ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ключові слова: економічна безпека, регіон, стратегія, регіональне управління, цільові програми

Анотація

Питання забезпечення економічної безпеки сьогодні вкрай актуальні. Водночас нині політичні та військові складники статусу нашої держави спираються на не досить надійний економічний базис. Саме тому Україні потрібен ефективний організаційно-економічного механізм забезпечення економічної безпеки на національному і регіональному рівнях. Загрозу економічній безпеці регіонів сьогодні становлять: рекомендації щодо недоцільності державного регулювання макроекономічних процесів навіть за допомогою ринкових важелів; приватизація за відсутності відповідних умов; нерегульована лібералізація зовнішньоекономічної діяльності і, як наслідок, проникнення дешевої неякісної продукції та руйнація національного виробництва; тінізація економіки. Більш раціональна та науково обґрунтована економічна регіональна відносна незалежність приведе до позитивних змін у національній економіці.

Посилання

Ткач В.О. Економічна безпека регіону як складова економічної безпеки держави. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 4(1). С. 113–120.

Варналій З. Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки України. URL: http://www.rnbo.gov.ua/news /25.html. (дата звернення: 20.06.2019).

Музиченко А.С. Організаційно-економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності в АПК. Економіка АПК. 2017. № 11. С. 38–43.

"Про основи національної безпеки України". Закон України від 19.06.2003 р., № 964-ІV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15. (дата звернення: 19.06.2019).

Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Москва : «КАНОН-пресс», 1998. 416 с.

Корнійчук Л.Я. «Історія економічних учень». URL: http://library.if.ua/book/87/6134.html. (дата звернення: 01.07.2019).

Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку Київ: Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України, 2016. 48 с.

Рузвельт Ф.Д. Беседы у камина. Москва : ИТРК, 2017. 408 с.

Ермошенко Н.Н. Определение угрозы национальным интересам в финансово-кретитной сфере. Экономика Украины. 1999. № 1. С. 4–12.

Афонцев С.А. Национальная экономическая безопасность: на пути к теоретическому консенсусу. Мировая экономика и международные отношения. 2016. № 10. С. 30–39.

Татаркин А. Экономическая безопасность как объект регионального исследования. Вопросы экономики. 1996. № 5. С. 78–89.

Tkach V.O. (2015) Ekonomichna bezpeka rehionu yak skladova ekonomichnoyi bezpeky derzhavy [Economic security of the region as a component of economic security of the state]. Visnyk Dnipropetrovsʹkoho universytetu. Seriya «Ekonomika», no. 4 (1) pp. 113–120.

Varnaliy Z. (2016) Problemy ta shlyakhy zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny [Problems and ways of economic security of Ukraine]. Available at: http://www.rnbo.gov.ua/news/25.html. (accessed 20.06.2019).

Muzychenko A.S. (2017) Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm stymulyuvannya innovatsiynoyi diyalnosti v APK [Organizational and economic mechanism of stimulation of innovation activity in agroindustrial complex]. Ekonomika APK, no 11, pp. 38–43.

"Pro osnovy natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny" (2003) [On the Fundamentals of National Security of Ukraine]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15. (accessed 19.06.2019)

Russo Zh.Zh. (1998) Ob obshchestvennom dohovore. [About a public contract]. Moskov: «KANON-press», 416 p.

Korniychuk L.YA. (2014) Istoriya ekonomichnykh uchen [History of Economic Studies]. Available at: http://library.if.ua/book/87/6134.html. (accessed 01.07.2019)

Vlasyuk O.S. (2016) Teoriya i praktyka ekonomichnoyi bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku [The theory and practice of economic security in the system of science of economics]. Кyiv, 48 p.

Ruzvelt F.D. (2017) Besedy u kamyna [Conversations at the fireplace] Moskov: YTRK, 408 p.

Ermoshenko N.N. (1999)Opredelenye uhrozy natsyonalnym ynteresam v fynansovo-kretytnoy sfere [Definition of a threat to national interests in the financial and credit sphere]. Ekonomyka Ukrayny, no 1, pp. 4–12.

Afontsev S.A. (2016) Natsyonalnaya ekonomycheskaya bezopasnost: na puty k teoretycheskomu konsensusu [National Economic Security: Towards a Theoretical Consensus]. Mirova ekonomika ta mizhnarodni vidnosyny, no 10, pp. 30–39.

Tatarkyn A. (1996) Ekonomycheskaya bezopasnost kak obekt rehionalnoho yssledovanyya [Economic security as the object of regional research]. Voprosy ekonomyk, no 5, pp. 78–89.

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2020-09-11
Як цитувати
Гарькава, В. Ф. (2020). ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Економічний простір, (157), 22-26. https://doi.org/10.32782/2224-6282/157-4
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ