ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛЯРИЗОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  • О. О. Королович Мукачівський державний університет
Ключові слова: депресивні регіони, територіальні одиниці, економічний розвиток держави, поляризація регіональної економіки

Анотація

У межах статті досліджена сукупність проблем, які інтегрує поляризація розвитку регіонів України. При цьому кінцева точка процесу пошуку нових знань досягнута на основі вирішення таких завдань, як: окреслення депресивних регіонів, як основної проблеми, що сформує явище поляризації розвитку регіонів України; виявлення показників депресивності, які ефективні в ілюстрації проблематики поляризованого розвитку регіонів України; об’єднання депресивних регіонів у групи, на підставі схожості їх проблем та можливостей; виділення напрямків мінімізації процесів поляризованого розвитку регіонів України. Авторській підхід, що викладений у дослідженні полягає у розгляді поляризації регіональної економіки через призму процесів та станів управління господарюванням у просторі, що ґрунтується на виявленні: територій, що розвинені та самодостатні; депресивних територій, що потерпають від кризових економічних явищ, які накопичуючись поглиблюють рівень депресії. У межах дослідження були застосовані елементи апарату технічного аналізу, що використовується для виявлення тенденцій поляризованого розвитку регіонів України. Крім того застосовано метод групування, як основний елемент статистичного зведення депресивних регіонів у групи. Так, здійснено розподіл окреслено сукупності на підставі схожості за найбільш характерних проблем та можливостей (а саме часткою базових галузей у загальній кількості активних підприємств регіону). За результатами дослідження наочно доведено, що загальна проблематика поляризованого розвитку регіонів України пов’язана із значним розповсюдженням депресивних регіонів. При цьому автором виділена доцільність використання результатів для розробки стратегії мінімізації процесів поляризованого розвитку регіонів України. Практичне значення полягає у можливості за результатами дослідження класифікувати депресивні райони за значеннями індексу фізичного обсягу валового регіонального продукту та додатковим вимірником депресії.

Посилання

Амоша О.І. Пріоритети розвитку депресивних територій / О.І. Амоша, І.В. Петенко // Наукові праці НДФІ, 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Вахович І.М. Типологія депресивних регіонів в системі соціально-економічної небезпеки / І.М. Вахович, М.І. Купира // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр., 2015. - Вип. 1. (111) - С. 35–38.

Верхоглядова Н.І. Регіон як самокерована соціально-економічна система / Н.І. Верхоглядова, І.В. Олініченко // Інноваційна економіка, 2013. - No 5. С. 113–117.

Герасименко Г.В. Залежність від зовнішніх ресурсів у контексті сучасних викликів людського розвитку // Демографія та соціальна економіка. 2016. - No 1. - С. 106–117.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Матушкіна М.В. Депресивні регіони України – відновлення їх потенціалу / М.В. Матушкіна // Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє : наук.- практ. конф. - К. : КНЕУ, 2017. – С. 288 – 290.

Можайкіна Н.В. Проблеми розвитку депресивних регіонів / Н.В. Можайкіна // Глобальні та національні проблеми економіки. – М.:МНУ.–2016.–No 10.– С. 197-201.

Олійник В.Д. Комплексний напрямок у визначенні депресивних регіонів України / В.ДОлійник // Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8 (1). - С. 121-127.

Amosha, O.І., & Petenko, І.V. (2012). Priorytety rozvytku depresyvnykh terytorii [Development priorities the deprived areas] Naukovі pratsі NDFІ - Research papers NSFІ. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? 1 [in Ukrainian].

Vahovich, І.M., Kupira, M.І. (2015). Typolohiia depresyvnykh rehioniv v systemi sotsialno-ekonomichnoi nebezpeky [Typology deprived areas in the danger of socio- economic system]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy - The socio-economic problems of periods of Ukraine's, 1(111), 35–38. 1 [in Ukrainian].

Verhoglyadova N.І., & Olіnіchenko І.V. (2013). Rehion yak samokerovana sotsialno- ekonomichna systema [The region as a self-management economic and social system]. Іnnovatsіyna ekonomіka - Іnnovative economy, 5, 113–117. [in Ukrainian].

Gerasimenko, G.V. (2016). Zalezhnist vid zovnishnikh resursiv u konteksti suchasnykh vyklykiv liudskoho rozvytku [Dependence on a external resources In the context of contemporary human development challenges]. Demografіya ta sotsіalna ekonomіka - Demographics and social economy, 1, 106–117. [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy - Ukrainian State Statistics Service.Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

Matushkіna, M.V. (2017). Depresyvni rehiony Ukrainy – vidnovlennia yikh potentsialu [The deprived areas of Ukraine – restore their capacity]. Naukovo-praktychna konferentsyia KNEU «Problemy rehionalistyky: mynule, suchasne, maibutnie» - Scientific- practical conference KNTU «The problems of standard: past, present, future» . (pp. 288 – 290) K. : KNEU [in Ukrainian].

Mozhaikina, N.V. (2016), Problemy rozvytku depresyvnykh rehioniv [The development challenges the deprived areas]. Zbirnyk naukovyh prats -Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky - A collection of scientific works - global and national economy issues, 10, 197- 201. MNU. [in Ukrainian].

Oliinyk, V.D. (2010). Kompleksnyi napriamok u vyznachenni depresyvnykh rehioniv Ukrainy [The complex areas of to identify the deprived areas f Ukrain]. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii - The magazine socio-economic geography, 8 (1), 121- 127. Kharkiv: KhNU im. V.N. Karazina [in Ukrainian].

Переглядів статті: 127
Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Королович, О. О. (2018). ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛЯРИЗОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Економічний простір, (143), 44-55. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/68
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ