КОРИГУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ УКРАЇНИ – ЗАПОРУКА ЗМІНИ ЇЇ МІСЦЯ В ПЕРЕРОЗПОДІЛІ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИЛ

  • Н. М. Штефан НТУ «Дніпровська політехніка»
Ключові слова: інституційні диспропорціїінституційні диспропорції, інноваційний потенціал, людський капітал

Анотація

У статті розглянуто структуру вітчизняної економіки, динаміку структури експорту та імпорту для визначення місця України і перспектив зміни його в процесі перерозподілу світових економічних сил. Ресурсна складова з незначним рівнем переробки продукції продовжує домінувати у структурі експортного потенціалу України. Дві третини експорту країни – це продукти рослинного походження, мінеральні продукти та недорогоцінні метали. Проведений аналіз визначив міжнародну спеціалізацію України як аграрної країни, яка торгує корисними копалинами та аграрною продукцією без переробки, що не дозволяє створювати високу додану вартість. Країна потребує не тільки технологічних змін, впровадження виробництва продукції з високою доданою вартістю, а й докорінних змін економічної політики, яка б врахувала удосконалення структурної, інституційної та фінансової складової і забезпечила впровадження інноваційної моделі розвитку країни, підвищення рівня конкурентоспроможності економіки України на світовому ринку. І Україна має безперечні переваги щодо розвинутої системи освіти, значного наукового базису, що в цілому являють собою більш значний інноваційний потенціал, ніж той, яким володіють інші країни з аналогічним ВВП. Тому для підвищення рівня конкурентоспроможності економіки України на світовому ринку необхідні не тільки кардинальні технологічні зміни, а й удосконалення економічної політики з метою збереження і розвитку основного надбання країни – людського капіталу. Метою дослідження є розробка і удосконалення системи оподаткування, як складової частини інституційного устрою країни, для збереження і розвитку людського капіталу країни як рушійної сили для зміни місця України при перерозподілі світових економічних сил. Примноження інноваційного людського капіталу та ефективне його використання у вітчизняній економіці дозволить підвищити інтелектуально- інноваційний потенціал України. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в можливості їх використання під час формування відповідної законодавчої та нормативної бази.

Посилання

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, No 40-41, ст.383)

Global innovation Index. – [Електронний ресурс]- Режим доступу: - http:www.global- innovationindex.org/

Грінберг Р.М. Інституційні уроки ринкових трансформацій / Р. М. Грінберг // Економіка України. - 2012. - No 1. - С. 27-38.

Зянько В. Інституціональне середовище як умова ефективного функціонування інноваційного підприємництва / В. Зянько // Наукові праці ДонНТУ (Серія економічна). — 2006. — Вип. 103–1. — С. 210–216.

Інституційні трансформації соціально-економічної системи України: монографія/ за ред. чл.-кор. НАН України Гриценко А.А.: НАН України, ДУ «Інститут економічного прогнозування НАН України».-К.-2015.344с.

Мельник Т. М. Інституційні чинники економічного розвитку: теорія і практика / Т. М. Мельник // Вісник Донецького національного університету, Серія: Економіка і право. Вип. 2, Т. 1. – 2010. – С. 245-250.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с англ. А. Н. Нестеренко. - М. : Фонд "Начала", 1997. - 180 с.

Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності.- [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom- globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2

Полтерович В. Общий институциональный анализ и проектирование реформ / В.Полтерович // Журнал новой экономической ассоциации. – 2013. – No1(17). – С.185-188.

Праця України у 2017році.Державна служба статистики України.- Київ ТОВ Видавництво “Август Трейд”. - 2018 [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_pu2017_pdf.pdf

World Intellectual property organization. Retrieved from: http://www.wipo.int/edocs /pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018-profile52.pdf

Статистична інформація. Економічна статистика України/ Зовнішньоекономічна діяльність. - [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua

Статистична інформація. Економічна статистика України / Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності. – [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua

Статистична інформація. Економічна статистика України / Наука, технології та інновації.- [Електронний ресурс]- Режим доступу: - http:www.ukrstat.gov.ua

Статистична інформація. Економічна статистика України / Демографічна та соціальна статистика / Ринок праці / Зайнятість та безробіття . - Основні показники ринку праці. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/osp_rik_b_07u.htm

Zakon Ukrainy “Pro vnecennia zmin do deiakykh zaakonodaavchykh aktiv Ukrainy shchodo pivyshchennia pensii” [The Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Increasing Pensions” (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2017, No40-41,st.383.

Global innovation Index. (n.d.). Retrieved from http: www.global-innovationindex.org/

Hrinberh R.M. (2012). Instytutsiini uroky rynkovykh transformatsii [Institutional lessons of market transformations]. Ekonomika Ukrainy-Ukraine economy, 1, 27-38 [in Ukrainian].

Zianko V. (2006). Instytutsiine seredovyshche yak ymova efektyvnoho fynktsionuvannia innovatsiinoho pidpryiemnytstva [Institutional environment as a condition for effective functioning of innovative entrepreneurship]. Naukovi pratsi DonNTU - Scientific works DonNTU, 103-1, 210-216 [in Ukrainian].

Hrytsenko A.A. (2015). Instytutsiini transformatsii sotsialno-ekonomichnoi systemy Ukrainy [Institutional transformations of the socio-economic system of Ukraine]. Kyiv: NAN Ukrainy, DU “Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Melnik T.M. (2010). Instytutsiini chynnyky ekonomichnoho rozvytku: teoriia i praktyka [Institutional factors of economic development: theory and practice]. Visnyk Donetskoho Natsionalnoho Universitetu,Seriia”Ekonomika i pravo - Bulletin of Donetsk National University, Series: Economics and Law, 1,245-250 [in Ukrainian].

Nort D. (1997). Instytuty, instytutsionalny zminy s funktsionuvannia ekonomiky[Institutions, institutional changes and the functioning of the economy].(A.N.Nesterenko, Trans).Moscow:Fond Nachala” [in Russian].

Pozytsiia Ukrainy v reitynhu krain svitu za indeksom hlobalnoii konkurentispromozhnosti [The position of Ukraine in the world ranking according to the index of global competitiveness]. (n.d.). Retrieved from: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya- ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2

Polterovich V. (2013). Obshchii intytutsinalnyi analiz i proektirovaniie reform [General institutional analysis and reform design]. Zhurnal novoi ekonomicheskoi assotsiatsii - Journal of New Economic Association,1(17),185-188 [in Russian].

Pratsia Ukrainy u 2017 rotsi. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [The work of Ukraine in 2017. The State Statistics Service of Ukraine]. (n.d.). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_pu2017_pdf.pdf

World Intellectual Property Organisation. Retrieved from: http://www.wipo.int/edocs /pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018-profile52.pdf

Statystychna informatsiia. Ekonomichna statystyka Ukrainy. Zovnishnioekonomichna diialnist [Statistical information. Economic statistics of Ukraine / Foreign economic activity]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua

Statystychna informatsiia. Ekonomichna statystyka Ukrainy. Obciah realizovanoi promyslovoi prodyktsii za vydamy diialnosti [Statistical information. Economic statistics of Ukraine /Volume of sold industrial products by type of activity]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua

Statystychna informatsiia. Ekonomichna statystyka Ukrainy. Nauka, tekhnolohii ta innovatsii [Statistical information. Economic statistics of Ukraine/ Science, technology and innovation] Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua

Statystychna informatsiia. Ekonomichna statystyka Ukrainy. Demohrafichna ta sotsialna statystyka [Statistical information. Economic statistics of Ukraine/ Demographic and social statistics] Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua

Переглядів статті: 53
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Штефан, Н. М. (2018). КОРИГУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ УКРАЇНИ – ЗАПОРУКА ЗМІНИ ЇЇ МІСЦЯ В ПЕРЕРОЗПОДІЛІ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИЛ. Економічний простір, (143), 30-43. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/67
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ