ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ТРЕНЕРАОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ТРЕНЕРАОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ТРЕНЕРАОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ТРЕНЕРА

  • А. В. Василик ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
  • Г. В. Смалійчук ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
  • С. А. Гапчук ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Ключові слова: тренінг, внутрішній тренер, корпоративний бізнес-тренер, компетенції внутрішнього тренера, компетентність тренера

Анотація

У статті визначено та охарактеризовано основні компетенції внутрішнього тренера, його психологічні та управлінські знання і вміння. Доведено, що саме завдяки внутрішньому тренеру-професіоналу можливе підвищення ефективності управління персоналом, зокрема в сфері розвитку персоналу, управління талантами, управління кар’єрою працівників, надання професійної психологічної допомоги особистості на робочому місці тощо. Виокремлено типові завдання, що постають перед тренером (підвищення рівня самоусвідомлення учасників, сприяння прийняттю учасниками тренінгу відповідальності за результат міжособистісного взаємодії, розвиток сприйняття партнера у процесі спілкування, підвищення ступеню свободи і гнучкості у спілкуванні). На основі експертного опитування про досвід навчання на зовнішніх бізнес-тренінгах з метою підвищення рівня професійного розвитку було з’ясовано неповну відповідність змісту тренінгів цілям і очікуванням опитаних, недоліки у змістовому наповненні тренінгів та обґрунтовано доцільність введення посади корпоративного тренера. Надзвичайно важливим з точки зору забезпечення ефективності внутрішніх тренінгів в компанії є добір на позицію внутрішнього тренера кандидата, який володіє необхідними компетенціями щодо їх планування, підготовки, організації, проведення, оцінювання ефективності тощо. Тобто це має бути кандидат з відповідною професійною підготовкою, досвідом, знанням специфіки діяльності підприємства, особливостей персоналу та ін. Обґрунтовано необхідність підготовки внутрішнього бізнес-тренера в компанії з точки зору відповідності його цілей роботи цілям, потребам специфіці підприємства та потребам підготовки персоналу. Зазначено, що від професіоналізму і особистого стилю (харизми) тренера, його персонального бренду, а також від вмінь застосування методик, технологій та професійних знань залежить основна результативна частина тренінгу, а значить і досягнення цілей навчання. Однак залученість учасників до процесу, їх мотивованість, віддача в подальшій практичній роботі переважно залежить і від особистісних, психологічних якостей корпоративного тренера.

Посилання

Основи коучингу: навчальний посібник / О. О. Нежинська, В. М. Тименко. – Київ; Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. – 220 с.

Особливості організації проведення психологічного тренінгу / О. А. Блінов // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск 12. – К. : КиМУ, 2008. – С. 9–23.

Сидорчук Н. Х. Порівняльний аналіз понять «компетенція» та «компетентність» як складних психолого-педагогічних феноменів / Н. Х. Сидорчук // Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. –2015. – С. 78 – 81.

Равен Дж. Компетентность в современном обществе. - М: КОГИТО-ЦЕНТР, 2002.

Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса: Учеб.-метод. пособие: В 6 кн. — Кн. 2. Методическое руководство для преподавателей-тренеров / А.Ф. Павленко, С.В. Степаненко, А.М. Колот, С.Г. Дубинский и др. — К.: КНЕУ, 2003. — 306 с.

Тренінг управлінських компетенцій: навч. посіб. / Н. Ю. Бутенко, А. Є. Черпак. — К.: КНЕУ, 2011. — 444, [4] с.

Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання: навч. посіб. / В. М. Федорчук – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 250 с.

Польникова Е.А. Ключевые компетенции корпоративного тренера / Польникова Е.А. // Международный научно-исследовательский журнал.- No 11(42).-Часть 5.–С. 62-63.

Кукушкин М. Компетенции бизнес-тренера / М. Кукушкин. - Электронный ресурс. – Режим доступа: https://hr-academy.ru/hrarticle/kompetentsii-biznes-trenera.html

Холявчук П. Компетентность тренера: структура и логика подготовки / П. Холявчук // Управление персоналом. - No4.–2009.-С. 46-49.

Майстренко С. Не все тренинги одинаково полезны: как отличить хорошего бизнес-тренера от мошенника. / С. Майстренко. - Электронный ресурс. – Режим доступу: https://ukr.segodnya.ua/lifestyle/psychology/ne-vse-treningi-odinakovo-polezny-kak- otlichit-horoshego-biznes-trenera-ot-moshennika-826385.html

Nezhynska, O.O. & Tymenko, V.M. (2017) Osnovy kouchynhu [Basics of coaching]. Kyiv; Kharkiv: TOV “DISA PLIuS” [in Ukrainian].

Blinov, O.A. (2008) Osoblyvosti orhanizatsii provedennia psykholohichnoho treninhu [Features of the organization of conducting psychological training]. Visnyk. Zbirnyk naukovykh statei Kyivskoho mizhnarodnoho universytetu. Seriia: Psykholohichni nauky. - Bulletin. Collection of scientific articles of Kyiv International University. Series: Psychological Sciences, 12, 9–23. [in Ukrainian]

Sydorchuk, N.Kh. (2015) Porivnialnyi analiz poniat «kompetentsiia» ta «kompetentnist» yak skladnykh psykholoho-pedahohichnykh fenomeniv [Comparative analysis of the concepts of "competence" and "competence" as complex psycho-pedagogical phenomena]. Problemy osvity: zbirnyk naukovykh prats. Spetsvypusk – Problems of education: a collection of scientific works. Special issue, 78 – 81. [in Ukrainian]

Raven, Dzh. (2002). Kompetentnost v sovremennom obschestve. [Competence in modern society]. - M: KOGITO-TSENTR [in Russian]

Pavlenko, A.F., Stepanenko, S.V., Kolot, A.M., Dubinskiy S.G. et al. (2003) Metodicheskoe rukovodstvo dlya prepodavateley-trenerov [Мethodological guide for trainers]. Sovremennyie treningovyie tehnologii obucheniya vedeniyu biznesa - Modern training technologies of teaching business] (Vols. 2). Kyiv: KNEU [in Russian].

Butenko, N.Yu. & Cherpak A.Ye. (2011). Treninh upravlinskykh kompetentsii [Training of management competencies]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

Fedorchuk, V. M. (2014). Treninh osobystisnoho zrostannia [Training of personal growth]. Kyiv: “Tsentr uchbovoi literatury” [in Ukrainian]

Polnikova, E.A. (2015) Klyuchevyie kompetentsii korporativnogo trenera [Key competencies of the corporate trainer]. Mezhdunarodnyiy nauchno-issledovatelskiy zhurnal [International scientific research journal]. 11 (42), Vols. 5, 62-63. [in Russian]

Kukushkin, M. Kompetentsii biznes-trenera [Competencies of the business trainer]. Retrieved from: https://hr-academy.ru/hrarticle/kompetentsii-biznes-trenera.html [in Russian]

Holyavchuk,P (2009).Kompetentnost trenera: struktura i logika podgotovki [Competence of the coach: the structure and logic of training]. Upravlenie personalom [Human Resources Management], 4, 46-49. [in Russian]

Maystrenko, S. Ne vse treningi odinakovo poleznyi: kak otlichit horoshego biznes-trenera ot moshennika [Not all trainings are equally useful: how to distinguish a good business coach from a scammer]. Retrieved from: https://ukr.segodnya.ua/lifestyle/psychology/ne- vse-treningi-odinakovo-polezny-kak-otlichit-horoshego-biznes-trenera-ot-moshennika- 826385.html [in Russian]

Переглядів статті: 102
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Василик, А. В., Смалійчук, Г. В., & Гапчук, С. А. (2018). ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ТРЕНЕРАОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ТРЕНЕРАОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ТРЕНЕРАОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ТРЕНЕРА. Економічний простір, (143), 121-134. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/74
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС