СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

  • О. Ф. Андросова Національний університет “Запорізька політехніка”
Ключові слова: конкурентоспроможність, проблематика банків, банківські інновації, управління конкурентоспроможністю, лібералізація банківського сектору

Анотація

Конкуренція у банківській сфері радикально різниться від інших секторів економіки, так як банки мають свою особливу функцію у фінансовій системі та виконують важливу роль у розвитку соціально-економічних систем. Загальновизнана теорія конкуренції на користь конкуренції щодо мінімізації витрат та ефективності розподілу коштів не є повністю справедливою для банківської справи, оскільки багато проблем на ринку понівечують характер конкуренції та її результати. Особливості банківської діяльності пов’язані з підвищеними внутрішніми і зовнішніми ризиками. У даній роботі досліджено конкуренцію в банківському секторі України та розглянуто її особливу характеристику. Доведено унікальність конкуренції, наведено моделі та інноваційні продукти в банківській сфері, виявлено проблематичні питання конкуренції в банківській системі. Визначено, що процес лібералізації та дерегуляції змінив фокус банків на збір депозитів та надання кредитів для проведення різноманітних видів діяльності, що посилило конкуренцію у банківській сфері усередині та за межами банківської індустрії. Інформаційні технології забезпечують сек’юритизацію, що позитивно перетворює неліквідні кредити, тобто іпотечні кредити, у торгівельні інструменти. Такі дії змогли надати більше кредитів інвесторам і розподілити кредитний ризик для інвесторів з різними профілями ризику. Розглянуто бізнес-моделі великих банків і доведено, що вони характеризуються меншим ризиком зваженого капіталу, більшим непроцентним доходом, меншою часткою депозитів у загальних зобов’язаннях. Виокремлено джерела нестабільності банків, які виникають з боку зобов’язань та активів через банк та системні кризи через надмірне прийняття ризику. Конкуренція з новими позиціями погіршує якість банківського портфеля, що негативно впливає на банківську діяльність, банкам доводиться зменшувати свої інвестиції на поліпшення якості скрінінгових тестів позичальників. В банківській діяльності впроваджуються різні заходи підвищення конкурентоспроможності сучасних банків та управління нею.

Посилання

Карчева Г. Т. Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України: монографія д-ра екон. наук / Г. Т. Карчева, Т. С. Смовженко, В. І. Міщенко та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук Г. Т. Карчевої. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 279 с.

Карчева І. Я. Сучасні тенденції інноваційного розвитку банків України в контексті концепції банк 3.0 / І. Я. Карчева // Фінансовий простір. - 2015. - No 3 (19). - С. 299-305.

Мароус Д. Банківський сектор в 2016 році: тенденції, прогнози, коментарі експертів/ Д. Мароус // Банківський менеджмент. – 2016. – No 2. – С. 8–15.

Омельченко А. М. Присутність іноземних банків на українському ринку: проблеми і рішення / А. М. Омельченко // Банківська справа. – 2010. – No 2. – С. 14–19.

Юхименко Т. В. Сучасні вектори розвитку банківського сектору в Україні та світі / Т. В. Юхименко // Економіка та держава. – 2015. – No 10. – С. 130–133.

Acharya, V. V., Schnabl, P., & Suarez, G. (2013) Securitization without risk transfer. Journal of Financial Economics, 107(3), 536.

Ratnovski, L., Laeven, L., & Tong, H. (2014). Bank size and systemic risk. Washington, DC: International Monetary Fund.

Vives, X. (2016). Competition and stability in banking: The role of regulation and competition policy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Karcheva, H. T., Smovzhenko, T. S., & Mishchenko, V. I. (2016). Efektyvnist ta konkurentospromozhnist bankivskoi systemy Ukrainy [Efficiency and Competitiveness of the Ukrainian Banking System]. Kyiv: DVNZ «Universytet bankivskoi spravy» [in Ukrainian].

Karcheva, I. Ya. (2015) Suchasni tendentsii innovatsiinoho rozvytku bankiv Ukrainy v konteksti kontseptsii bank 3.0 [Contemporary trends of innovation development of Ukrainian banks in the context of Bank concept 3.0]. Finansovyi prostir, 3 (19), 299-305 [in Ukrainian].

Marous, D. (2016) Bankivskyi sektor v 2016 rotsi: tendentsii, prohnozy, komentari ekspertiv [Banking sector in 2016: trends, forecasts, expert comments]. Bankivskyi menedzhment, 2, 8–15 [in Ukrainian].

Omelchenko, A. M. (2010) Prysutnist inozemnykh bankiv na ukrainskomu rynku: problemy i rishennia [The presence of foreign banks in the Ukrainian market: problems and solutions]. Bankivska sprava, 2, 14–19 [in Ukrainian].

Iukhymenko T. V. (2015) Suchasni vektory rozvytku bankivskoho sektoru v Ukraini ta sviti [Modern vectors of development of the banking sector in Ukraine and in the world]. Ekonomika ta derzhava, 10, 130–133 [in Ukrainian].

Acharya, V. V., Schnabl, P., & Suarez, G. (2013) Securitization without risk transfer. Journal of Financial Economics, 107(3), 536.

Ratnovski, L., Laeven, L., & Tong, H. (2014). Bank size and systemic risk. Washington, DC: International Monetary Fund.

Vives, X. (2016). Competition and stability in banking: The role of regulation and competition policy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Переглядів статті: 58
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Андросова, О. Ф. (2018). СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ. Економічний простір, (143), 81-92. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/71
Розділ
ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО – БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ