економіки та управління. 2017. No. 11. URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22596/1/2017-11_4-08.pdf

Ксендзук В. В. Бухгалтерський облік та аналіз операцій хеджування валютних ризиків: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, спеціальність 08.00.09. Житомир, 2015. 367 с.

Леснік, Т. М. (2017). Вплив макроекономічних показників на курс національної валюти: регресійний аналіз. Науковий вісник, 177.  URL: http://www.msu.edu.ua/visn/? p=2871&lang=uk

Мазуренко В. П. Статистика: навч.-метод. посіб. / В. П. Мазуренко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 315 с.

Надь Н.М. Застосування багатофакторного регресійного аналізу у моделюванні економічних процесів. 2010. URL: https://goo.gl/9V1Kb2

Національний банк України (2015). Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року затверджена Постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року No 391. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266

Національний банк України (2018). Офіційний курс валют. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search/form/period

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/gov/

Петращук М.М. Використання методів кореляційно-регресійного аналізу для моделювання рівня фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Ефективна економіка, 2013, 6. URL: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=2139

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 No 559. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01

Постанова від 21 червня 1995 р. N 444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-95-%D0%BF

Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: теорія і практика [Електронний ресурс]: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Л.О. Примостка. – Київ, 2002. – 22 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/content/26640.htmlРада Національного банку України (2017). Основні засади грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу. Cхвалено рішенням Ради Національного банку України від 12 вересня 2017. Київ. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document ?id=55564681

Степанишин, В. М.; Тисовський, Л. О. Побудова моделі кореляційного аналізу для дослідження багатофакторних процесів і явищ. 2012. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb /15993/1/23-Stepanyshyn-133-138.pdf

Стрєльнікова М.С. Значення аналізу зовнішньоекономічних операцій в прогнозуванні ефективності діяльності промислових підприємств. Научный вестник ДГМА. No 2 (10Е), 2012. URL: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/science_vesnik/%E2%84%962(10% D0%95)_2012/article/12SMSAIE.pdf

Точилова В.А. Бухгалтерский учет и хеджирование рисков по фьючерсным контрактам и опционным сделкам [Електронний ресурс]: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: спец.: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика / В.А. Точилова. – Москва, 2001. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/bukhgalterskii-uchet-i-khedzh irovanie-riskov-po- fyuchersnym-kontraktam-i-optsionnym-sdelkam

Фатюха, Н. Г., Циганок, Д. В. (2017). Кореляційно-регресійний аналіз валютного курсу. Агросвіт, (22), 39-41. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/22_2017/8.pdf

Федорець Л. М. Методичний підхід до оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності АПК регіону. Агросвіт. No 21. 2011. URL: http://www.agrosvit.info/pdf /21_2011/5.pdf

Чанхі О.С. Використання методів кореляційно-регресійного аналізу для визначення та оцінки основних чинників впливу на кон’юнктуру ринку молока та молочних продуктів. Научные труды SWorld, 2015, 18.1. С. 76-82. URL: https://www.sworld.com.ua/ konfer38/497.pdf

Шуліко А.О. Облік та аналіз операцій хеджування товарними деривативами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / А.О. Шуліко; ДВНЗ “Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 c.

Index Mundi (2017). Ukraine - Net financial account. Retrieved from: https://www.indexmundi.com/facts/ukraine/net-financial-account

Official site of Eurostat database. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Official site of the European Central Bank. Retrieved from: https://www.ecb.europa.eu/home /html/index.en.html

Official site of World Bank Open Data. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2016&locations=UA&start=1988&view=chart&year_low_desc=false

Trading economics (2018). Euro Area Current Account to GDP. Retrieved from: https://tradingeconomics.com/euro-area/current-account-to-gdp

World Economic Forum (2016). The Global Enabling Trade Report 2016. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GETR_2016_report.pdf

Bojko, K.V. (2010). Oblik i analiz hedzhuvannja (na prykladi pidpryjemstv pererobnoi' promyslovosti) [Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyi'v [in Ukrainian].

Vakul'chyk, O. M., & Dubyc'kyj’, D. P. (2012). Analiz efektyvnosti zovnishn'oekonomichnoi' dijal'nosti pidpryjemstva . Ser.: Ekonomika [in Ukrainian].

Vasylenko, N.K. (2012). Oblik i analiz finansovyh instrumentiv hedzhuvannja groshovyh potokiv pidpryjemstv [Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti)]. Extended abstract of Doctor’s thesis. K.: Kyi'vs'kyj nac.torgivel'no-ekon.un-t [in Ukrainian].

Vahnenko., T.P. (2004). Teoretychni zasady valjutnogo kursoutvorennja: koncepcii' ta modeli [Theoretical foundations of foreign exchange rate formation: concepts and models]. Ekonomika i prognozuvannja. Retrieved from: http://eip.org.ua/docs/EP_04_2_21_uk.pdf [in Ukrainian].

Gajdajenko, O., & Kovalenko, L. (2017). Zastosuvannja koreljacijno–regresijnogo analizu dlja prognozuvannja rezul'tativ dijal'nosti pidpryjemstva. Oblik. Ekonomika. Menedzhment: naukovi notatky Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac' [in Ukrainian].

Gryn'ko, P.O. (2018). Formuvannja systemy pokaznykiv diagnostyky efektyvnosti eksportno-importnoi' dijal'nosti pidpryjemstva. Retrieved from: http://www.visnyk econom.uzhnu.uz.ua/ archive/20_1_2018ua/29.pdf [in Ukrainian].

Krush, P. V., & Homenko, T. Ju. (2017). Metodychni pidhody do ocinky efektyvnosti upravlinnja zovnishn'oekonomichnoju dijal'nistj [Methodical approaches to the estimation of the efficiency of management of foreign economic activity]. Retrieved from: http://ela.kpi.ua/bitstream/ 123456789/22596/1/2017-11_4-08.pdf [in Ukrainian].

Ksendzuk, V. V. (2015). Buhgalters'kyj oblik ta analiz operacij hedzhuvannja valjutnyh ryzykiv [Accounting and analysis of hedging currency risks].Candidate’s thesis. Zhytomyr [in Ukrainian].

Lesnik, T. M. (2017). Vplyv makroekonomichnyh pokaznykiv na kurs nacional'noi' valjuty: regresijnyj analiz. [Influence of macroeconomic indicators on the national currency rate: regression analysis]. Retrieved from: http://www.msu.edu.ua/v isn/?p=2871&lang=uk [in Ukrainian].

Mazurenko, V. P. (2006). Statystyka: navch.-metod [Statistics - scientific method] Kyiv: VPC «Kyi'vs'kyj universytet» [in Ukrainian].

Nad', N. M. (2010). Zastosuvannja bagatofaktornogo regresijnogo analizu u modeljuvanni ekonomichnyh procesiv.[ Application of multi-factor regression analysis in modeling of economic processes]. Retrieved from: https://goo.gl/9V1Kb2 [in Ukrainian].

Nacional'nyj bank Ukrai'ny (2015). Kompleksna programa rozvytku finansovogo sektoru Ukrai'ny do 2020 roku zatverdzhena Postanovoju Pravlinnja Nacional'nogo banku Ukrai'ny vid 18 chervnja 2015 roku No 391. Retrieved from: https://bank.gov.ua/doccatalog/document? id=43352266 [in Ukrainian].

Nacional'nyj bank Ukrai'ny (2018). Oficijnyj kurs valjut. Retrieved from: https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search/form/period [in Ukrainian].

Oficijnyj sajt Ministerstva finansiv Ukrai'ny. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua /finance/budget/gov/gov/ [in Ukrainian].

Petrashhuk, M.M. (2013). Vykorystannja metodiv koreljacijno-regresijnogo analizu dlja modeljuvannja rivnja finansovogo zabezpechennja innovacijnoi' dijal'nosti v Ukrai'nі [Use of correlation-regression analysis methods for modeling the level of financial support of innovation activity in Ukraine]. Efektyvna ekonomika. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z=2139 [in Ukrainian].

Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 13 «Finansovi instrumenty», zatverdzhene Nakazom Ministerstva finansiv Ukrai'ny vid 30.11.2001 No 559. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01 [in Ukrainian].

Postanova vid 21 chervnja 1995 r. N 444 «Pro typovi platizhni umovy zovnishn'oekonomichnyh dogovoriv (kontraktiv) i typovi formy zahysnyh zasterezhen' do zovnishn'oekonomichnyh dogovoriv (kontraktiv), jaki peredbachajut' rozrahunky v inozemnij valjuti. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-95-%D0%BF [in Ukrainian].

Prymostka, L.O. (2002). Analiz bankivs'koi' dijal'nosti: teorija i praktyka [Banking Analysis: Theory and Practice]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyi'v. Retrieved from: http://disser.com.ua/content/26640.html [in Ukrainian].

Rada Nacional'nogo banku Ukrai'ny (2017). Osnovni zasady groshovo-kredytnoi' polityky na 2018 rik ta seredn'ostrokovu perspektyvu. Chvaleno rishennjam Rady Nacional'nogo banku Ukrai'ny vid 12 veresnja 2017. Kyi'v. Retrieved from: https://bank.gov.ua/doccatalog/document ?id=55564681 [in Ukrainian].

Stepanyshyn, V. M., & Tysovs'kyj, L. O. (2012). Pobudova modeli koreljacijnogo analizu dlja doslidzhennja bagatofaktornyh procesiv i javyshh. [Construction of a correlation analysis model for the investigation of multifactorial processes and phenomena]. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/15993/1/23-Stepanyshyn-133-138.pdf [in Ukrainian].

Strjel'nikova, M.S. (2012). Znachennja analizu zovnishn'oekonomichnyh operacij v prognozuvanni efektyvnosti dijal'nosti promyslovyh pidpryjemstv [The value of the analysis of foreign economic operations in forecasting the efficiency of industrial enterprises]. Retrieved from: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/scie nce_vesnik/%E2%84%962(10%D0%95)_2012/article/12SMSAIE.pdf [in Ukrainian].

Tochilova, V.A. (2001). Bukhgalterskiy uchet i khedzhirovanie riskov po f'yuchersnym kontraktam i optsionnym sdelkam [Accounting and hedging of risks on futures contracts and options transactions]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moskva. Retrieved from: http://www.dissercat.com/content/bukhgalterskii-uchet-i-khedzhirovanie-riskov-po- fyuchersnym-kontraktam-i-optsionnym-sdelkam [in Russian].

Fatjuha, N. G., & Cyganok, D. V. (2017). Koreljacijno-regresijnyj analiz valjutnogo kursu [Correlation-regression analysis of the exchange rate]. Agrosvit. Retrieved from: http://www.agrosvit.info/pdf/22_2017/8.pdf [in Ukrainian].

Fedorec', L. M. (2011). Metodychnyj pidhid do ocinky efektyvnosti zovnishn'oekonomichnoi' dijal'nosti APK regionu [Methodical approach to the estimation of the efficiency of foreign economic activity of agrarian and industrial complex of the region]. Agrosvit. Retrieved from: http://www.agrosvit.info/pdf/21_2011/5.pdf [in Ukrainian].

Chanhi, O.S. (2015). Vykorystannja metodiv koreljacijno-regresijnogo analizu dlja vyznachennja ta ocinky osnovnyh chynnykiv vplyvu na kon’junkturu rynku moloka ta molochnyh produktiv. [Use of correlation-regression analysis methods to determine and assess the main factors influencing the market situation of milk and dairy products.] Retrieved from: https://www.sworld.com.ua/konfer38/497.pdf [in Ukrainian].

Shuliko, A.O. (2013). Oblik ta analiz operacij hedzhuvannja tovarnymy deryvatyvamy [Accounting and analysis of commodity derivatives hedging operations]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ivano-Frankivs'k: DVNZ “Prykarpat. nac. un-t im. V. Stefanyka” [in Ukrainian].

Переглядів статті: 263
Завантажень PDF: 67
Опубліковано
2019-04-23
Як цитувати
Гордополов, В. Ю., & Норд, Г. Л. (2019). МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ В ЧАСТИНІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ. Економічний простір, (144), 5-32. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/81
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ