ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • Н. П. Карачина Вінницький національний технічний університет
  • О. А. Сметанюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: Ефективність підприємства, ефективність діяльності підприємства, економічні ефективність, ефект, результативність, оцінювання, підходи до оцінювання

Анотація

Досліджено ефективність діяльності сучасного підприємства та підходи до її оцінювання. Розглянуто та узагальнено підходи до визначення ефективності як комплексної відносної категорії, що носить управлінський характер і висвітлює, перш за все, ступінь досягнення поставлених цілей. Серед причин неоднозначності в існуючих підходах до оцінювання ефективності відзначено неоднозначність у тлумаченні власне категорії «ефективність підприємства», функціональні відмінності та умови використання таких підходів; втрата актуальності підходів, що пов’язано із динамічністю сучасного економічного середовища; їх неспроможність забезпечити розгляд ефективності як комплексної характеристики підприємства (оскільки в них не розглядається вплив зовнішніх чинників та відповідна реакція внутрішніх характеристик підприємства); відсутність однозначної інтерпретації результатів оцінювання, а також неможливість урахування всіх кількісних та якісних показників, які відображають ключові аспекти ефективності та, відповідно, низький рівень об’єктивності отриманих результатів. Досліджено особливості оцінювання результатів діяльності щодо економічної, організаційної та соціальної ефективності. Визначено низку недоліків традиційних методичних підходів до оцінки ефективності, зокрема відсутність нефінансових показників, наявність слабкого взаємозв’язку із стратегічним плануванням, жорстку орієнтацію на минулі результати, короткостроковість, спрямованість лише на частину представників зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства (власників та менеджерів). В статті досліджено взаємозв’язок між категоріями «ефективність» та «ефект», який авторами використано для визначення якісної характеристики діяльності підприємства. Досліджено економічна сутність та виділені відмінності між категоріями «ефективність підприємства» та «ефективна діяльність підприємства». Обґрунтовано, необхідність забезпечення методики оцінювання ефективності спрямованості в майбутнє, на відміну від систем оцінки ефективності, які застосовуються на підприємствах, які базуються на поточних і минулих результатах.

Посилання

Височина М.В. Інформаційно-методичне забезпечення комплексної оцінки ефективності функціонування підприємства [Електронний ресурс] / М.В. Височина. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34995

Голубєва Т.С. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства / Т.С. Голубєва, І.В. Колос // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – No5(59). – С. 66-71.

Каплан Р. С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Каплан Р. С., Нортон Д. П. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 320 с.

Касич А.О. Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства/ А.О. Касич, І.Г. Хімич// Бізнес Інформ. – 2012. - No 12. – С. 176-179.

Мельник Ю. М. Проблеми застосування збалансованої системи показників на вітчизняних підприємствах / Ю. М. Мельник, О. С. Савченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – No 1. – С. 192 – 203.

Отенко В. І. формування аналітичного інструментарію оцінки ефективності діяльності підприємства / В. І. Отенко // Бізнес Інформ. - 2013. - No 5. - С. 232-237.

Пилипенко С.М. Теоретичні засади оцінки ефективності діяльності підприємства [Електронний ресурс]/ С.М. Пилипенко.// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. - No 16. – Режим доступа: http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/1923-pilipenko-s-m-teoretichni-zasadi-otsinki-efektivnosti-diyalnosti-pidpriemstva

Горлачук В. В. Економіка підприємства : [навчальний посібник] / В. В. Горлачук, І. Г. Яненкова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 344 с.

Онокало В.Г. Ефективність діяльності підприємства та теоретичні підходи до її оцінки [Електронний ресурс]/ В.Г. Онокало. // Інфраструктура ринку. – 2018. – No19. – Режим доступу: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE7qv_wZ_iAhUGpIsKHUrMCg UQFjACegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.marketinfr.od.ua%2Fjournals%2F201 8%2F19_2018_ukr%2F49.pdf&usg=AOvVaw3EJDFcl_ugO1iR-kAdSntI

Vysochina M.V. (2007). Informatsiyno-metodychne zabezpechennya kompleksnoyi otsinky efektyvnosti funktsionuvannya pidpryyemstva [Information and methodological support of complex estimation of the efficiency of the enterprise operation]. Retrieved from http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34995

Golubeva T.S., Kolos I.V. (2006) Metodolohichni pidkhody do otsinky efektyvnosti diyal’nosti pidpryyemstva [Methodological approaches to assessing the efficiency of an enterprise] Aktual’ni problemy ekonomik – Current problems of the economy, 5 (59), 66- 71 [in Ukrainan].

Kaplan R. S., Norton D. P.(2004) Sbalansyrovannaya systema pokazateley. Ot stratehyy k deystvyyu [Balanced system of indicators. From strategy to action]. "Olympus-Business", Moscow, Russia.

Kasich A.O. Khimich I.G. (2012) Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti diyal’nosti pidpryyemstva [Methodical approaches to the estimation of the efficiency of the enterprise activity] Biznes Inform - Business Inform. 12, 176-179 [in Ukrainan].

Melnik Yu.M., Savchenko O.S. (2011) Problemy zastosuvannya zbalansovanoyi systemy pokaznykiv na vitchyznyanykh pidpryyemstvakh [Problems of Using Balanced System of Indicators at Domestic Enterprises ]. Marketynh i menedzhment innovatsiy - Marketing and Management of Innovations. 1, 192 - 203. [in Ukrainan].

Otenko V.I. (2013) Formuvannya analitychnoho instrumentariyu otsinky efektyvnosti diyal’nosti pidpryyemstva [Formation of Analytical Toolkit for Estimating the Efficiency of Enterprise Activity]. Biznes Inform - Business Inform. 5, 232-237 [in Ukrainan].

Pylypenko SM (2016) Teoretychni zasady otsinky efektyvnosti diyal’nosti pidpryyemstva [Theoretical principles of the estimation of the efficiency of the enterprise activity. Hlobal’ni ta natsional’ni problemy ekonomiky - Global and national problems of the economy, 16. Retrieved from http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10- kviten-2016-r/1923-pilipenko-sm-teoretichni-zasadi-occint-effecnosti-diyalnosti-pidprie mstva .

Gorlachuk V.V., I.G. Yanenkov. (2010) - Ekonomika pidpryyemstva [Business Economics]. View of the BSU Petra Mohyla, Mykolaiv, Ukraine.

Onokalo V.G (2018) Efektyvnist’ diyal’nosti pidpryyemstva ta teoretychni pidkhody do yiyi otsinky [Efficiency of enterprise activity and theoretical approaches to its estimation] / Infrastruktura rynku - Infrastructure of the market, 19. Retrieved from http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact =8&ved=2ahUKEwiE7qv_wZ_iAhUGpIsKHUrMCgUQFjACegQIBRAC&url=http%3A %2F%2Fwww.marketinfr.od.ua%2Fjournals%2F2018%2F19_2018_ukr%2F49.pdf&usg =AOvVaw3EJDFcl_ugO1iR-kAdSntI

Переглядів статті: 202
Завантажень PDF: 198
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Карачина, Н. П., & Сметанюк, О. А. (2018). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (143), 148-159. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/76
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС