СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • І. В. Причепа Вінницький національний технічний університет
  • Л. П. Руда Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: підприємництво, підприємницький сектор, розвиток підприємництва, малі підприємства, середні підприємства, міжнародні рейтинги позицій України, нова парадигма розвитку

Анотація

В статті досліджено стан та основні тенденції розвитку підприємницького сектору економіки як потужного каталізатора ефективної розбудови та оновлення національної економіки за умов поглиблення євроінтеграційних і глобалізаційних процесів. Охарактеризовано основні виклики глобального середовища господарювання для вітчизняного підприємництва. В розрізі дослідження проаналізовано основні макроекономічні показники економіки України, що характеризують середовище формування та господарювання вітчизняних суб’єктів підприємництва за сучасних умов. Виявлено, що на сучасному етапі розвитку українська економіка демонструє найвищі показники зростання за останні п’ять років. Досліджено динаміку показників зайнятості працівників, обсягів реалізованої продукції, кількості суб’єктів підприємницької діяльності залежно від масштабів їх діяльності та ін. Проаналізовано динаміку показників структури сектору підприємництва за розмірами діяльності суб’єктів господарювання та структури підприємництва за видами економічної діяльності. Досліджено зміну позицій України в міжнародному рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business, у рейтингах Глобального індексу конкурентоспроможності, журналу Forbes «найкращих країн для бізнесу в світі» та найбільш інноваційних економік світу Bloomberg Innovation Index. За результатами проведеного дослідження сформульовано особливості розвитку підприємництва в Україні за сучасних умов: коливальний характер розвитку вітчизняного підприємницького сектору; досягнення природного максимуму кількості суб’єктів господарювання в національній економічній системі; переважання в структурі суб’єктів підприємництва фізичних осіб-підприємців; зростання частки малих підприємств і переважно негативна тенденція щодо кількості середніх підприємств; інтенсивний розвиток комерційного підприємництва, розширення сфери послуг, водночас недорозвиненість виробничої сфери підприємницького сектору національної економіки та ін. Виокремлено перспективні напрямки зростання національного підприємництва в контексті формування його нової парадигми.

Посилання

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.ukrstat.gov.ua/.

Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=85931490.

Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80#n8.

Деркевич Н. Як у Європі впроваджують регулювання для бізнесу [Електронний ресурс] / Н. Деркевич // Галицький кореспондент. – Режим доступу : http://gk- press.if.ua/yak-u-yevropi-vprovadzhuyut-regulyuvannya-dlya-biznesu/.

Структура економіки України : дослідження GTAI GERMANY TRADE & INVEST [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukraine.ahk.de/fileadmin/ahk_ukraine /GTAI/Struktura_ekonomiki__23-10-2018.pdf.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.facebook.com/mineconomdev.

Карпенко О. Украина попала на 53 место в рейтинге инноваций Bloomberg, просев на 7 позиций за год [Електронный ресурс] / О. Карпенко // AIN.UA. – 2019. – Режим доступа : https://ain.ua/2019/01/22/ukraina-na-53-meste/.

Україна потрапила в ТОП-100 найкращих країн для бізнесу [Електронний ресурс] // Економічна правда. – 2018. – Режим доступу : https://www.epravda.com.ua/news /2018/12/21/643817/

Споживчі настрої в Україні. Growth from Knowledge Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.gfk.com/uk-ua/rishennja/.

Небрат В.В. Розвиток підприємництва в Україні : історичні детермінанти та перспективи / Небрат В.В. // Економіка і прогнозування. – 2017. – No 3. – С. 140–156.

State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

National Bank of Ukraine. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ doccatalog/document?id=85931490 [in Ukrainian].

Strategy for the development of small and medium enterprises in Ukraine up to 2020. (2017). Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny`. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80#n8 [in Ukrainian].

Derkevych, N. (2018). How in Europe regulation is introduced for business? Galician correspondent. Retrieved from: http://gk-press.if.ua/yak-u-yevropi-vprovadzhuyut- regulyuvannya-dlya-biznesu/ [in Ukrainian].

The structure of the Ukrainian economy. (2018). GTAI GERMANY TRADE & INVEST. Retrieved from: http://ukraine.ahk.de/fileadmin/ahk_ukraine/GTAI/Struktura_ekonomiki __23-10-2018.pdf [in Ukrainian].

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Retrieved from: https://www.facebook.com/mineconomdev [in Ukrainian]. Ukraine got into 53 places in rating of innovations of Bloomberg,

Karpenko, O. (2019). Ukraine got into 53 places in rating of innovations Bloomberg, going down on 7 positions for a year. AIN.UA. Retrieved from: https://ain.ua/2019/01/22/ukraina-na-53-meste/ [in Russian].

Ukraine has been ranked among the TOP-100 best countries for business. Еkonomichna pravda. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/21/643817/ [in Ukrainian].

Consumer Confidence in Ukraine. (2018). Growth from Knowledge Ukraine. Retrieved from: https://www.gfk.com/uk-ua/rishennja/ [in Ukrainian].

Nebrat, V.V. (2017). Development of entrepreneurship in Ukraine: historical determinants and perspectives. Economу and Forecasting, 2017, No 3, рр. 140–156 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 548
Завантажень PDF: 368
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Причепа, І. В., & Руда, Л. П. (2018). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Економічний простір, (143), 67-80. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/70
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ