СПОЖИВЧА ПОВЕДІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

  • І. В. Городняк Львівський національний університет імені Івана Франка
  • А. Б. Терендій Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: споживча поведінка, домогосподарство, споживання, продукти харчування, продовольчий ринок

Анотація

У статті окреслено особливості домогосподарства як складного соціально-економічного феномена. Визначено важливість дослідження особливостей формування споживчої поведінки домогосподарств на продовольчому ринку України в сучасних соціально-економічних умовах. Проаналізовано основні підходи до трактування сутності та особливостей споживчої поведінки домогосподарств, такі як мікроекономічний, психологічний, соціологічний та маркетинговий підходи. Розглянуто фактори формування споживчої поведінки на роздрібному ринку продовольчих товарів. Здійснено аналіз результатів дослідження споживчої поведінки домогосподарств на продовольчому ринку на прикладі міста Львова. Проаналізовано основні типи споживчої поведінки домогосподарств з використанням шкал «консервативність – новаторство» та «ощадливість – демонстративність» в процесі купівлі товарів і послуг та їхнього споживання.

Посилання

Городняк І. Формування вибіркової сукупності при проведенні опитувань громадської думки (на прикладі міста Львова). Право і безпека. 2006. Т. 5. № 2. С. 187–189.

Городняк І. Чинники формування споживчої поведінки домогосподарств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 13. С. 13–16.

Коваль Л., Романчук С. Основні аспекти поведінки споживачів і чинників, що зумовлюють вибір певного типу споживацької поведінки. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. 2010. Вип. 18. Ч. ІІ. С. 117–122.

Марков Б. Поняття та регулятори роздрібного ринку продовольчих товарів. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 24. Ч. 1. С. 60–64.

Ghorodnjak I. (2016) Chynnyky formuvannja spozhyvchoji povedinky domoghospodarstv [Factors in the formation of consumer behavior of households]. Ghlobaljni ta nacionaljni problemy ekonomiky, no. 13, pp. 13–16. (in Ukrainian).

Ghorodnjak I. (2006) Formuvannia Vybirkovoi Sukupnosti Pry Provedenni Opytuvan Hromadskoi Dumky (Na Prykladi Mista Lvova) [Formation of a sample of public opinion polls (on the example of the city of Lviv)]. Pravo i Bezpeka, vol. 5, no. 2, pp. 187–189. (in Ukrainian).

Koval L., Romanchuk S. (2010) Osnovni Aspekty Povedinky Spozhyvachiv I Chynnykiv Shcho Zumovliuiut Vybir Pevnoho Typu Spozhyvatskoi Povedinky. [The main aspects of consumer behavior and the factors that determine the choice of a particular type of consumer behavior]. Naukovi Pratsi Kirovohradskoho Natsionalnoho Tekhnichnoho Universytetu, vol. 18, no. ІІ, pp. 117–122. (in Ukrainian).

Markov B. (2017) Poniattia Ta Rehuliatory Rozdribnoho Rynku Prodovolchykh Tovariv. [Concepts and regulators of the retail market of food products]. Naukovyi Visnyk Khersonskoho Derzhavnoho Universytetu, vol. 24, no. 1, pp. 60–64. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 347
Завантажень PDF: 263
Як цитувати
Городняк, І. В., & Терендій, А. Б. (1). СПОЖИВЧА ПОВЕДІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ. Економічний простір, (159), 39-43. https://doi.org/10.32782/2224-6282/159-7
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ