СИСТЕМА ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ЇЇ РОЗВИТОК (НА ПРИКЛАДІ ВІДПОВІДНОГО БЮДЖЕТУ)

  • О. М. Маренич Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
Ключові слова: фінансова децентралізація, місцеві бюджети, фінансовий ресурс, система доходів, трансферти, міжбюджетні відносини

Анотація

Проведено аналіз ролі місцевих бюджетів в умовах ринкової економії, як одного з найбільш дієвих інструментів створення сприятливого фінансового клімату та забезпечення економічної рівноваги на мікрорівні. Досліджена проблема формування, виконання та пошуку шляхів вдосконалення системи доходної частини місцевих бюджетів з метою підвищення рівня соціально-економічного розвитку того, чи іншого регіону. Проаналізована залежність економічної та соціальної стабільності, належного рівень життя населення від правильного та послідовного здійснення бюджетного процесу (системи) на місцевому рівні. Проведено аналіз досягнення реальної самостійності місцевих бюджетів, забезпечення фінансування в повному обсязі як власних повноважень, так і повноважень, що передаються на місцевий рівень в процесі децентралізації, вдосконалення міжбюджетних відносин, підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів. Проаналізовані зміни до бюджетного та податкового законодавства та нові підходи до формування доходної частини місцевих бюджетів. Досліджено новий механізм бюджетного регулювання та вирівнювання, як інструмент вирівнюванні податкоспроможності місцевих бюджетів замість системи балансування. Проаналізовано сучасний стан дохідної бази місцевих бюджетів в Україні на прикладі бюджету міста Харкова, досліджена роль місцевих податків і зборів в процесі формування дохідної частини місцевих бюджетів. Зроблено порівняльний аналіз показників та структури доходної частини бюджету міста Харкова за 2015 – 2018 роки. Узагальнені результати процесу вдосконалення системи міжбюджетних відносин. Проаналізовані недоліки діючої сьогодні Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету). Запропоновані напрямки вдосконалення системи місцевого оподаткування для підвищення обсягу доходів місцевих бюджетів за рахунок власних джерел, найвагоміших з них є віднесення податку на доходи фізичних осіб до складу місцевих податків. Наведені принципи розвитку системи місцевого оподаткування в Україні, реалізація яких у майбутньому призведе до зміцнення доходної бази бюджетів органів місцевого самоврядування.

Посилання

Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Податковий кодекс України No2755-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Бюджетний кодекс України. (No2456-VI) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні / схвалена Розпорядженням КМУ від 1 квітня 2014 р. No 333–р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/ 249350402.

Бюджетна система : підручник/ на наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. –К.: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна думка. 2012. - 871с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/10044/1/fedosov.pdf.

Пальчук В. Місцеві бюджети в умовах фінансової децентралізації [Електронний ресурс] /В. Пальчук // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – No 6. – С. 41–51. – Режим доступу: http://7nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/ukr6.pdf.

Даудова Г.В. Бюджетоутворюючі податки місцевих бюджетів в контексті бюджетної децентралізації /Даудова Г.В.// Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Видавництво ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015, – Вип. 3 (50). – С. – 150-156.

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 No1447/19 "Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2018 рік". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.city.kharkov.ua.

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy No2755-17 [The Tax Code of Ukraine No2755-17]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy No2456-VI [The Budget Code of Ukraine No 2456-VI]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 [in Ukrainian].

Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini / skhvalena Rozporiadzhenniam KMU vid 1 kvitnia 2014 r. [Concept of Reform of Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249350402 [in Ukrainian].

Fedosova, V.M., & Yuriia, S.I. (2012). Biudzhetna systema [Budget system]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian]. Retrieved from http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/10044/1/fedosov.pdf [in Ukrainian].

Palchuk, V. (2017). Mistsevi biudzhety v umovakh finansovoi detsentralizatsii [Local budgets in conditions of financial decentralization]. Ukrayina: podiyi, fakti, komentari – Ukraine: Events, Facts, Comments, 6, 41-51. Retrieved from http://7nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/ukr6.pdf [in Ukrainian].

Daudova, H.V., (2015). Biudzhetoutvoriuiuchi podatky mistsevykh biudzhetiv v konteksti biudzhetnoi detsentralizatsii [Budget-making local budget taxes in the context of fiscal decentralization]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia – Theory and Practice of Public Administration, H.V. Daudova (Ed.) Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr» [in Ukrainian].

Rishennia 25 sesii Kharkivskoi miskoi rady 7 sklykannia vid 27.02.2019 No1447/19 "Pro zatverdzhennia zvitu pro vykonannia biudzhetu mista Kharkova za 2018 rik" [Decision of the 25th session of the Kharkiv city council of the 7th convocation dated February 27, 2019 No. 1447/19 "On approval of the report on the implementation of the budget of the city of Kharkiv for 2018"]. city.kharkov.ua. Retrieved from https://www.city.kharkov.ua [in Ukrainian].

Переглядів статті: 209
Завантажень PDF: 110
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Маренич, О. М. (2018). СИСТЕМА ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ЇЇ РОЗВИТОК (НА ПРИКЛАДІ ВІДПОВІДНОГО БЮДЖЕТУ). Економічний простір, (143), 109-120. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/73
Розділ
ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО – БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ