ЛОКАЛЬНІ СУСПІЛЬНІ БЛАГА: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

  • Д. Д. Алєксєєнко НТУ «Дніпровська політехніка»
Ключові слова: суспільні блага, мериторні благамериторні благамериторні блага, локальні суспільні блага, неконкурентність, невиключеність, неподільність

Анотація

У статті розкрито особливості локальних суспільних благ в системі економічних відносин суспільства. Проаналізовано сутнісні риси та основні ознаки суспільних благ, запропонованих Е. Ліндалем, А.Пігу, П. Самуельсоном, Р. Масгрейвом та Ч. Тібу. Показано, що теорія суспільних благ спрямована на пояснення причин та наслідків існуючих суперечностей між приватними та суспільними інтересами у виробництві суспільних благ, а також містить пропозиції щодо механізму вирішення даних суперечностей. Запропоновано при визначенні сутності локальних суспільних благ використати методологічний підхід, за якого конструювання економічної категорії відбувається через, по-перше, опис найбільш суттєвої сторони явища, яке досліджується, по-друге, пояснення, яким саме чином відбувається розгортання сутності явища в рамках певного, чітко визначеного змісту та, по-третє, з’ясування, до якого саме результату в економічній системі призводить реалізація даного явища. Проведено узагальнення існуючих у вітчизняній економічній літературі найбільш поширених підходів щодо розкриття сутності, змісту, а також результату реалізації таких економічних явищ, як «суспільне благо» та «локальне суспільне благо». На основі критичного аналізу цих дефініцій подано авторське визначення зазначених споріднених категорій. Запропоновано розглядати локальне суспільне благо як сукупність матеріальних і нематеріальних об’єктів та засобів, призначених для задоволення колективних потреб у певних територіальних межах, які характеризуються певною комбінацією властивостей неможливості виключення будь-якого суб’єкта із процесу споживання та індивідуального вибору обсягу споживання, а також відсутністю при цьому суперництва між споживачами. На основі узагальнення існуючих в економічній літературі підходів проведено класифікацію локальних суспільних благ. Запропоновано доповнити дану класифікацію за ознакою інституціонального середовища відтворення даних благ. Виділено із сукупності локальних благ ті, які відтворюються за рахунок дії формальних, а також неформальних правил.

Посилання

Lindahl Erik. Just Taxation – a Positive Solution. In: Musgrave R.A., Peacock A.T. (eds) Classics in the Theory of Public Finance. International Economic Association Series. Palgrave Macmillan, London. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/ readings/ lindahl (дата звернення 02.02.2019)

Пигу А. Экономическая теория благосостояния / А. Пигу. – М.: Прогресс, 1985.–Т.2, с. 240 [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://mirknig.su/knigi/biznes/24983-ekonomicheskaya-teoriya-blagosostoyaniya-tom-1-2.html (дата звернення 03.02.2019)

Самуэльсон П. А.Экономика / П. А. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус ; ред. пер с англ. Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. – М. : БИНОМ ; КноРус, 1997. – 800с.

Масгрейв Р. Государственные финансы: теория и практика / Р. Масгрейв, П. Масгрейв ; пер. c англ. – М. : Бизнес Атлас, 2009. – 716с.

Tiebout С. A pure theory of local expenditures // The journal of political economy, 1956. – Vol. 64, No. 5. – P. 416-424.

Калашнікова Т.М. Забезпечення територіально локалізованими благами в контексті людського розвитку / Т.М. Калашнікова // Демографія та соціальна економіка. - 2015. - No 1. - С. 102-112. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2015_1_11 (дата звернення 08.02.2019)

Каменев Н. А. Типология локальных общественных благ / Н. А. Каменев // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – No2, 2011. – С.22-26 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-lokalnyh-obschestvennyh-blag (дата звернення 06.02.2019)

Аткинсон Э. Б., Стиглиц Дж. Э. Лекции по экономической теории государственного сектора: Учебник / Пер. с англ. под ред. Л. Л. Любимова. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 832 с.

Старостіна А., Кравченко В. Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять "глобалізація" та "підприємницький ризик") / А. Старостіна, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 128. – 2011. – К. КНУ. – С.5-10.

Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 7-ме вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2008. – 719 с.

Мікроекономічна теорія : навч. посібник / за ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина і к.е.н. О. В. Щедрої. – Львів : Новий Світ – 2007. – 640 с.

Мікроекономіка і макроекономіка : підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти : у 2 ч./зазаг.ред.С.Будаговської.–К.:Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 517 с.

Галушка З. І. Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети : монографія. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 407 с.

Основи економічної теорії : підручник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2008. – 448 с

Основи економічної теорії : підручник / за заг. ред. О. О. Мамалуя. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

Кічурчак М. В. Відтворення суспільних благ в економічній системі України.– Дис. на зд. наук. ст. д-ра екон. наук. – Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України, Львів, 2017. – 701 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/dis_kichurchak.pdf (дата звернення 12.02.2019)

Економічна енциклопедія : у 3-х т. К. : Видавничий центр «Академія», 2001. Т. 2 : К (концентрація капіталу) – П (портфельний аналіз) / під ред. С. В. Мочерного.– 848 с.

Горбанев В. С. К вопросу о категориальной оформленности феномена общественных благ / В. С. Горбанев // Економічний вісник Національного гірничого університету – No2 – 2016. – С.18–27.

Пилипенко Г. М., Горбаньов В. С. Глобальні блага у структурі благ суспільного призначення / Г. М. Пилипенко, В. С. Горбаньов // Вісник соціально-економічних досліджень – No2 (66) – 2018. – С.19 –30.

Длугопольський О.В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в умовах глобалізаційних змін. – Дис. на зд. наук. ст. д-ра екон. наук. – ДННУ: «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України. – Київ, 2013. – 443 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1605/1/dis%20doc%20Dluhopolskyi.pdf (дата звернення 12.02.2019)

Lindahl E. (1958). Just Taxation – A Positive Solution. In: Musgrave R.A., Peacock A.T. (eds) Classics in the Theory of Public Finance. International Economic Association Series. Palgrave Macmillan, London. Retrieve from: http://econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/lindahl [in England].

Pigu, A. (1985). Ekonomicheskaya teoriya blagosostoyaniya [Economic Theory of http://mirknig.su/knigi/biznes/24983-ekonomicheskaya-teoriya-blagosostoyaniya-tom-1-2.html [in Russian].

Samuelson, P. & Nordhaus, V. (1997). Ekonomika [ Economy]; L.S. Tarasevich (Ed.), (A.I. Leusky,Trans.). - Moskow: BINOM; KnoRus [in Russian].

Masgreyv, R. & Masgreyv, P. (2009). Gosudarstvennyye finansy: teoriya i praktika [Public finances: theory and practice]. Moskow: Biznes Atlas [in Russian].

Tiebout, С. (1956). A pure theory of local expenditures. The journal of political economy, 5, 416-424 [in England].

Kalashnikova, T.M. (2015). Zabezpechennya terytorialno lokalizovanymy blahamy v konteksti lyudskoho rozvytku [Providing Territorially Localized Benefits in the Context of Human Development]. Demohrafiya ta sotsialna ekonomika – Demography and Social http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2015_1_11 [in Ukrainian].

Kamenev, N. A. (2011). Tipologiya lokalnykh obshchestvennykh blag [Typology of local public goods]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsiano-ekonomicheskogo universiteta – Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University,2, 22-26. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-lokalnyh-obschestvennyh- blag [in Russian].

Atkinson, E. B. & Stiglits, Dzh. E. (1995). Lektsii po ekonomicheskoy teorii gosudarstvennogo sektora [Lectures on the Economic Theory of the Public Sector] (L. L. Lyubimov, Trans.) Moskow: Aspekt Press [in Russian].

Starostina, A. & Kravchenko, V. (2011). Sutnist ta praktychne zastosuvannya metodyky konstruyuvannya katehorialnoho aparatu ekonomichnoyi nauky (na prykladi ponyat «hlobalizatsiya» ta «pidpryyemnytskyy ryzyk») [Essence and practical application of the methodology of constructing a categorical apparatus of economic science (on the example of the concepts of "globalization" and "entrepreneurial risk")]. Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of the Taras Shevchenko National Taras Shevchenko University, 128, 5-10 [in Ukrainian].

Bazylevych, V. D. (Eds.). (2008). Ekonomichna teoriya: Politekonomiya [Economic Theory: Political Economy]. Kyiv: Znannya-Pres [in Ukrainian].

Bashnyanyn, H. I. & Shchedroya, O. V. (Eds.). (2007). Mikroekonomichna teoriya [Microeconomic theory]. Lviv: Novyy Svit [in Ukrainian].

Lindahl Erik. Just Taxation – a Positive Solution. In: Musgrave R.A., Peacock A.T. (eds) Classics in the Theory of Public Finance. International Economic Association Series. Palgrave Macmillan, London. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/ readings/ lindahl (дата звернення 02.02.2019)

Пигу А. Экономическая теория благосостояния / А. Пигу. – М.: Прогресс, 1985.–Т.2, с. 240 [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://mirknig.su/knigi/biznes/24983-ekonomicheskaya-teoriya-blagosostoyaniya-tom-1-2.html (дата звернення 03.02.2019)

Самуэльсон П. А.Экономика / П. А. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус ; ред. пер с англ. Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. – М. : БИНОМ ; КноРус, 1997. – 800с.

Масгрейв Р. Государственные финансы: теория и практика / Р. Масгрейв, П. Масгрейв ; пер. c англ. – М. : Бизнес Атлас, 2009. – 716с.

Tiebout С. A pure theory of local expenditures // The journal of political economy, 1956. – Vol. 64, No. 5. – P. 416-424.

Калашнікова Т.М. Забезпечення територіально локалізованими благами в контексті людського розвитку / Т.М. Калашнікова // Демографія та соціальна економіка. - 2015. - No 1. - С. 102-112. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2015_1_11 (дата звернення 08.02.2019)

Каменев Н. А. Типология локальных общественных благ / Н. А. Каменев // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – No2, 2011. – С.22-26 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-lokalnyh-obschestvennyh-blag (дата звернення 06.02.2019)

Аткинсон Э. Б., Стиглиц Дж. Э. Лекции по экономической теории государственного сектора: Учебник / Пер. с англ. под ред. Л. Л. Любимова. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 832 с.

Старостіна А., Кравченко В. Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять "глобалізація" та "підприємницький ризик") / А. Старостіна, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 128. – 2011. – К. КНУ. – С.5-10.

Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 7-ме вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2008. – 719 с.

Мікроекономічна теорія : навч. посібник / за ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина і к.е.н. О. В. Щедрої. – Львів : Новий Світ – 2007. – 640 с.

Мікроекономіка і макроекономіка : підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти : у 2 ч./зазаг.ред.С.Будаговської.–К.:Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 517 с.

Галушка З. І. Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети : монографія. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 407 с.

Основи економічної теорії : підручник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2008. – 448 с

Основи економічної теорії : підручник / за заг. ред. О. О. Мамалуя. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

Кічурчак М. В. Відтворення суспільних благ в економічній системі України.– Дис. на зд. наук. ст. д-ра екон. наук. – Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України, Львів, 2017. – 701 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/dis_ kichurchak.pdf (дата звернення 12.02.2019)

Економічна енциклопедія : у 3-х т. К. : Видавничий центр «Академія», 2001. Т. 2 : К (концентрація капіталу) – П (портфельний аналіз) / під ред. С. В. Мочерного.– 848 с.

Горбанев В. С. К вопросу о категориальной оформленности феномена общественных благ / В. С. Горбанев // Економічний вісник Національного гірничого університету – No2 – 2016. – С.18–27.

Пилипенко Г. М., Горбаньов В. С. Глобальні блага у структурі благ суспільного призначення / Г. М. Пилипенко, В. С. Горбаньов // Вісник соціально-економічних досліджень – No2 (66) – 2018. – С.19 –30.

Длугопольський О.В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в умовах глобалізаційних змін. – Дис. на зд. наук. ст. д-ра екон. наук. – ДННУ: «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України. – Київ, 2013. – 443 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1605/1/dis%20doc%20Dluhopolskyi.pdf (дата звернення 12.02.2019)

Lindahl E. (1958). Just Taxation – A Positive Solution. In: Musgrave R.A., Peacock A.T. (eds) Classics in the Theory of Public Finance. International Economic Association Series. Palgrave Macmillan, London. Retrieve from: http://econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/lindahl [in England].

Pigu, A. (1985). Ekonomicheskaya teoriya blagosostoyaniya [Economic Theory of http://mirknig.su/knigi/biznes/24983-ekonomicheskaya-teoriya-blagosostoyaniya-tom-1-2.html [in Russian].

Samuelson, P. & Nordhaus, V. (1997). Ekonomika [ Economy]; L.S. Tarasevich (Ed.), (A.I. Leusky,Trans.). - Moskow: BINOM; KnoRus [in Russian].

Masgreyv, R. & Masgreyv, P. (2009). Gosudarstvennyye finansy: teoriya i praktika [Public finances: theory and practice]. Moskow: Biznes Atlas [in Russian].

Tiebout, С. (1956). A pure theory of local expenditures. The journal of political economy, 5, 416-424 [in England].

Kalashnikova, T.M. (2015). Zabezpechennya terytorialno lokalizovanymy blahamy v konteksti lyudskoho rozvytku [Providing Territorially Localized Benefits in the Context of Human Development]. Demohrafiya ta sotsialna ekonomika – Demography and Social http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2015_1_11 [in Ukrainian].

Kamenev, N. A. (2011). Tipologiya lokalnykh obshchestvennykh blag [Typology of local public goods]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsiano-ekonomicheskogo universiteta – Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University,2, 22-26. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-lokalnyh-obschestvennyh- blag [in Russian].

Atkinson, E. B. & Stiglits, Dzh. E. (1995). Lektsii po ekonomicheskoy teorii gosudarstvennogo sektora [Lectures on the Economic Theory of the Public Sector] (L. L. Lyubimov, Trans.) Moskow: Aspekt Press [in Russian].

Starostina, A. & Kravchenko, V. (2011). Sutnist ta praktychne zastosuvannya metodyky konstruyuvannya katehorialnoho aparatu ekonomichnoyi nauky (na prykladi ponyat «hlobalizatsiya» ta «pidpryyemnytskyy ryzyk») [Essence and practical application of the methodology of constructing a categorical apparatus of economic science (on the example of the concepts of "globalization" and "entrepreneurial risk")]. Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of the Taras Shevchenko National Taras Shevchenko University, 128, 5-10 [in Ukrainian].

Bazylevych, V. D. (Eds.). (2008). Ekonomichna teoriya: Politekonomiya [Economic Theory: Political Economy]. Kyiv: Znannya-Pres [in Ukrainian].

Bashnyanyn, H. I. & Shchedroya, O. V. (Eds.). (2007). Mikroekonomichna teoriya [Microeconomic theory]. Lviv: Novyy Svit [in Ukrainian].

Lindahl Erik. Just Taxation – a Positive Solution. In: Musgrave R.A., Peacock A.T. (eds) Classics in the Theory of Public Finance. International Economic Association Series. Palgrave Macmillan, London. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/ lindahl (дата звернення 02.02.2019)

Пигу А. Экономическая теория благосостояния / А. Пигу. – М.: Прогресс, 1985.–Т.2, с. 240 [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://mirknig.su/knigi/biznes/24983-ekonomicheskaya-teoriya-blagosostoyaniya-tom-1-2.html (дата звернення 03.02.2019)

Самуэльсон П. А.Экономика / П. А. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус ; ред. пер с англ. Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. – М. : БИНОМ ; КноРус, 1997. – 800с.

Масгрейв Р. Государственные финансы: теория и практика / Р. Масгрейв, П. Масгрейв ; пер. c англ. – М. : Бизнес Атлас, 2009. – 716с.

Tiebout С. A pure theory of local expenditures // The journal of political economy, 1956. – Vol. 64, No. 5. – P. 416-424.

Калашнікова Т.М. Забезпечення територіально локалізованими благами в контексті людського розвитку / Т.М. Калашнікова // Демографія та соціальна економіка. - 2015. - No 1. - С. 102-112. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2015_1_11 (дата звернення 08.02.2019)

Каменев Н. А. Типология локальных общественных благ / Н. А. Каменев // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – No2, 2011. – С.22-26 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-lokalnyh-obschestvennyh-blag (дата звернення 06.02.2019)

Аткинсон Э. Б., Стиглиц Дж. Э. Лекции по экономической теории государственного сектора: Учебник / Пер. с англ. под ред. Л. Л. Любимова. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 832 с.

Старостіна А., Кравченко В. Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять "глобалізація" та "підприємницький ризик") / А. Старостіна, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 128. – 2011. – К. КНУ. – С.5-10.

Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 7-ме вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2008. – 719 с.

Мікроекономічна теорія : навч. посібник / за ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина і к.е.н. О. В. Щедрої. – Львів : Новий Світ – 2007. – 640 с.

Мікроекономіка і макроекономіка : підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти : у 2 ч./зазаг.ред.С.Будаговської.–К.:Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 517 с.

Галушка З. І. Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети : монографія. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 407 с.

Основи економічної теорії : підручник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2008. – 448 с

Основи економічної теорії : підручник / за заг. ред. О. О. Мамалуя. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

Кічурчак М. В. Відтворення суспільних благ в економічній системі України.– Дис. на зд. наук. ст. д-ра екон. наук. – Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України, Львів, 2017. – 701 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/dis_ kichurchak.pdf (дата звернення 12.02.2019)

Економічна енциклопедія : у 3-х т. К. : Видавничий центр «Академія», 2001. Т. 2 : К (концентрація капіталу) – П (портфельний аналіз) / під ред. С. В. Мочерного.– 848 с.

Горбанев В. С. К вопросу о категориальной оформленности феномена общественных благ / В. С. Горбанев // Економічний вісник Національного гірничого університету – No2 – 2016. – С.18–27.

Пилипенко Г. М., Горбаньов В. С. Глобальні блага у структурі благ суспільного призначення / Г. М. Пилипенко, В. С. Горбаньов // Вісник соціально-економічних досліджень – No2 (66) – 2018. – С.19 –30.

Длугопольський О.В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в умовах глобалізаційних змін. – Дис. на зд. наук. ст. д-ра екон. наук. – ДННУ: «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України. – Київ, 2013. – 443 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1605/1/dis%20doc%20Dluhopolskyi.pdf (дата звернення 12.02.2019)

Lindahl E. (1958). Just Taxation – A Positive Solution. In: Musgrave R.A., Peacock A.T. (eds) Classics in the Theory of Public Finance. International Economic Association Series. Palgrave Macmillan, London. Retrieve from: http://econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/ lindahl [in England].

Pigu, A. (1985). Ekonomicheskaya teoriya blagosostoyaniya [Economic Theory of http://mirknig.su/knigi/biznes/24983-ekonomicheskaya-teoriya-blagosostoyaniya-tom-1-2.html [in Russian].

Samuelson, P. & Nordhaus, V. (1997). Ekonomika [ Economy]; L.S. Tarasevich (Ed.), (A.I. Leusky,Trans.). - Moskow: BINOM; KnoRus [in Russian].

Masgreyv, R. & Masgreyv, P. (2009). Gosudarstvennyye finansy: teoriya i praktika [Public finances: theory and practice]. Moskow: Biznes Atlas [in Russian].

Tiebout, С. (1956). A pure theory of local expenditures. The journal of political economy, 5, 416-424 [in England].

Kalashnikova, T.M. (2015). Zabezpechennya terytorialno lokalizovanymy blahamy v konteksti lyudskoho rozvytku [Providing Territorially Localized Benefits in the Context of Human Development]. Demohrafiya ta sotsialna ekonomika – Demography and Social http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2015_1_11 [in Ukrainian].

Kamenev, N. A. (2011). Tipologiya lokalnykh obshchestvennykh blag [Typology of local public goods]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsiano-ekonomicheskogo universiteta – Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University,2, 22-26. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-lokalnyh-obschestvennyh- blag [in Russian].

Atkinson, E. B. & Stiglits, Dzh. E. (1995). Lektsii po ekonomicheskoy teorii gosudarstvennogo sektora [Lectures on the Economic Theory of the Public Sector] (L. L. Lyubimov, Trans.) Moskow: Aspekt Press [in Russian].

Starostina, A. & Kravchenko, V. (2011). Sutnist ta praktychne zastosuvannya metodyky konstruyuvannya katehorialnoho aparatu ekonomichnoyi nauky (na prykladi ponyat «hlobalizatsiya» ta «pidpryyemnytskyy ryzyk») [Essence and practical application of the methodology of constructing a categorical apparatus of economic science (on the example of the concepts of "globalization" and "entrepreneurial risk")]. Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of the Taras Shevchenko National Taras Shevchenko University, 128, 5-10 [in Ukrainian].

Bazylevych, V. D. (Eds.). (2008). Ekonomichna teoriya: Politekonomiya [Economic Theory: Political Economy]. Kyiv: Znannya-Pres [in Ukrainian].

Bashnyanyn, H. I. & Shchedroya, O. V. (Eds.). (2007). Mikroekonomichna teoriya [Microeconomic theory]. Lviv: Novyy Svit [in Ukrainian].

Lindahl Erik. Just Taxation – a Positive Solution. In: Musgrave R.A., Peacock A.T. (eds) Classics in the Theory of Public Finance. International Economic Association Series. Palgrave Macmillan, London. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/ readings/ lindahl (дата звернення 02.02.2019)

Пигу А. Экономическая теория благосостояния / А. Пигу. – М.: Прогресс, 1985.–Т.2, с. 240 [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://mirknig.su/knigi/biznes/24983-ekonomicheskaya-teoriya-blagosostoyaniya-tom-1-2.html (дата звернення 03.02.2019)

Самуэльсон П. А.Экономика / П. А. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус ; ред. пер с англ. Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. – М. : БИНОМ ; КноРус, 1997. – 800с.

Масгрейв Р. Государственные финансы: теория и практика / Р. Масгрейв, П. Масгрейв ; пер. c англ. – М. : Бизнес Атлас, 2009. – 716с.

Tiebout С. A pure theory of local expenditures // The journal of political economy, 1956. – Vol. 64, No. 5. – P. 416-424.

Калашнікова Т.М. Забезпечення територіально локалізованими благами в контексті людського розвитку / Т.М. Калашнікова // Демографія та соціальна економіка. - 2015. - No 1. - С. 102-112. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2015_1_11 (дата звернення 08.02.2019)

Каменев Н. А. Типология локальных общественных благ / Н. А. Каменев // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – No2, 2011. – С.22-26 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-lokalnyh-obschestvennyh-blag (дата звернення 06.02.2019)

Аткинсон Э. Б., Стиглиц Дж. Э. Лекции по экономической теории государственного сектора: Учебник / Пер. с англ. под ред. Л. Л. Любимова. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 832 с.

Старостіна А., Кравченко В. Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять "глобалізація" та "підприємницький ризик") / А. Старостіна, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 128. – 2011. – К. КНУ. – С.5-10.

Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 7-ме вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2008. – 719 с.

Мікроекономічна теорія : навч. посібник / за ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина і к.е.н. О. В. Щедрої. – Львів : Новий Світ – 2007. – 640 с.

Мікроекономіка і макроекономіка : підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти : у 2 ч./зазаг.ред.С.Будаговської.–К.:Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 517 с.

Галушка З. І. Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети : монографія. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 407 с.

Основи економічної теорії : підручник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2008. – 448 с

Основи економічної теорії : підручник / за заг. ред. О. О. Мамалуя. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

Кічурчак М. В. Відтворення суспільних благ в економічній системі України.– Дис. на зд. наук. ст. д-ра екон. наук. – Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України, Львів, 2017. – 701 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/dis_ kichurchak.pdf (дата звернення 12.02.2019)

Економічна енциклопедія : у 3-х т. К. : Видавничий центр «Академія», 2001. Т. 2 : К (концентрація капіталу) – П (портфельний аналіз) / під ред. С. В. Мочерного.– 848 с.

Горбанев В. С. К вопросу о категориальной оформленности феномена общественных благ / В. С. Горбанев // Економічний вісник Національного гірничого університету – No2 – 2016. – С.18–27.

Пилипенко Г. М., Горбаньов В. С. Глобальні блага у структурі благ суспільного призначення / Г. М. Пилипенко, В. С. Горбаньов // Вісник соціально-економічних досліджень – No2 (66) – 2018. – С.19 –30.

Длугопольський О.В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в умовах глобалізаційних змін. – Дис. на зд. наук. ст. д-ра екон. наук. – ДННУ: «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України. – Київ, 2013. – 443 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1605/1/dis%20doc%20Dluhopolskyi.pdf (дата звернення 12.02.2019)

Lindahl E. (1958). Just Taxation – A Positive Solution. In: Musgrave R.A., Peacock A.T. (eds) Classics in the Theory of Public Finance. International Economic Association Series. Palgrave Macmillan, London. Retrieve from: http://econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/ lindahl [in England].

Pigu, A. (1985). Ekonomicheskaya teoriya blagosostoyaniya [Economic Theory of http://mirknig.su/knigi/biznes/24983-ekonomicheskaya-teoriya-blagosostoyaniya-tom-1-2.html [in Russian].

Samuelson, P. & Nordhaus, V. (1997). Ekonomika [ Economy]; L.S. Tarasevich (Ed.), (A.I. Leusky,Trans.). - Moskow: BINOM; KnoRus [in Russian].

Masgreyv, R. & Masgreyv, P. (2009). Gosudarstvennyye finansy: teoriya i praktika [Public finances: theory and practice]. Moskow: Biznes Atlas [in Russian].

Tiebout, С. (1956). A pure theory of local expenditures. The journal of political economy, 5, 416-424 [in England].

Kalashnikova, T.M. (2015). Zabezpechennya terytorialno lokalizovanymy blahamy v konteksti lyudskoho rozvytku [Providing Territorially Localized Benefits in the Context of Human Development]. Demohrafiya ta sotsialna ekonomika – Demography and Social http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2015_1_11 [in Ukrainian].

Kamenev, N. A. (2011). Tipologiya lokalnykh obshchestvennykh blag [Typology of local public goods]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsiano-ekonomicheskogo universiteta – Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University,2, 22-26. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/ tipologiya-lokalnyh-obschestvennyh- blag [in Russian].

Atkinson, E. B. & Stiglits, Dzh. E. (1995). Lektsii po ekonomicheskoy teorii gosudarstvennogo sektora [Lectures on the Economic Theory of the Public Sector] (L. L. Lyubimov, Trans.) Moskow: Aspekt Press [in Russian].

Starostina, A. & Kravchenko, V. (2011). Sutnist ta praktychne zastosuvannya metodyky konstruyuvannya katehorialnoho aparatu ekonomichnoyi nauky (na prykladi ponyat «hlobalizatsiya» ta «pidpryyemnytskyy ryzyk») [Essence and practical application of the methodology of constructing a categorical apparatus of economic science (on the example of the concepts of "globalization" and "entrepreneurial risk")]. Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of the Taras Shevchenko National Taras Shevchenko University, 128, 5-10 [in Ukrainian].

Bazylevych, V. D. (Eds.). (2008). Ekonomichna teoriya: Politekonomiya [Economic Theory: Political Economy]. Kyiv: Znannya-Pres [in Ukrainian].

Bashnyanyn, H. I. & Shchedroya, O. V. (Eds.). (2007). Mikroekonomichna teoriya [Microeconomic theory]. Lviv: Novyy Svit [in Ukrainian].

Lindahl Erik. Just Taxation – a Positive Solution. In: Musgrave R.A., Peacock A.T. (eds) Classics in the Theory of Public Finance. International Economic Association Series. Palgrave Macmillan, London. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/ readings/ lindahl (дата звернення 02.02.2019)

Пигу А. Экономическая теория благосостояния / А. Пигу. – М.: Прогресс, 1985.–Т.2, с. 240 [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://mirknig.su/knigi/biznes/24983- ekonomicheskaya-teoriya-blagosostoyaniya-tom-1-2.html (дата звернення 03.02.2019)

Самуэльсон П. А.Экономика / П. А. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус ; ред. пер с англ. Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. – М. : БИНОМ ; КноРус, 1997. – 800с.

Масгрейв Р. Государственные финансы: теория и практика / Р. Масгрейв, П. Масгрейв ; пер. c англ. – М. : Бизнес Атлас, 2009. – 716с.

Tiebout С. A pure theory of local expenditures // The journal of political economy, 1956. – Vol. 64, No. 5. – P. 416-424.

Калашнікова Т.М. Забезпечення територіально локалізованими благами в контексті людського розвитку / Т.М. Калашнікова // Демографія та соціальна економіка. - 2015. - No 1. - С. 102-112. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2015_1_11 (дата звернення 08.02.2019)

Каменев Н. А. Типология локальных общественных благ / Н. А. Каменев // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – No2, 2011. – С.22-26 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-lokalnyh-obschestvennyh-blag (дата звернення 06.02.2019)

Аткинсон Э. Б., Стиглиц Дж. Э. Лекции по экономической теории государственного сектора: Учебник / Пер. с англ. под ред. Л. Л. Любимова. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 832 с.

Старостіна А., Кравченко В. Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять "глобалізація" та "підприємницький ризик") / А. Старостіна, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 128. – 2011. – К. КНУ. – С.5-10.

Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 7-ме вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2008. – 719 с.

Мікроекономічна теорія : навч. посібник / за ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина і к.е.н. О. В. Щедрої. – Львів : Новий Світ – 2007. – 640 с.

Мікроекономіка і макроекономіка : підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти : у 2 ч./зазаг.ред.С.Будаговської.–К.:Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 517 с.

Галушка З. І. Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети : монографія. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 407 с.

Основи економічної теорії : підручник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2008. – 448 с

Основи економічної теорії : підручник / за заг. ред. О. О. Мамалуя. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

Кічурчак М. В. Відтворення суспільних благ в економічній системі України.– Дис. на зд. наук. ст. д-ра екон. наук. – Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України, Львів, 2017. – 701 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/dis_ kichurchak.pdf (дата звернення 12.02.2019)

Економічна енциклопедія : у 3-х т. К. : Видавничий центр «Академія», 2001. Т. 2 : К (концентрація капіталу) – П (портфельний аналіз) / під ред. С. В. Мочерного.– 848 с.

Горбанев В. С. К вопросу о категориальной оформленности феномена общественных благ / В. С. Горбанев // Економічний вісник Національного гірничого університету – No2 – 2016. – С.18–27.

Пилипенко Г. М., Горбаньов В. С. Глобальні блага у структурі благ суспільного призначення / Г. М. Пилипенко, В. С. Горбаньов // Вісник соціально-економічних досліджень – No2 (66) – 2018. – С.19 –30.

Длугопольський О.В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в умовах глобалізаційних змін. – Дис. на зд. наук. ст. д-ра екон. наук. – ДННУ: «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України. – Київ, 2013. – 443 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1605/1/dis%20doc%20Dluhopolskyi.pdf (дата звернення 12.02.2019)

Lindahl E. (1958). Just Taxation – A Positive Solution. In: Musgrave R.A., Peacock A.T. (eds) Classics in the Theory of Public Finance. International Economic Association Series. Palgrave Macmillan, London. Retrieve from: http://econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/ lindahl [in England].

Pigu, A. (1985). Ekonomicheskaya teoriya blagosostoyaniya [Economic Theory of http://mirknig.su/knigi/biznes/24983-ekonomicheskaya-teoriya-blagosostoyaniya-tom-1-2.html [in Russian].

Samuelson, P. & Nordhaus, V. (1997). Ekonomika [ Economy]; L.S. Tarasevich (Ed.), (A.I. Leusky,Trans.). - Moskow: BINOM; KnoRus [in Russian].

Masgreyv, R. & Masgreyv, P. (2009). Gosudarstvennyye finansy: teoriya i praktika [Public finances: theory and practice]. Moskow: Biznes Atlas [in Russian].

Tiebout, С. (1956). A pure theory of local expenditures. The journal of political economy, 5, 416-424 [in England].

Kalashnikova, T.M. (2015). Zabezpechennya terytorialno lokalizovanymy blahamy v konteksti lyudskoho rozvytku [Providing Territorially Localized Benefits in the Context of Human Development]. Demohrafiya ta sotsialna ekonomika – Demography and Social http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2015_1_11 [in Ukrainian].

Kamenev, N. A. (2011). Tipologiya lokalnykh obshchestvennykh blag [Typology of local public goods]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsiano-ekonomicheskogo universiteta – Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University,2, 22-26. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/ tipologiya-lokalnyh-obschestvennyh- blag [in Russian].

Atkinson, E. B. & Stiglits, Dzh. E. (1995). Lektsii po ekonomicheskoy teorii gosudarstvennogo sektora [Lectures on the Economic Theory of the Public Sector] (L. L. Lyubimov, Trans.) Moskow: Aspekt Press [in Russian].

Starostina, A. & Kravchenko, V. (2011). Sutnist ta praktychne zastosuvannya metodyky konstruyuvannya katehorialnoho aparatu ekonomichnoyi nauky (na prykladi ponyat «hlobalizatsiya» ta «pidpryyemnytskyy ryzyk») [Essence and practical application of the methodology of constructing a categorical apparatus of economic science (on the example of the concepts of "globalization" and "entrepreneurial risk")]. Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of the Taras Shevchenko National Taras Shevchenko University, 128, 5-10 [in Ukrainian].

Bazylevych, V. D. (Eds.). (2008). Ekonomichna teoriya: Politekonomiya [Economic Theory: Political Economy]. Kyiv: Znannya-Pres [in Ukrainian].

Bashnyanyn, H. I. & Shchedroya, O. V. (Eds.). (2007). Mikroekonomichna teoriya [Microeconomic theory]. Lviv: Novyy Svit [in Ukrainian].

Переглядів статті: 207
Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2019-03-26
Як цитувати
Алєксєєнко, Д. Д. (2019). ЛОКАЛЬНІ СУСПІЛЬНІ БЛАГА: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ. Економічний простір, (143), 5-18. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/65
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ