ТЕНДЕНЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • С. В. Куйбіда Львівська обласна державна адміністрація
Ключові слова: національна економіка, структурна перебудова, глобальна конкурентоспроможність, економічна свобода, тенденції структурної динаміки

Анотація

Стратегічна мета інтеграції України у ЄС та підвищення глобальної конкурентоспроможності вітчизняної економіки зумовлюють необхідність подолання структурних недоліків, які притаманні вітчизняній моделі економіки. У статті зазначено, що нині формування якісної структури національної економіки має вирішальне значення для розвинених держав світу. Вони змагаються у підходах та відповідних інструментах щодо розбудови економіки майбутнього в умовах кардинальних технологічних змін, зумовлених четвертою промисловою революцією. Зазначено, що сформована на національному рівні в Україні економічна система характеризується слабкою участю держави в світовому господарстві. А для з’ясування рівня та якості цієї участі слід розглянути міжнародні рейтинги, в яких представлена Україна. З поміж значної їх кількості, розглянуто три глобальні індекси, які в тому числі відображають структурні тенденції в економічній системі. Відмічено, що рейтинг конкурентоспроможності держави будується на основі Індексу глобальної конкурентоспроможності, який визначає відповідний рівень добробуту населення, прибутків від інвестицій та характеризує потенціал зростання економіки у довгостроковій перспективі. Для проведення аналізу стану нормативно-правового регулювання досліджуються умови функціонування підприємств протягом усього циклу їх життєдіяльності, включаючи їх створення, ведення бізнесу, здійснення зовнішньо-торговельної діяльності, оподаткування тощо. Визначається також Індекс економічної свободи , шо є інструментом для поглибленого аналізу економік у всьому світі. У статті зазначено, що за роки незалежності України на державному рівні неодноразово декларувалися цілі щодо необхідності втілення технологічних, структурних та інституційних перетворень у національній економіці з метою зростання продуктивності праці, підвищення питомої ваги високотехнологічних виробництв в структурі ВВП, якості життя населення і в кінцевому підсумку конкурентоспроможності держави та її регіонів у глобальній економіці. Відмічено, що за міжнародними рейтингами та порівняннями, Україна посідає низькі позиції в світовій економіці. Це свідчить про те, що економічні реформи, які декларувалися в різні часи в державі були малоефективні. Також це стосується у тому числі досвіду проведення структурної економічної політики, яка бере свій початок з перших років незалежності України. Наголошено, що спектр урядових заходів щодо економічного розвитку є досить широким, однак їх аналіз дозволяє зробити висновок про недостатність державного впливу на економіку, щоб якісно змінити її структуру. Хоча загальні механізми уряду виписано чітко, однак не вистачає конкретики щодо пріоритетів галузевого розвитку, враховуючи поточну економічну ситуацію.

Посилання

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році". – К.: НІСД, 2016. – 688 с.

Глобальні економічні тренди та Україна без майбутнього [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2017/07/17/627005

Куйбіда С. В. Регіональні аспекти структурної перебудови економіки України / С. В. Куйбіда. // Ефективність державного управління. – 2017. – No2. – С. 248–260.

Міняйленко І.В. Стратегічні напрями інноваційної перебудови економіки регіону / І.В. Міняйленко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.3/127.pdf

Національні рахунки України за 2015 рік. Статистичний збірник / Державна служба статистики. Київ, 2017. — 185 с.

Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. – К.: НТУУ "КПІ", 2015. – 136 с.

Doing Business [Електронний ресурс] // http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang= uk-UA&id=232ba380-67ec-4689-a90e-f67da7840f9e&title=DoingBusiness

The Global Competitiveness Index. Report 2008–2017 [Електронний ресурс] // World Economic Forum – Режим доступу: www.weforum.org.

Index of Economic Freedom 2018 [Електронний ресурс] // The Heritage Foundation. In partnership with Wall Street Journal. – Режим доступу: www.heritage.org.

World Bank. 2017. Doing Business: Understanding Regulations for Small and Medium Size Enterprises [Електронний ресурс] // Washington, DC: World Bank Group – Режим доступу: www.doingbusiness.org.

World Bank. 2019. Doing Business: Understanding Regulations for Small and Medium Size Enterprises [Електронний ресурс] // Washington, DC: World Bank Group – Режим доступу: www.doingbusiness.org.

Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannya Prezydenta Ukrayiny do Verkhovnoyi Rady Ukrayiny "Pro vnutrishnye ta zovnishnye stanovyshche Ukrayiny v 2016 rotsi" [Analitychna dopovid' do Shchorichnoho Poslannya Prezydenta Ukrayiny do Verkhovnoyi Rady Ukrayiny "Pro vnutrishnye ta zovnishnye stanovyshche Ukrayiny v 2016 rotsi"] K.: NISD, 2016. – 688 p.

Hlobalni ekonomichni trendy ta Ukrayina bez maybutnoho [Global economic trends and Ukraine without the future]. Retrieved from https://www.epravda.com.ua /publications/2017/07/17/627005 [in Ukrainian].

Kuybida S. V. (2017). Rehionalni aspekty strukturnoyi perebudovy ekonomiky Ukrayiny [Regional Aspects of Structural Transformation of the Ukrainian Economy]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnya– Efficiency of public administration, 2, 248-260 [in Ukrainian].

Minyaylenko I.V. Stratehichni napryamy innovatsiynoyi perebudovy ekonomiky rehionu [Strategic directions of innovation restructuring of the region's economy]. Retrieved from www.pdaa.edu.ua/ sites/default/files/nppdaa/4.3/127.pdf [in Ukrainian].

Natsionalni rakhunky Ukrayiny za 2015 rik: statystychnyy zbirnyk [National Accounts of Ukraine for 2015. Statistical Collection]. (2015). Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [in Ukrainian]. Kyyiv, Derzhavna sluzhba statystyky, 185 p.

M. Z. Zhurovskyy. (2015). Forsayt ekonomiky Ukrayiny: seredn'ostrokovyy (2015–2020 roky) i dovhostrokovyy (2020–2030 roky) chasovi horyzonty [Foresight of the Ukrainian economy: medium-term (2015-2020) and long-term (2020-2030) time horizons]. Mizhnarodna rada z nauky (ICSU); Komitet iz systemnoho analizu pry Prezydiyi NAN Ukrayiny; Natsional'nyy tekhnichnyy universytet Ukrayiny "Kyyivs'kyy politekhnichnyy instytut"; Instytut prykladnoho systemnoho analizu NAN Ukrayiny i MON Ukrayiny; Svitovyy tsentr danykh z heoinformatyky ta staloho rozvytku - National Academy of Sciences of Ukraine M. Z. Zgurovsky // International Council for Science (ICSU); Committee for System Analysis under the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine; National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"; Institute of Applied Systems Analysis of NAS of Ukraine and Ministry of Education and Science of Ukraine; World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development. K.: NTUU "KPI", – 136 p.

Doing Business. Retrieved from: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk- UA&id=232ba380-67ec-4689-a90e-f67da7840f9e&title=DoingBusiness [in Ukrainian].

The Global Competitiveness Index. Report 2008–2017 // World Economic Forum. Retrieved from: www.weforum.org [in Ukrainian].

Index of Economic Freedom 2018 // The Heritage Foundation. In partnership with Wall Street Journal. Retrieved from: www.heritage.org [in Ukrainian].

World Bank. 2017. Doing Business: Understanding Regulations for Small and Medium Size Enterprises // Washington, DC: World Bank Group. Retrieved from: www.doingbusiness.org [in Ukrainian].

World Bank. 2019. Doing Business: Understanding Regulations for Small and Medium Size Enterprises // Washington, DC: World Bank Group. Retrieved from: www.doingbusiness.org [in Ukrainian].

Переглядів статті: 81
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Куйбіда, С. В. (2018). ТЕНДЕНЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Економічний простір, (143), 56-66. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/69
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ