РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 2020 РОКУ

Ключові слова: економічна криза, інвестиційна діяльність, інвестиційний імідж, інвестиційний клімат, реальні інвестиції

Анотація

Статтю присвячено висвітленню деяких напрямів розвитку інвестиційної діяльності в Україні в особливих умовах 2020 р. – умовах поєднання економічної кризи та пандемії, викликаної інфекцією COVID–19. Розвиток інвестиційної діяльності розглядається у вигляді інструменту виходу з кризового стану економічної системи. При цьому наголошується на необхідності використання реальних інвестицій на основі залучення передусім вітчизняних інвестиційних ресурсів для відродження реального сектору економіки України. Розглянуто напрями створення в Україні сприятливого інвестиційного клімату (інвестиційного середовища) шляхом посилення рівня захисту інвестицій та заходів щодо державної підтримки певних пріоритетних сфер (галузей) економіки країни та розвитку її територій. Приділено увагу створенню інвестиційної привабливості тих чи інших об’єктів інвестування в Україні шляхом поліпшення інвестиційного іміджу окремих регіонів та територіальних об’єднань, де мають відбуватися процеси реального інвестування шляхом перетворення їх в певні економічні зони, які мусять забезпечити поєднання централізованого державного управління з певною правовою, організаційною та матеріально-фінансовою самостійністю в межах визначеної територіальної відповідальності та субсидіарності.

Посилання

Нікітіна А.В. Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. 161 с.

Федоренко В. Інвестиційні процеси в Україні : монографія. Київ : Кондор, 2017. 147 с.

Герасименко Ю.В., Козловський С.В. Моделювання інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі України : монографія. Вінниця : Глобус-Прес, 2017. 236 с.

Вербицька Ю.М. Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник соціально-економічного розвитку регіону : монографія. Київ : Академвидав, 2016. 188 с.

Шталь Т.В., Доброскок О.О. Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення: монографія. Київ : Академія, 2012. 248 с.

Вікіпедія – вільна енциклопедія. URL : https://uk.wikipedia.org (дата звернення: 10.04.2020).

Каравацка Н.С. Світові економічні кризи: причини виникнення, наслідки, інструментарій розв’язку. URL : http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/421/1/2.2_2.pdf (дата звернення: 10.04.2020).

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : монографія / за заг. ред. Є.П. Качана. Київ : Юридична книга, 2013. 704 с.

Nikitina A. V. (2010). Investytsiyna diyalʹnistʹ v Ukrayini : suchasnyy stan i perspektyvy rozvytku [ Investment activity in Ukraine: current state and prospects for development ]. Zaporizhzhya : Zaporizʹkyy natsionalʹnyy universytet. 161s.;

Fedorenko V. (2017). Investytsiyni protsesy v Ukrayini : monohrafiya [Investment processes in Ukraine: monograph ]. Kyyiv. Kondor. 147s.;

Herasymenko YU. V., Kozlovsʹkyy S. V. (2017). Modelyuvannya investytsiynykh protsesiv v ahropromyslovomu kompleksi Ukrayiny : monohrafiya [ Modeling of investment processes in the agro-industrial complex of Ukraine: monograph ]. Vinnytsya: Hlobus-Pres. 236s.;

Verbytsʹka YU. M. (2016). Investytsiyno-innovatsiyna diyalʹnistʹ yak chynnyk sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku rehionu: monohrafiya [ Investment and innovation activity as a factor of socio-economic development of the region: monograph ]. Kyyiv : Akademvydav. 188s.;

Shtalʹ T. V., Dobroskok (2012). Analiz investytsiynoho klimatu Ukrayiny ta shlyakhy yoho vdoskonalennya : monohrafiya [ Analysis of the investment climate of Ukraine and ways to improve it: a monograph ]. Kyyiv : Akademiya. 248s.;

Vikipediya — vilʹna entsyklopediya [ Wikipedia is a free encyclopedia ]. URL. : https://uk.wikipedia.org (data zvernennya: 10.04.2020);

Karavatska N. S. Svitovi ekonomichni kryzy : prychyny vynyknennya, naslidky, instrumentariy rozv'yazku [ Global economic crises: causes, consequences, tools of solution ]. URL. : http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/421/1/2.2_2.pdf (data zvernennya: 10.04.2020);

Rozmishchennya produktyvnykh syl i rehionalʹna ekonomika: monohrafiya /za zah. red. YE.P. Kachana [ Placement of productive forces and the regional economy: a monograph ]. Kyyiv: Yurydychna knyha, 2013. 704 s.;

Переглядів статті: 397
Завантажень PDF: 337
Опубліковано
2020-02-26
Як цитувати
Мороз, О. С. (2020). РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 2020 РОКУ. Економічний простір, (154), 46-50. https://doi.org/10.32782/2224-6282/154-8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ