ПРОФЕСІЙНА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» ДВНЗ КНЕУ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА НА РИНКУ ПРАЦІ

  • А. В. Ільєнко ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
  • К. О. Олійник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Ключові слова: професійна та територіальна мобільність студента, ринок праці, спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці», міграція, соціальні мережі

Анотація

Метою дослідження є аналіз та розробка рекомендацій щодо професійної та територіальної мобільності студента спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана на ринку праці. У роботі методом соціологічного дослідження досліджено готовність студенів спеціалізації емігрувати за сприятливих для них умов глобалізації, їх небажання бути низько кваліфікованою робочою силою при умові еміграції; їх рівень володіння фаховими знаннями для конкурентоспроможності на ринку праці та володіння фаховими ІТ-програмами й соцмережами. В статті обґрунтовано можливості та рівень використання фахових ІТ-технологій студентами в університеті, особливості небажання бути низько кваліфікованою робочої силою, специфіку рівня професійних знань В результаті проведеного дослідження було зроблено наступні висновки: 1) опитані частково готові емігрувати за сприятливих для них умов підтвердилася . Результати дослідження свідчать, що 35,26 % опитаних бажають мігрувати з країни, 31,79 % - не бажають, а 32,37 % бажають мігрувати за певних умов. При наявності можливостей мігрувати, опитані зазначили, що мігрують 46,24 %, не визначилися 35,84 %, а 17,92 % респондентів незгодні мігрувати. Майбутні HR-и розуміють тенденції ринку та різницю в ментальних поглядах поколінь X,Y, Z; 2) випускники спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» КНЕУ імені Вадима Гетьмана не готові працювати, як некваліфікована робоча сила за кордоном. 17,34 % респондентів не визначилися з відповіддю; 3) респонденти є конкурентоспроможними на ринку праці, оскільки мають досвід роботи, знають 1 мову в середньому на рівні В1. Кожен 4 респондент вивчає іноземну мову додатково, кожен 3-й опитаний ходить на фахові курси. Майже всі мають досвід роботи (83,87%), тобто працюють й навчаються в університеті; 4) 2/3 респондентів мають високий рівень користування фаховими ІТ технологіями частково підтвердилася. Так, респондент в середньому користується 3,5 мережами чи месенджерами. 58,96 % опитаних володіють фаховими технологіями на достатньому рівні чи вище. Авторами запропоновано напрямки удосконалення навчального процесу з урахуванням результатів соціологічного опитування для обраного предмету дослідження.

Посилання

Міграційний рух населення[Електронний ресурс] : [сайт Держкомстату України] / [Відповідальний відсутній] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/– Дата звернення: 26.01.19. – Заголовок з екрану.

International migrant stock: The 2017 revision [Електронний ресурс] : [сайт Сайт Об’єднаних Націй. Розвиток.Департамент економічних та соціальних питань.Розподіл населення. Міжнародна міграція] / [Відповідальний відсутній] https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates 17.asp Дата звернення: 16.04.19. – Заголовок з екрану.

Вороновська Л. П. Актуалізація сучасної моделі майбутньої професії у процесі формування професійної мобільності студентів //Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. праць. Херсон: видав. ПП «Олді-плюс», Вип. – 2015. – Т. 1. – No. 12. – С. 11-14.

Резван О. О. Роль професійної мобільності у фаховій спрямованості студентів// Лідер. Еліта.Суспільство No 1‘2018 С. 15-22

Чорна І. І. Зміст професійної мобільності майбутніх економістів //Young. – 2017. – Т. 51. – No. 11.

Сушенцева Л. Л., Сушенцев О. О. Вплив професійної мобільності на конкурентоздатність фахівця на сучасному ринку праці //Молодий вчений. – 2016. – № 4. - С. 568-572.

Калініна Л. А. Формування креативної компетентності студентів ВНЗ культури //Young. – 2017. – Т. 49. – No. 9.

Середня зарплата за регіонами за місяць [Електронний ресурс] : [сайт Держкомстату України] / [Відповідальний відсутній] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/reg_zp_m/reg_zpm_u/arh_zpm_u.h tm Дата звернення: 16.04.19. – Заголовок з екрану.

Статистика зарплат в Україні[Електронний ресурс] : [Відповідальний відсутній] – Режим доступу: https://www.work.ua/ru/salary/ Дата звернення: 01.05.19. – Заголовок з екрану

Ільєнко А. В. Покоління y : конкурентні переваги випускника спеціальності «управління персоналом та економікапраці» ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьманана [редкол.: І. М. Рєпіна (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – No 40. – С. 174–185.

(2019) Migracijnyj rux naselennya.[ Migration movement of the population] Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

(2019) International migrant stock: The 2017 revision. Retrieved from: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.asp

Voronovska L. P. (2015) Aktualizaciya suchasnoyi modeli majbutn`oyi profesiyi u procesi formuvannya profesijnoyi mobil`nosti studentiv[Actualization of the modern model of the future profession in the process of formation of students' professional mobility]. Aktualni problemy derzhavnogo upravlinnya, pedagogiky ta psyxologiyi: zb. nauk. pracz. Xerson: vy`dav. PP «Oldi-plyus»- Actual problems of public administration, pedagogy and psychology: an Overview of scientific works. Kherson: Issued. PP "Oldi Plus", Issue. - 2015. - Tom. - No. 12, 11-14[in Ukrainian].

Rezvan O. O. (2018) Rolprofesijnoyi mobilnosti u faxovij spryamovanosti studentiv[The role of professional mobility in the professional orientation of students].Lider. Elita.Suspilstvo- Leader. Elite.Society number ,1, 15-22 [in Ukrainian].

Chorna I. I. (2017) Zmist profesijnoyi mobilnosti majbutnix ekonomistiv[Content of Professional Mobility of Future Economists]. Young,(Vol. 51), No. 11 [in Ukrainian].

Sushenceva L.L., Sushencev O.O. (2016) Vplyv profesijnoyi mobilnosti na konkurentozdatnist faxivcya na suchasnomu rynku praci[The Influence of Professional Mobility on the Competitiveness of a Specialist in the Modern Labor Market]. Molodyj vchenyj- Young Scientist, ,(Vols. 4), (pp. 568-572). [in Ukrainian].

Kalinina L.A. (2017) Formuvannya kreatyvnoyi kompetentnosti studentiv VNZ kultury [Formation of Creative Competence of Students of Universities of Culture].Young (Vols 49), No. 9[in Ukrainian].

(2019) Serednya zarplata za regionamy za misyacz[ Average monthly wages by region] Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/reg_zp_m/reg_zpm_u/arh_zp m_u.htm [in Ukrainian]

(2019) Statystyka zarplat v Ukrayini [Statistics of wages in Ukraine] Sait Work.ua [Site Work.ua]. Retrieved from: https://www.work.ua/ru/salary/ [in Ukrainian]

Ilyenko A.V., Xasina O.M. (2018) Pokolinnya y : konkurentni perevagy vypusknyka specialnosti «upravlinnya personalom ta ekonomikapraci» DVNZ KNEU imeni Vadyma Getmana na rynku praci [Generation y: competitive advantages of a graduate of the specialty "HRM and labor economics" Kyiv national economic university named after Vadym Hetman on the labor market]. (Eds I. M. Ryepina) Ekonomika ta pidpryyemnycztvo - Economics and Business: an overview of scientific works. / Ministry of Education and Science of Ukraine, State "KNEU named after Vadim Hetman "; [rare: I. M. Repin (ed.), etc.]. - Kyiv: KNEU, (Vols 40), ( PР. 174-185). [in Ukrainian]

Переглядів статті: 56
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Ільєнко, А. В., & Олійник, К. О. (2018). ПРОФЕСІЙНА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» ДВНЗ КНЕУ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА НА РИНКУ ПРАЦІ. Економічний простір, (143), 195-211. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/80
Розділ
ОСВІТА В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ