ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Ключові слова: національне багатство, економічна безпека, українська інноваційна конкурентоспроможність, фундаментальні міждисциплінарні дослідження, стратегічний інноваційний розвиток

Анотація

Статтю присвячено аналізу чинників інноваційного розвитку економіки держави крізь призму розширеного від- творення національного багатства. Обґрунтовано взаємозв’язок розширеного відтворення людської компоненти сис- теми національного багатства та інноваційного розвитку в контексті забезпечення економічної безпеки держави. Проаналізовано сучасну господарсько-правову базу стратегічного інноваційного розвитку України. Визначено недоліки національної інноваційної системи. Виокремлено чинники впливу на формування інноваційного розвитку економіки дер- жави. Акцентовано увагу на необхідності підвищення ефективності використання державних механізмів регулювання українського інноваційного розвитку в контексті збереження та примноження національного багатства України. Ви- явлено додаткові можливості підвищення рівня економічної безпеки, що обумовлено світовими подіями та потребами.

Посилання

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України від 8 вересня 2011 р. № 3715-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17 (дата звернення: 10.05.2020).

Про інноваційну діяльність : Закон України від 5 грудня 2012 р. № 40-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 10.05.2020).

Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017–2021 роки : Постанова від 28 грудня 2016 р. № 1056 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1056-2016-%D0%BF (дата звернення: 10.05.2020).

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : Наказ від 11 липня 2017 р. № 994 / Міністерство освіти і науки України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1171-17 (дата звернення: 10.05.2020).

Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017–2021 роки : Постанова від 18 жовтня 2017 р. № 980 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2017-%D0%BF (дата звернення: 10.05.2020).

Про утворення Ради з розвитку інновацій : Постанова від 25 жовтня 2017 р. № 895 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895-2017-%D0%BF (дата звернення: 10.05.2020).

Про утворення Фонду розвитку інновацій : Розпорядження від 7 листопада 2018 р. № 895-р / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895-2018-%D1%80 (дата звернення: 10.05.2020).

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : Розпорядження від 10 липня 2019 р. № 526-р / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80 (дата звернення: 10.05.2020).

The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives – The Future of Medical Innovation. Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization, 2019. URL: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/gii-full-report-2019.pdf (дата звернення: 10.05.2020).

Кonstytucija Ukrajiny (1996). Zakon Ukrajiny vid 28 chеrvnja 1996 r. № 254k/96-VR [Constitution of Ukraine] / Verkhovna Rada Ukrajiny. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. 1996. № 30. P. 141.

Pro priorytetni naprjamy innovacijnoji dijaljnosti v Ukrajini (2011). Zakon Ukrajiny vid 08.09.2011 r. № 3715-VI [About prior¬ity directions of innovative activity in Ukraine] / Verkhovna Rada Ukrajiny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17 (accessed: 10.05.2020).

Pro innovacijnu dijaljnistj (2012). Zakon Ukrajiny vid 05.12.2012 r. № 40-IV [About innovative activity] / Verkhovna Rada Ukrajiny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (accessed: 10.05.2020).

Dejaki pytannja vyznachennja serednjostrokovykh priorytetnykh naprjamiv innovatsiynoji diyaljnosti zahajnoderzhavnogho rivnja na 2017–2021 roky (2016). Postanova vid 28 ghrudnja 2016 r. № 1056 [Some issues of determining the medium-term priority areas of innovation at the national level for 2017–2021] / Kabinet Ministriv Ukrajiny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1056-2016-%D0%BF (accessed: 10.05.2020).

Pro vnesennja zmin do Polozhennja pro porjadok zdijsnennja innovatsijnoji osvitnjoji dijaljnosti (2017) Nakaz vid 11.07.2017 r. № 994 [On amendments to the Regulations on the procedure for carrying out innovative educational activities] / Ministerstvo osvity i nauky Ukrajiny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1171-17 (accessed: 10.05.2020).

Dejaki pytannja vyznachennja serednjostrokovykh priorytetnykh naprjamiv innovatsijnoji diyaljnosti haluzevogho rivnja na 2017–2021 roky (2017). Postanova vid 18.10.2017 r. № 980 [Some issues of determining the medium-term priority areas of innova¬tion at the industry level for 2017–2021] / Kabinet Ministriv Ukrajiny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2017-%D0%BF (accessed: 10.05.2020).

Pro utvorennja Rady z rozvytku innovatsij (2017). Postanova vid 25.10.2017 r. № 895 [About formation of Council on development of innovations] / Kabinet Ministriv Ukrajiny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895-2017-%D0%BF (accessed: 10.05.2020).

Pro utvorennja Fondu rozvytku innovatsij (2018). Rozporjadzhennja vid 07.11. 2018 r. № 895-r [About the formation of the Innovation Development Fund] / Kabinet Ministriv Ukrajiny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895-2018-%D1%80 (accessed: 10.05.2020).

Pro skhvalennja Stratehiji rozvytku sfery innovatsijnoji diyaljnosti na period do 2030 roku (2019). Rozporjadzhennja vid 10.07.2019 r. № 526-r [On approval of the Strategy for the development of innovation for the period up to 2030] / Kabinet Ministriv Ukrajiny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80 (accessed: 10.05.2020).

The Global Innovation Index 2019 (2019). [Ghlobaljnyj Indeks Innovacij 2019]. Creating Healthy Lives – The Future of Medical Innovation. Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization, 2019. Available at: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/gii-full-report-2019.pdf (accessed: 10.05.2020).

Переглядів статті: 104
Завантажень PDF: 142
Опубліковано
2020-02-26
Як цитувати
Квак , М. В. (2020). ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ. Економічний простір, (155), 20-24. https://doi.org/10.32782/2224-6282/155-4
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ