УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПРОДАЖІВ СУПУТНІХ ТОВАРІВ ТА НАДАНИХ ПОСЛУГ В МЕРЕЖАХ АВТОЗАПРАВНИХ КОМПЛЕКСІВ

  • Ю. А. Харченко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: інформаційна система, автозаправний комплекс, облік продажів супутніх товарів, програмний модуль

Анотація

В статті досліджується система управління та обліку інформації проданих товарів та наданих послуг в мережах автозаправних комплексів. Відзначено, що на ринку роздрібного продажу пального загострюється конкуренція. Зараз, коли ціни у всіх операторів майже однакові, важливо підвищити роль сервісу та додаткових послуг, що можуть надаватися на автозаправних комплексах. Актуальність роботи полягає в тому, що під час будівництва крамниць та кафетеріїв на території автозаправних комплексів, необхідно удосконалити існуючі інформаційні та управлінські системи. Автор дослідив перспективи розвитку інфраструктури та ринку паливно-мастильних матеріалів в Україні. Виконано аналіз асортименту різноманітних груп товарів промислово-продовольчих крамниць та функціональних можливостей існуючої інформаційної системи мережі автозаправних комплексів в Полтавській області. Під час дослідження виявлено, що в існуючих інформаційних системах відсутні можливості оперативного управління продажами супутніх товарів і наданими послугами на автозаправних комплексах. Автором запропоновано розробити програмний модуль бази даних та побудувати спеціальний інтерфейс (форми користувача) для удосконалення інформаційної системи управління компанії. Форми, запити та звіти було розроблено для актуальних задач обліку та управління реалізацією супутніх товарів на автозаправних комплексах. Використання подібних програмних модулів значно підвищує оперативність обліку продажів супутніх товарів. Отримані дані можуть використовуватися для обґрунтування управлінських рішень щодо визначення номенклатури та кількості товарів, часу поповнення запасів тощо. Використання сучасних комп’ютерних технологій для обґрунтування управлінських рішень підвищить конкурентоспроможність та фінансову стійкість вітчизняних компаній, операторів ринку роздрібного продажу пального. У майбутньому періоді можна розробити повністю автоматизовану інформаційну систему управління реалізацією товарів та наданими послугами на автозаправних комплексах.

Посилання

Григор’єва А.О. Розвиток ринку нафтопродуктів в Україні / А.О. Григор’єва // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки». − К., 2017. − No1 (23), 2 т. − С. 44 – 50.

Свиденко А.В. Ціноутворення на ринку нафтопродуктів України / А.В. Свиденко // БІЗНЕСІНФОРМ. − 2015. − No 10. − С. 171 – 176.

Маслак О.І. Напрями регулювання середовища конкуренції на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів / О.І. Маслак // Інфраструктура ринку: Електронний наук.- практичний журнал. − 2016. − Випуск 1. − С. 52 – 56.

Захарчук О.В. Аналіз ринку пально-мастильних матеріалів в Україні / О.В. Захарчук, О.В. Вишневецька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». − 2014. Випуск 5. Частина 1. − С. 180 − 183.

Мулінська Г.В. Напрями вдосконалення обліку витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі нафтопродуктами / Г.В. Мулінська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». − 2017. Випуск 23. Частина 3. − С. 152 − 156.

Єлисєєва О. К. Тенденції розвитку інформаційних систем та технологій в обліку в умовах глобалізації / О.К. Єлісєєва, В.С. Бєлозерцев // Технологічний аудит та резерви виробництва. − 2015. − No 3/5(23). − С. 79 − 85.

Ачкасова Л.М. Автоматизація інформаційної системи служби експлуатації АТП / Л.М. Ачкасова, А.О. Гашинська // Економіка транспортного комплексу: збірник наукових праць. − 2016. − Вип. 27. − С.106 − 116.

Конноли Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. 3-е изд. / Т. Конноли, К. Бегг; перевод с англ. − М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. − 1440 с.

Топливный баланс. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.business.ua/chitat-pechatnyj-zhurnal/book/167-biznes1276-1278-29-31/2-2017

Grigorievа, A.A. (2017). Rozvytok rynku naftoproduktiv v Ukrayini [The development of the oil market in Ukraine]. Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal «Internauka» – International Scientific Journal “Internauka”, 1, 44 – 50 [in Ukrainian]

Svidenko, A.V. (2015). Cinoutvorennya na rynku naftoproduktiv Ukrayiny [Pricing at the Oil Products Market of Ukraine]. BIZNESINFORM – BUSINESS INFORM, 10, 171 – 176 [in Ukrainian]

Maslak, O.I. (2016). Napryamy regulyuvannya seredovyshha konkurenciyi na vitchyznyanomu rynku svitlykh naftoproduktiv [Directions of regulation of competitive environment in the domestic market of light oil products]. Infrastruktura rynku – Market Infrastructure, 1, 52 – 56 [in Ukrainian]

Zaxarchuk, O.V. & Vyshneveczka, O.V. (2014). Analiz rynku palno-mastylnykh materialiv v Ukrayini [Market analysis of fuel and lubricants in Ukraine]. Naukovyj visnyk Khersonskogo derzhavnogo universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky» – Scientific Journal of Kherson State University. Series “Economic Sciences”, 5, 180 – 183 [in Ukrainian]

Mulinska, H.V. (2017). Napryamy vdoskonalennya obliku vytrat obigu na pidpryyemstvakh rozdribnoyi torgivli naftoproduktamy [The directions of improvement of accounting of expenses at the enterprises of retail trade in oil products]. Naukovyj visnyk Khersonskogo derzhavnogo universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky» – Scientific Journal of Kherson State University. Series “Economic Sciences”, 23, 152 – 156 [in Ukrainian]

Yelisyeyeva, O.K. & Byelozercev, V.S. (2015). Tendenciyi rozvytku informacijnykh system ta texnologij v obliku v umovax globalizaciyi [Trends of development of information systems and technologies taking into account globalization context]. Texnologichnyj audyt ta rezervy vyrobnycztva – Technology audit and production reserves, 3/5, 79 – 85 [in Ukrainian]

Achkasova, L.M. & A.O. Gashynska, A.O. (2016). Avtomatyzaciya informacijnoyi systemy sluzhby ekspluataciyi ATP [Automation of information system of traffic department at a motor transport enterprise]. Ekonomika transportnogo kompleksu – Economics of the transport complex, 27, 106 – 116 [in Ukrainian]

Konnoly, T.& Begg, C. (2003). Bazy dannykh: proektyrovanye, realyzacyya i soprovozhdenye. Teoryya i praktyka [Databases: design, implementation and maintenance. Theory and practice]. M.: Yzdatelskyj dom «Vylyams» [in Russian]

Toplyvnyj balans [Fuel balance] Retrieved from http://www.business.ua/chitat-pechatnyj- zhurnal/book/167-biznes1276-1278-29-31/2-2017 [in Russian]

Переглядів статті: 72
Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Харченко, Ю. А. (2018). УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПРОДАЖІВ СУПУТНІХ ТОВАРІВ ТА НАДАНИХ ПОСЛУГ В МЕРЕЖАХ АВТОЗАПРАВНИХ КОМПЛЕКСІВ. Економічний простір, (143), 183-194. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/79
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС