ІНТЕРНЕТ-БРЕНДИНГ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • М. Ю. Разінькова Дніпровський університет митної справи і фінансів
  • Н. О. Небаба Дніпровський університет митної справи і фінансів
Ключові слова: бренд, інтернет-брендинг, конкурентоспроможність, маркетинг, туристичні підприємства

Анотація

У статті з’ясовані особливості інтернет-брендингу як фактора конкурентоспроможності туристичних підприємств. З’ясовано, що підприємствам туристичної сфери притаманне зацікавлення в отриманні великих прибутків від продаж та прагнення, щоб клієнти обирали для забезпечення своїх потреб саме їхні фірми. Інтернет-брендинг, який можна розглядати як важливий інструмент створення брендів туристичних підприємств, може стати додатковою перевагою у напрацюванні позитивного іміджу туристичних фірм та посилення споживацької лояльності, адже Інтернет дає змогу для надання необмеженого обсягу інформаційних даних. Кількість останніх визначається індивідуально самим користувачем. Порівняно з традиційно поширеними технологічними засобами реклами, засобами Інтернет-брендингу надається можливість встановити діалог зі споживачами та зворотній зв'язок, при цьому, він, з інвестиційного погляду, вимагає менших затрат. Доведено, що без потужного та легковпізнаваного бренду не можливо гарантувати те, що споживач Інтернету матиме ціль зайти на сайт туристичної фірми, і ще менша можливість того, що користувач зайде на нього повторно. З цієї причини туристичні підприємства можуть досягти успіху лише маючи сильний бренд. Крім цього, бренди туристичних підприємств в Інтернет-мережі значно підвищують результативність взаємодії, якщо підвищити кредит довіри, адже цей фактор має ще більшу вагу на віртуальному майданчику, ніж в умовах реального світу. Автором зазначено, що у сучасному ринковому середовищі, в умовах широкого вибору та диференціації товарів, конкурувати підприємствам без сильної торгової марки, яка могла б забезпечити унікальність, неповторність та диференціацію пропозиції, практично неможливо. Необхідно створювати умови, за яких продукт компанії зможе втілювати важливі й цінні для споживача якості, настільки потрібні йому, щоб він, безумовно, вибрав саме цей продукт, символічно одержуючи все те, що має для нього особливе значення. Віртуальна взаємодія не сприяє визначенню користувачами наскільки серйозним може бути підприємство того чи іншого сайту. Допомогою у такому разі може стати репутація туристичної фірми та її популярний бренд.

Посилання

Бокарев Т. Энциклопедия интернет-рекламы/Т.Бокарев.–М.:Промо-Ру, 2000.–416 с.

Данилюк А. Бренд в Интернете, или Особенности коммуникативной среды // Управление компанией. – 2011. – No 12. С. 9–12

Інтернетбрендінг: матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/Інтернет-брендінг.

Ладик С. Первые шаги в интернетбрендинге / С. Ладик // Маркетинг и реклама. – 2011. – No 1 (173) – С. 69–73

Поліщук Т. В. Перспективні напрямки розробки успішних брендів в Україні / Т. В. Поліщук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – No 7 (97). – С. 129–137.

Успенский И. Интернет-маркетинг : учебник / И. Успенский. – СПб. : Изд-во СПГУЭиФ, 2003. – 197 с.

Штански Н. E-branding: новые технологии для продвижения в сети Интернет [Электронный ресурс] / Н. Штански // Дипломатический вестник Приднестровья. – 2012. – No 8. – Режим доступа : http://vestnik.mfa-pmr.org/index.php?newsid=197

Ястремська О. М. Бренди промислових підприємств: формування та ефективність використання : монографія / О. М. Ястремська, О. М. Тімонін, К. О. Тімонін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 244 с.

Bokarev T. (2000) Encyclopedia of Internet advertising. Moskva: Promo-Ru, 416 p.

Danyliuk A. (2011) Brand on the Internet, or Features of the communicative environment. Upravlenye kompanyei. No 12. pp. 9–12

Internet branding: Wikipedia material – a free encyclopedia. Access mode: http://ru.wikipedia.org/wiki/Інтернет-брендінг.

Ladyk S.(2011)The first steps in internet branding.Marketynh i reklama.No1(173)pp.69–73

Polishchuk T. V. (2009) Perspective directions of development of successful brands in Ukraine. Aktualni problemy ekonomiky. No 7 (97). pp. 129–137.

Uspenskyi Y.(2003)Internet marketing: a tutorial. SPb.:Yzd-vo SPHUЭyF,2003. – 197 p.

Shtansky N. (2012) E-branding: new technologies for promotion on the Internet. Dyplomatycheskyi vestnyk Prydnestrovia. No8. Access mode: http://vestnik.mfa-pmr.org/index.php?newsid=197

Iastremska O. M., Timonin O. M., Timonin K. O. (2013) Brands of industrial enterprises: formation and efficiency of use. Kharkiv: Vyd. KhNEU, 244 р.

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Разінькова, М. Ю., & Небаба, Н. О. (2018). ІНТЕРНЕТ-БРЕНДИНГ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (143), 173-182. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/78
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС