ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ІНІЦІАТИВА У КОНТЕКСТІ БІХЕЙВІОРИСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ

  • О. В. Єрмошкіна Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
  • С. В. Яцентюк Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Ключові слова: інноваційно-інвестиційна ініціатива, інновація, поведінка економічного суб’єкта, мотивація, стимулювання, поведінковий конфлікт, інституціональний конфлікт

Анотація

Дослідження присвячено обґрунтуванню концептуальних підходів до активізації інноваціно-інвестиційної ініціативи економічних суб’єктів у контексті біхейвіористської теорії на основі поєднання важелів мотивації інноваційної діяльності з боку суспільства та окремих економічних суб’єктів, а також стимулювання їх поведінки задля створення нових стійких у своєму розвитку мікроекономічних систем, центром яких виступає індивідуальна підприємницька інноваційна ініціатива економічного суб’єкту. Дослідження ґрунтується на поєднанні концептуальних позицій біхейвіористської та інституціональної економічної теорії, а також базових положень теорії менеджменту з метою узагальнення існуючих підходів до регулювання інноваційних процесів у суспільстві. При цьому, увагу зосереджено на пошуку та обґрунтуванні механізмів активізації виникнення інноваційно-інвестиційної ініціативи через уникнення можливих конфліктів певного виду, ступеня та сили впливу. За результатами дослідження встановлено, що залежно від інтенсивності інноваційно-інвестиційної ініціативи економічного суб’єкту існує певна ймовірність виникнення цілої сукупності конфліктів на різних рівнях суспільного життя. На відміну від існуючих підходів процес формування інноваційно- інвестиційної ініціативи розглядається як дуалістичний в аспекті виникнення поведінкових та інституційних конфліктів. Зокрема будь-який конфлікт, пов'язаний з інноваційно-інвестиційною ініціативою розглядається як мотиваційний стимул до подальшої інтенсифікації реалізації інноваційної ініціативи, так й гальмівний механізм втілення інновації, що, у свою чергу, породжує інші конфлікти та нові інноваційно-інвестиційні ініціативи з відповідним інвестиційним забезпеченням, як відповідь на попередні конфлікти щодо створення та втілення інновацій. Практичне значення даного дослідження полягає в тому, що запропонований підхід дозволяє розглядати поведінкові та інституціональні конфлікти не як перепони, а як можливості щодо інтенсифікації інноваційно-інвестиційної діяльності економічних суб’єктів, а, відповідно й формувати більш дієві механізми стимулювання такої діяльності.

Посилання

Yermoshkina O. V. Institutional development and propensity for innovations: trends and prospects for Ukraine / O. V. Yermoshkina, L. G. Solianyk // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2018. – No2. – рр. 155-162

Survey of global investment and innovation incentives // [Electronic source]: access mode: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/ Documents/Tax/us-tax-surveyof- global-investment-and-innovation-incentives.pdf

Yermoshkina O. SME in Poland and Ukraine: Prospect for future and functioning conditions /O.Yermoshkina, K.Lobos: Monograph.– 2017.– Difin SA.– Wroclaw. – 302 p.

Перспективи ринку венчурних і прямих ін-вестицій в Україні // [Електронне джерло]: режим доступу: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2018/prospects-of-venture-capital-and-direct-investment.html

Коммонс Дж. Р. Институциональнаяэкономика / Дж. Р. Коммонс / Пер. с англ. А.А. Оганесян. // TerraEconomicus. – 2012. – Т. 10. – No 3. – С. 69–76.

Веблен Т.Б. Теория праздного класса: экономическое исследование институций / Т. Б. Веблен: Прогресс; Москва; 1984. – 194 с.

Shiller R. J. Behavioral Economics and Institutional Innovation / R. J. Shiller // Yale ICF Working Paper No. 04-50; Cowles Foundation Discussion Paper No. 1499. (January 2005).

Duguet E. Is Innovation Persistent at the Firm Level? An Econometric Examination Comparing the Propensity Score and Regression Methods / E. Duguet, S. Monjon //. University of Paris I - Cahiers de la MSE Working Paper No. 2004(75). - (July 2004).

Біляк Ю. В. Конфлікти в економіці як базові чинники фінансової безпеки / Ю.В. Біляк // Агросвіт. - 2017. - No 7. – С. 42-47.

Deutsch М. The Resolution of Conflict; Constructive and Destructive Processes / М. Deutsch: New Haven: Yale University Press, 1985. ISBN 9780300021868

Yermoshkina, O. V. & Solianyk L. G. (2018) Institutional development and propensity for innovations: trends and prospects for Ukraine. Scientific Bulletin of National Mining University. – 2018. – No2. – рр. 155-162

Survey of global investment and innovation incentives (2018) // [Electronic source]: access mode: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/ Documents/Tax/us-tax- surveyof-global-investment-and-innovation-incentives.pdf

Yermoshkina O. & Lobos K. (2017) SME in Poland and Ukraine: Prospect for future and functioning conditions: Monograph. – 2017. – Difin SA. – Wroclaw. – 302 p.

Perspektyvy rynku venchurnykh i priamykh investytsii v Ukraini (2018) [Prospects for market of venture and direct investments in Ukraine]: [Electronic source]: access mode: https://www2.deloitte.com/ ua/uk/pages/press-room/press-release/2018/prospects-of- venture-capital-and-direct-investment.html [in Ukrainian]

Commons J. R. (2012) Institutsionalnaya economica [Institutional economics] / Transl. Eng. А.А. Oganesyan. TerraEconomicus. – 2012. – Т. 10. – No 3. – pp. 69–76. [in Russian]

Veblen T. B. (1984) Teorija prazdnogo klassa: ekonomicheskoe issledovanie institucij [The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions]: Progress; Moscow; 1984. – 194 p. [in Russian]

Shiller R. J. (2005) Behavioral Economics and Institutional Innovation. Yale ICF Working Paper No. 04-50; Cowles Foundation Discussion Paper No. 1499. (January 2005).

Duguet E. & Monjon S. (2004) Is Innovation Persistent at the Firm Level? An Econometric Examination Comparing the Propensity Score and Regression Methods. University of Paris I - Cahiers de la MSE Working Paper No. 2004(75). - (July 2004).

Bilyak Y.V. (2017) Konflikty v ekonomitsi yak bazovi chynnyky finansovoi bezpeky [Conflicts in the economy as a basic factor for financial security]. Agrosvit [ArgoWorld]. - 2017. - No 7. – pp. 42-47 [in Ukrainian].

Deutsch М. (1985) The Resolution of Conflict; Constructive and Destructive Processes. New Haven: Yale University Press, 1985. ISBN 9780300021868

Переглядів статті: 47
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2019-02-26
Як цитувати
Єрмошкіна, О. В., & Яцентюк, С. В. (2019). ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ІНІЦІАТИВА У КОНТЕКСТІ БІХЕЙВІОРИСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ. Економічний простір, (142), 5-14. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/47
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ