ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ЄС

  • Г. Л. Вербицька Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: асоціація, експорт, імпорт, євроінтеграція, міжнародні економічні відносини

Анотація

В статті досліджено особливості міжнародних економічних відносин України та ЄС, проаналізовано зміни в зовнішній торгівлі після підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, виокремлено проблеми у торгівлі між Україною та ЄС, розроблено напрямки подолання наявних дисбалансів при торгівлі товарами між Україною та ЄС. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених, нормативні та законодавчі акти України з питань зовнішньоекономічної діяльності. В процесі дослідження використовувалися такі методи: економіко- статистичний (при дослідженні стану міжнародних економічних відносин України та ЄС); графічний (для наочного представлення результатів дослідження); аналітичний і структурно-логічний (при визначенні напрямків активізації експорту вітчизняних підприємств, оптимізації його структури в межах чинної Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом). В роботі використано комплексний підхід щодо обґрунтування перспектив інтеграції України в єдиний європейський ринок. Результати дослідження спрямовані на вирішення проблеми подолання негативного сальдо міжнародної торгівлі товарами з країнами ЄС.

Посилання

Балажентіс А. Асиметрії торговельної інтеграції України та ЄС / А. Балажентіс, О.М. Яценко // Міжнародна економічна політика. – 2018. – No1. – С. 32-62.

Власюк Т.О. Особливості зовнішньоторговельних відносин України з ЄС: ризики та потенційні стимули / Т.О. Власюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Вип. 10. – Ч. 1. – С. 86-90.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Качка Т.А. Рада асоціації і безрадісна євроінтеграція / Т.А. Качка // Дзеркало тижня. – 14 грудня 2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dt.ua/international/rada-asociaciyi-i-bezradisna-yevrointegraciya-297047_.html.

Лиськова Л.М. Аналіз динаміки торговельно-економічних відносин Україна-ЄС: ефекти після підписання угоди про асоціацію // Молодий вчений. – 2016. – No12. – С. 848-852.

Манаєнко І.М. Тенденції торговельно-економічної співпраці України та ЄС / І.М. Манаєнко, Д.О. Путіліна // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – Вип. 3. – С. 10-14.

Микуляк В. Асоціація України з ЄС: як це працює / В. Микуляк // Юридична газета. – 08 травня 2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sk.ua/wp- content/uploads/2018/05/Yuridichna-Gazeta_Mykuliak.pdf.

Осіпова Л.В. Вплив євроінтеграційних процесів на економічний розвиток України / Л.В. Осіпова // Економіка і суспільство. – 2016. – Вип. 2. – С. 75-79.

Рибакова Т.О. Зовнішньоторговельні відносини між Україною та Європейським Союзом в рамках створення зони вільної торгівлі / Т.О. Рибакова // Економічний вісник університету. – 2017. – Вип. 32. – С. 185-193.

Романенко В.А. Зовнішня торгівля України з ЄС: тенденції, проблеми, перспективи / В.А. Романенко, Л.В. Лебедева // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 9.– С. 71-77.

Ситник Н.С. Сучасний стан розвитку торговельно-економічних відносин України з Європейським Союзом / Н.С. Ситник, Г.І. Юркевич // Молодий вчений. – 2018. – 2. – С. 417-420.

Статистичний збірник «Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2017 році». – К.: Державна служба статистики, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/06/zb_ES_2017.pdf.

Україна вже вичерпала ряд квот на експорт в ЄС з початку року // Сьогодні. – 12 січня 2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/ukraina-uzhe-ischerpala-ryad-kvot-na-eksport-v- es-s-nachala-goda-1105205.html.

Ярош-Дмитренко Л.О. Зовнішньоторговельні відносини України З країнами Європейського Союзу у контексті інтеграції до Європейського економічного простору / Л.О. Ярош-Дмитренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. – No25. – С. 48-54.

Balazhentis A., & Yatsenko O.M. (2018). Asymetrii torhovelnoi intehratsii Ukrainy ta YeS [Asymmetries of trade integration of Ukraine and the EU]. Mizhnarodna ekonomichna polityka – International economic policy,1, 32-62 [in Ukrainian].

Vlasiuk T.O. (2016). Osoblyvosti zovnishnotorhovelnykh vidnosyn Ukrainy z YeS: ryzyky ta potentsiini stymuly [Features of Ukraine's Foreign Trade Relations with the EU: Risks and Potential Incentives]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific herald of Uzhgorod National University, 10, part 1, 86-90 [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Kachka T.A. (14 December 2018). Rada asotsiatsii i bezradisna yevrointehratsiia [Council of association and joyful European integration]. Dzerkalo tyzhnia – Mirror of the week. Retrieved from https://dt.ua/international/rada-asociaciyi-i-bezradisna-yevrointegraciya- 297047_.html [in Ukrainian].

Lyskova L.M. (2016). Analiz dynamiky torhovelno-ekonomichnykh vidnosyn Ukraina- IeS: efekty pislia pidpysannia uhody pro asotsiatsiiu [Analysis of the dynamics of trade and economic relations Ukraine-EU: effects after the signing of the Association Agreement]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 12, 848-852 [in Ukrainian].

Manaienko I.M., & Putilina D.O. (2017). Tendentsii torhovelno-ekonomichnoi spivpratsi Ukrainy ta YeS [Trends in trade and economic cooperation between Ukraine and the EU]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: Economics, Business and Management, 3, 10-14 [in Ukrainian].

Mykuliak V. (08 May 2018). Asotsiatsiia Ukrainy z YeS: yak tse pratsiuie [Association of Ukraine with the EU: how it works]. Yurydychna hazeta – Legal newspaper. Retrieved from https://sk.ua/wp-content/uploads/2018/05/Yuridichna-Gazeta_Mykuliak.pdf [in Ukrainian].

Osipova L.V. (2016). Vplyv yevrointehratsiinykh protsesiv na ekonomichnyi rozvytok Ukrainy [The Impact of European Integration Processes on the Economic Development of Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo – Economics and Society, 2, 75-79 [in Ukrainian].

Rybakova T.O. (2017) Zovnishnotorhovelni vidnosyny mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom v ramkakh stvorennia zony vilnoi torhivli [Foreign trade relations between Ukraine and the European Union within the framework of establishing a free trade zone]. Ekonomichnyi visnyk universytetu – Economic Herald of the University, 32, 185-193 [in Ukrainian].

Romanenko V.А., & Lebedeva L.V. (2017). Zovnishnia torhivlia Ukrainy z YeS: tendentsii, problemy, perspektyvy [Ukraine's foreign trade with the EU: trends, problems, prospects]. Ekonomika i suspilstvo – Economics and Society, 9, 71-77 [in Ukrainian].

Sytnyk N.S., & Yurkevych H.I. (2018). Suchasnyi stan rozvytku torhovelno- ekonomichnykh vidnosyn Ukrainy z Yevropeiskym Soiuzom [The current state of development of trade and economic relations of Ukraine with the European Union]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 2, 417-420 [in Ukrainian].

Statystychnyi zbirnyk «Spivrobitnytstvo mizh Ukrainoiu ta krainamy YeS u 2017 rotsi» [Statistical collection "Cooperation between Ukraine and EU countries in 2017"]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky. Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat /kat_u/2018/zb/06/zb_ES_2017.pdf [in Ukrainian].

Ukraina vzhe vycherpala riad kvot na eksport v YeS z pochatku roku [Ukraine has already exhausted a number of export quotas in the EU since the beginning of the year]. Sohodni – Today, 12 January, 2018 Retrieved from https://ukr.segodnya.ua/economics/ enews/ukraina-uzhe-ischerpala-ryad-kvot-na-eksport-v-es-s-nachala-goda-1105205.html [in Ukrainian].

Yarosh-Dmytrenko L.O. (2017). Zovnishnotorhovelni vidnosyny Ukrainy Z krainamy Yevropeiskoho Soiuzu u konteksti intehratsii do Yevropeiskoho ekonomichnoho prostoru [Foreign trade relations of Ukraine with the countries of the European Union in the context of integration into the European Economic Area]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – Scientific Herald of the International Humanitarian University, 25, 48-54 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 680
Завантажень PDF: 389
Опубліковано
2019-01-10
Як цитувати
Вербицька, Г. Л. (2019). ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ЄС. Економічний простір, (141), 65-75. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/7
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ