ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Ключові слова: аналіз, аудиторська діяльність, аудиторська фірма, аудит, господарська діяльність

Анотація

Аудиторська компанія є повноцінним суб’єктом господарювання, в діяльності якої зацікавлена велика кількість стейкхолдерів. Крім того, аудиторські фірми, реалізуючи послуги аудиту (ініціативний або обов’язковий), що мають суспільне значення. Аудиторський бізнес є поширеним в Україні, що зумовлено потребою в аудиті фінансової звітності та збільшенні кола підприємств, що становить суспільний інтерес. У процесі дослідження було проаналізовано кількісний аналіз вітчизняних суб’єктів аудиторської діяльності в розрізі регіонів. Відповідно до реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що оприлюднено Аудиторською палатою України, станом на кінець 2019 р. в Україні функціонує 898 суб’єктів аудиторської діяльності, їх розподіл за областями залежить від клієнтської бази, тобто розвитку підприємств різних галузей національної економіки, звітність яких підлягає обов’язковому аудиту. Варто також зазначити, що в контексті динаміки кількість суб’єктів аудиторської діяльності значно зменшується, зокрема на сучасному етапі розвитку аудиторського бізнесу спостерігається тенденція до укрупнення аудиторських фірм. У процесі дослідження було встановлено, що для забезпечення розвитку ринку аудиту та якості аудиторських перевірок виникає необхідність оцінки потенціалу суб’єктів аудиторської діяльності, а це вимагає зміни площини з розгляду аудиту як виду перевірки до аудиту як виду господарської діяльності. У цьому досліджені було змодельовано господарську діяльність аудиторської компанії як об’єкта економічного аналізу. Наведена модель вказує на характеристики господарської діяльності аудиторських фірм як об’єкта економічного аналізу, зокрема: формування ресурсів для здійснення аудиторської діяльності; ефективність використання ресурсів у контексті управління економічним потенціалом аудиторської фірми; залежність ефективності господарської діяльності аудиторської фірми від клієнтського та репутаційного капіталів; процес реалізації аудиторської та суміжних послуг аудиторською фірмою; результативність діяльності аудиторських фірм.

Посилання

Давидов Г.М. Шалімова Н.С. Дослідження функцій аудиту в системах соціальноекономічних відносин та фінансового контролю. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7589 (дата звернення: 28.12.2019).

Долбнєва Д.В. Сучасний стан і напрями удосконалення аудиторської діяльності в умовах європейської інтеграції України та застосування міжнародних стандартів. Економiка та держава. 2018. № 2. С. 72–76.

Клієнтам необхідно мати більше партнерів-аудиторів аби забезпечити впевненість у фінансовій звітності. URL: https://gildia.kiev.ua/auditori-ne-povinni-mati-dovgotrivali-stosunki/ (дата звернення: 28.12.2019).

Книжник Л. Аудит в Україні: виклики та перспективи в умовах євроінтеграції. Ефективність державного управління: збірник наукових праць. 2015. Вип. 44. С. 58–63.

Приятельчук О. Тенденції розвитку українського ринку аудиторських послуг. Міжнародні відносини. 2007. № 35–36. С. 95–98.

Прохорова Л.І., Юхименко Є.С. Аналіз сучасного стану та проблеми реформування і розвитку аудиторської діяльності в Україні на основі міжнародного досвіду. Молодий вчений. 2019. № 6 (70). С. 205–210.

Редько О.Ю. Основні ілюзії щодо ринку аудиту в Україні. Статистика України. 2018. № 1. С. 93–97.

Тарасова, T.O., Черчата, A.O., Ставерська, T.O. (2019). Обліково-аналітичне забезпечення ризик-менеджменту в умовах сталого розвитку підприємства. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, (2(20), 142–153. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2019-2 (20)-142-153

Ievdokymov, V., Lehenchuk, S., Zakharov, D., Andrusiv, U., Usatenko, O & Kovalenko, L. (2020). Social capital measurement based on “The value explorer” method.Management Science Letters, 10(6), 1161–1168. doi: 10.5267/j.msl.2019.12.002

Cherchata, A., Popovychenko, I., Andrusiv, U., Simkiv, L., Klіukha, O & Horai, O. (2020). A methodology for analysis and assessment of business processes of Ukrainian enterprises. Management Science Letters, 10(3), 631–640. doi: 10.5267/j.msl.2019.9.016

Тарасова Т.О. Теоретико-методологічні засади розвитку трансляційних можливостей контролінгу у забезпеченні сталого розвитку підприємства. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 219–222.

Davydov, G.M., Shalimova, N.S. Doslidzhennja funkcij audytu v systemah social'noekonomichnyh vidnosyn ta finansovogo kontrolju [Research of audit functions in the systems of socio-economic relations and financial control]. Available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7589 (accessed 28 December 2019).

Dolbnjeva, D.V. (2018) Suchasnyj stan i naprjamy udoskonalennja audytorskoi dijalnosti v umovah jevropejskoi integracii Ukrainy ta zastosuvannja mizhnarodnyh standartiv [Present state and directions of improvement of audit activity in the conditions of European integration of Ukraine and application of international standards]. Ekonomika ta derzhava, no. 2, pp. 72–76.

Klijentam neobhidno maty bilshe partneriv-audytoriv aby zabezpechyty vpevnenist u finansovij zvitnosti [Clients need to have more audit partners to ensure their financial reporting]. Available at: https://gildia.kiev.ua/auditori-ne-povinni-mati-dovgotrivali-stosunki/ (accessed 28 December 2019).

Knyzhnyk, L. (2015) Audyt v Ukraini: vyklyky ta perspektyvy v umovah jevrointegracii [Audit in Ukraine: Challenges and Prospects in the Context of European Integration]. Efektyvnist derzhavnogo upravlinnja: zbirnyk naukovyh prac, no. 44, pp. 58–63.

Pryjatelchuk, O. (2007) Tendencii rozvytku ukrainskogo rynku audytorskyh poslug [Trends in the development of the Ukrainian audit services market]. Mizhnarodni vidnosyny, no. 35–36, pp. 95–98.

Prohorova, L.I., Juhymenko, Je.S. (2019) Analiz suchasnogo stanu ta problemy reformuvannja i rozvytku audytorskoi dijalnosti v Ukraini na osnovi mizhnarodnogo dosvidu [Analysis of the current state and problems of reforming and developing audit activity in Ukraine based on international experience]. Molodyj vchenyj, no. 6 (70), pp. 205–210.

Redko, O.Ju. (2018) Osnovni iljuzii shhodo rynku audytu v Ukraini [The main illusions about the audit market in Ukraine]. Statystyka Ukrainy, no. 1. pp. 93–97.

Tarasova, T.O., Cherchata, A.O., Staverska, T.O. (2019). Oblikovo-analitychne zabezpechennia ryzyk-menedzhmentu v umovakh staloho rozvytku pidpryiemstva [Accounting-analytical provision of risk-management in the sustainable development of companies]. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, 2(20), 142–153. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2019-2 (20)-142-153

Ievdokymov, V., Lehenchuk, S., Zakharov, D., Andrusiv, U., Usatenko, O & Kovalenko, L. (2020). Social capital measurement based on “The value explorer” method.Management Science Letters, 10(6), 1161–1168. doi: 10.5267/j.msl.2019.12.002

Cherchata, A., Popovychenko, I., Andrusiv, U., Simkiv, L., Klіukha, O & Horai, O. (2020). A methodology for analysis and assessment of business processes of Ukrainian enterprises. Management Science Letters, 10(3), 631–640. doi: 10.5267/j.msl.2019.9.016

Tarasova, T.O. (2016) Teoretyko-metodolohichni zasady rozvytku transliatsiinykh mozhlyvostei kontrolinhu u zabezpechenni staloho rozvytku pidpryiemstva [Theoretical and methodological foundations of the development of translational possibilities of controlling in ensuring the sustainable development of the enterprise]. Problems of Economics, no. 3, pp. 219–222.

Переглядів статті: 106
Завантажень PDF: 129
Опубліковано
2020-09-11
Як цитувати
Савіцький, В. В. (2020). ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. Економічний простір, (157), 97-102. https://doi.org/10.32782/2224-6282/157-18
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ