ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ШВЕЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ АУТСОРСИНГУ

  • Н. Й. Радіонова Київський національний університет технологій і дизайну
Ключові слова: аутсорсинг, оптимізація витрат, управління витратами, витрати підприємства, методи управління витратами, удосконалення

Анотація

В статті запропоновано для оптимізації витрат швейного підприємства застосовувати аутсорсинг. Розкрито історичні етапи становлення аутсорсингу в світовій практиці. Показано позитивний досвід застосування аутсорсингу європейськими, американськими та японськими підприємствами. Наведено структуру видів аутсорсингових послуг, які є найпоширенішими для практики сучасних зарубіжних підприємств. Досліджено основні причини, які спонукають виробничі підприємства звертатися за такого виду послуг. Зазначено низький рівень застосування аутсорсингу вітчизняними швейними підприємствами. Такий стан пояснюється суб’єктивністю підходів керівників вітчизняних підприємств до нових видів послуг, які з’являються на вітчизняному ринку. Наведено данні американської консалтингової фірми, яка зазначає, що Україна має значний аутсорсинговий потенціал. Розглянуто практику світових брендів швейних підприємств, які саме завдяки аутсорсингової схемі роботи вийшли на лідируючі позиції в своєму ринковому сегменті. Показано переваги застосування аутсорсингу з дизайнерсько-конструкторськими фірмами для вітчизняних швейних підприємств. Розглянуто перелік видів робіт, які швейним підприємствам на етапах вивчення попиту та дослідження й розробки виробів пропонується передати на аутсорсинг. Переваги аутсорсингу для швейних підприємств систематизовано за трьома групами: економічно-технологічні, управлінські та маркетингові. Зазначено можливі загрози від впровадження аутсорсингу та показано шляхи мінімізації рівня ризику. Зауважено, що дотримання правил вибору аутсорсингової фірми сприятиме мінімізації рівня ризику для швейного підприємства. Розкрито чинники, що визначають критерії вибору аутсорсера. Показано переваги й недоліки довготривалих договорів аутсорсингу та договорів, які складаються на короткий термін. Рекомендовано швейним підприємствам, які не мають досвіду аутсорсингу, спочатку заключати договір з постачальником аутсорсингових послуг на 1-2 роки. За взаємовигідною співпрацею договір можна переоформити на більш довготривалий період.

Посилання

Аникин Б. А., Рудая И. Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента:Учеб.пособие. 2-е изд.,перераб. и доп.—М.:ИНФРА-М, 2009. — 320 с.

Батракова К. Весь производственный цикл на аутсорсинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://svoya-shveyka.ru/shveinye-tehnologii/ves-proizvodstvennyj-cikl-na-autsorsing.html

Дергачова В. В. Роль та значення міжнародного аутсорсингу: зарубіжний досвід та перспективи його впровадження в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Дергачова, Д.В.Островерха //Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». - 2017. - No 14. - С. 93-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_16

Дойл Д. П. Управление затратами: Стратегическое руководство / Дэвид П. Дойл [пер. с англ. И.В.Козырь и Н.С.Сологуб]. — Москва: Волтерс Клувер, 2006. - 264 с

Загородній А. Г.Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства / А. Г. Загородній, Г. О. Партин // Фінанси України. - 2009. - No 9. - С. 87-97. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_9_10

Кулиняк І. Я. Тенденції розвитку світового ринку аутсорсингу / І. Я. Кулиняк, О. І. Глянцева // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.2. – С. 259-264. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24

Чухрай Н. І. Аутсорсинг в логістиці: європейський та український досвід [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.translog.com.ua/archive /332/number18/ print/1.

Marcinrowsra Е. Outsourcing w zarzada - niufirma / E. Marcinrowsra // Zagadnienia techniczno-ekonomicsne. Kwartalnik Akademii Gorniczo-Hutniczej. Uczelniane wydawnictwo naykowo-dydaktyczne. - Krakow, 2005. - T. 5. - Zeshyt 2-3. – S. 338.

Anykyn B. A. & Rudaia Y. L. (2009) Autsorsynh y autstaffynh: vysokye tekhnolohyy menedzhmenta: Ucheb. posobye. 2-e yzd., [Outsourcing and outstaffing: high technology management] pererab. y dop. — M.: YNFRA-M., [in Russia].

Batrakova K. (2009) Ves' proyzvodstvennyj tsykl na autsorsynh [The entire production cycle for outsourcing] [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://svoya-shveyka.ru/shveinye-tehnologii/ves-proizvodstvennyj-cikl-na-autsorsing.html [in Russia].

Derhachova V . V . (2017) Rol' ta znachennia mizhnarodnoho autsorsynhu: zarubizhnyj dosvid ta perspektyvy joho vprovadzhennia v Ukraini [The role and importance of international outsourcing: foreign experience and prospects of its implementation in Ukraine] [Elektronnyj resurs]/V. V. Derhachova, D. V. Ostroverkha // Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut». - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_16 [in Ukrainian].

Dojl D. P. (2006) Upravlenye zatratamy: Stratehycheskoe rukovodstvo [Cost management: strategic leadership]; [per. s anhl. Y.V.Kozyr' y N.S.Solohub]. — Moskva: Volters Kluver, [in Russia].

Zahorodnij A. H. & Partyn H. O. (2009) Autsorsynh ta joho vplyv na vytraty pidpryiemstva [Outsourcing and its impact on enterprise costs] Finansy Ukrainy. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_9_10 [in Ukrainian].

Kulyniak I. Y. & Hliantseva O. I. (2014) Tendentsii rozvytku svitovoho rynku autsorsynhu [Trends in the development of the global outsourcing market] Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy. [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24 [in Ukrainian].

Chukhraj N. I. (2009) Autsorsynh v lohistytsi: ievropejs'kyj ta ukrains'kyj dosvid [Outsourcing in logistics: European and Ukrainian experience] [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.translog.com.ua/archive/332/number18/ print/1. [in Ukrainian].

Marcinrowsra E. (2005) Outsourcing w zarzada [Outsourcing in company management] niufirma Zagadnienia techniczno-ekonomicsne. Kwartalnik Akademii Gorniczo- Hutniczej. Uczelniane wydawnictwo naykowo-dydaktyczne. - Krakow, [in Poland]

Переглядів статті: 619
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Радіонова, Н. Й. (2018). ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ШВЕЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ АУТСОРСИНГУ. Економічний простір, (143), 160-172. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/77
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС