АНАЛІЗ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ

  • І. М. Мельник Державний університет “Житомирська політехніка”
Ключові слова: статистика, статистичні дані, лісові ресурси, лісове господарство, державна служба статистики, сталий розвиток

Анотація

В процесі написання статті було розглянуто основні особливості сталого розвитку підприємств України, що використовують лісові ресурси. Викладено та охарактеризовано основні напрями, що безпосередньо пов’язані з покращенням стану лісового господарства та забезпечення ефективного використання лісових ресурсів з врахуванням особливостей невиснажливого лісокористування. Метою статті є обґрунтування принципів, критеріїв та індикаторів які необхідні для раціонального управління лісовими ресурсами підприємств в системі ефективного природокористування в контексті реалізації принципів сталого розвитку підприємств. Значну увагу приділено реалізації комплексного підходу лісокористування задля забезпечення збалансованості використання наявних сировинних ресурсів та компонентів, що є невід’ємною частиною діяльності підприємств. Для дослідження було проаналізовані статистичні дані що стосуються лісових ресурсів і лісового господарства які систематизуються Державною службою статистики та Державним агентством лісових ресурсів. Крім того, було досліджено створену громадську організацію – «Відкритий ліс», яка здійснює «інформування громадян про діяльність в сфері лісового господарства України органів законодавчої, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, про реальний стан справ в лісовому секторі України та про передовий досвід в лісовому господарстві». Під час дослідження визнано, що в сучасних умовах розвитку країни існує велика необхідність ефективного використання лісових ресурсів, що є одним із визначальних факторів сталого розвитку підприємств, а також забезпечує сталий розвиток всіх регіонів, сприяє підвищенню життєзабезпечення населення. Основну увагу дослідження зосереджено на необхідності виділення стратегічних завдань розвитку лісового комплексу який передбачає безперебійне забезпечення підприємств України всіма необхідними матеріалами з врахуванням єдиної організаційно-технічної політики використання лісових ресурсів з використанням природозберігаючих технологій та екологічних підходів лісокористування.

Посилання

Ангел Є., Бутін А. Трохи про мораторій на експорт лісу: те, що варто знатинаселенню та політикам. Інститут економічних досліджень та політичнихконсультацій.2019. URL: http://www.ier.com.ua/ua/publications/regular_products?pid=6179

Бегей М.В. Державне лісогосподарське підприємство як суб’єкт господарювання таоб’єкт системи економічної безпеки // Ефективна економіка. – 2017. – №. 5. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5606

Відкритий ліс. URL: https://www.openforest.org.ua/about/

Головне управління статики України в Житомирській області. Кількість суб’єктівгосподарювання за видами економічної діяльності у 2017 році. URL:http://www.zt.ukrstat.gov.ua/StatInfo/Pidpr/2017/kilksub_2017.htm

Державна службa статистики. Архів. Кількість суб’єктів господарювання за видамиекономічної діяльності. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/ksg/ksg_u/arch_ksg_u.htm

Державна служба статистики України Основніпоказники ведення лісогосподарської діяльності (1990-2017).URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/sg/lis/lis_u/lgd2016_u.htm

Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства. URL:https://zt-lis.gov.ua/naprjami-dijalnosti/lisogospodarska-dijalnist.html

Коваль Я.В. Комплексна економічна оцінка лісових ресурсів: критерії, механізмиформування і використання // Лісове і садово-паркове господарство. 2017. №. 1.URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/view/9636

Наказ Державної служби статистики України «Про затвердження Методологічнихположень з організації державного статистичного спостереження щодолісогосподарської діяльності» від 22.05.2019 № 169. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/169/169_2019.htm

Наказ Державної служби статистики України «Про затвердження формидержавного статистичного спостереження № 3-лг (річна) «Звіт про виробництво тареалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів» від06.07.2018 № 118. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2018/118/118_2018.htm

Пиріг К.М. Теоретичні засади ефективної діяльності лісогосподарськихпідприємств // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. –2012. – Вип. №3 (60). URL: https://economic-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=294

Публічний звіт Державного агентства лісових ресурсів України за 2018 рік. URL:https://drive.google.com/file/d/194P-skQpV9fI1BOdYBGSKix_u1yHlfhQ/view

Сундук А., Саакаль О. Перспективи використання фінансово-економічнихмеханізмів регулювання у лісовому секторі економіки. Економіст. 20-03-2017.URL: http://ua-ekonomist.com/15061-perspektivi-vikoristannya-fnansovo-ekonomchnih-mehanzmv-regulyuvannya-u-lsovomu-sektor-ekonomki.html

ФАО. Cоcтояние лесов мира 2016. Леса и сельское хозяйство: проблемы ивозможности землепользования. Рим, 2016. URL: http://www.fao.org/3/a-i5588r.pdf

Цалан М.І. Організаційно-економічний механізм розвитку лісогосподарськоїдіяльності в регіоні: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидатаекономічних наук за спец. 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональнаекономіка. Ужгород, 2018. 263 с. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/17540

FAO Forest products trade. 2018. URL: http://www.fao.org/forestry/statistics/80938@180724/en/

FAO. The State of the World’s Forests 2018 - Forest pathways to sustainabledevelopment. Rome. 2018. URL: http://www.fao.org/3/I9535EN/i9535en.pdf

The Food and Agriculture Organization (2010). Forest law enforcement. URL:http://www.fao.org/forestry/law/en/

Angel Je., & Butin A. (2019) Trohy pro moratorij na eksport lisu: te, shho varto znatynaselennju ta politykam [A little about the moratorium on forest exports: what the publicand politicians need to know]. Instytut ekonomichnyh doslidzhen' ta politychnyhkonsul'tacij – Institute for Economic Research and Policy Consulting. Retrieved from:http://www.ier.com.ua/ua/publications/regular_products?pid=6179 [in Ukrainian].

Begej M.V. (2017). Derzhavne lisogospodars'ke pidpryjemstvo jak sub’jektgospodarjuvannja ta ob’jekt systemy ekonomichnoi' bezpeky [State forestry enterprise asan economic entity and an object of economic security system]. Efektyvna ekonomika –An efficient economy, 5. Retrieved from:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5606 [in Ukrainian].

Vidkrytyj lis (n.d.)www.openforest.org.ua Retrieved from: https://www.openforest.org.ua/about/ [in Ukrainian].

Golovne upravlinnja statyky Ukrai'ny v Zhytomyrs'kij oblasti « Kil'kist' sub’jektivgospodarjuvannja za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti u 2017 roci ». [Main department

of statics of Ukraine in Zhytomyr region. Number of economic entities by type of economic activity in 2017] (n.d.) www.zt.ukrstat.gov.ua Retrieved from: http://www.zt.ukrstat.gov.ua/StatInfo/Pidpr/2017/kilksub_2017.htm [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky. Arhiv. «Kil'kist' sub’jektiv gospodarjuvannja za vydamyekonomichnoi' dijal'nosti». [State Statistics Service. Archive. Number of economicentities by type of economic activity.] (n.d.) www.ukrstat.gov.ua Retrieved from:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/ksg/ksg_u/arch_ksg_u.htm [inUkrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny «Osnovni pokaznyky vedennja lisogospodars'koi'dijal'nosti (1990-2017)». [State Statistics Service of Ukraine Main indicators of forestryactivity (1990-2017)] (n.d.) www.ukrstat.gov.ua Retrievedfrom: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/sg/lis/lis_u/lgd2016_u.htm[in Ukrainian].

Zhytomyrs'ke oblasne upravlinnja lisovogo ta myslyvs'kogo gospodarstva. [ZhytomyrRegional Department of Forestry and Hunting] (n.d.) zt-lis.gov.ua Retrieved from:https://zt-lis.gov.ua/naprjami-dijalnosti/lisogospodarska-dijalnist.html [in Ukrainian].

Koval' Ja.V. (2017). Kompleksna ekonomichna ocinka lisovyh resursiv: kryterii',mehanizmy formuvannja i vykorystannja [Comprehensive economic assessment of forestresources: criteria, mechanisms of formation and use]. Lisove i sadovo-parkovegospodarstvo – Forestry and landscape gardening, 1. Retrieved from:http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/view/9636 [in Ukrainian].

Nakaz Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny «Pro zatverdzhennja Metodologichnyhpolozhen' z organizacii' derzhavnogo statystychnogo sposterezhennja shhodolisogospodars'koi' dijal'nosti» [Order of the State Statistics Service of Ukraine “OnApproval of Methodological Provisions on Organization of State Statistical Observationof Forestry Activities”] (n.d.) ukrstat.gov.ua Retrievedfrom: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/169/169_2019.htm[in Ukrainian].

Nakaz Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny «Pro zatverdzhennja formy derzhavnogostatystychnogo sposterezhennja № 3-lg (richna) «Zvit pro vyrobnyctvo ta realizacijuprodukcii' lisovogo gospodarstva, vidtvorennja ta zahyst lisiv» [Order of the StateStatistics Service of Ukraine "On approval of the form of state statistical observation №3-lg (annual)" Report on production and sale of forestry products, reproduction andprotection of forests "] (n.d.). ukrstat.gov.ua Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2018/118/118_2018.htm [in Ukrainian].

Pyrig K.M. (2012). Teoretychni zasady efektyvnoi' dijal'nosti lisogospodars'kyhpidpryjemstv [Theoretical principles of effective activity of forestry enterprises]. VisnykChernigivs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu – Bulletin of ChernihivState Technological University, 3, 60. Retrieved from: https://economic-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=294 [in Ukrainian].

Publichnyj zvit Derzhavnogo agentstva lisovyh resursiv Ukrai'ny za 2018 rik. [PublicReport of the State Forest Resources Agency of Ukraine for 2018]. Retrieved from:

https://drive.google.com/file/d/194P-skQpV9fI1BOdYBGSKix_u1yHlfhQ/view [in Ukrainian].

Sunduk A., & Saakal' O. (2017). Perspektyvy vykorystannja finansovo-ekonomichnyhmehanizmiv reguljuvannja u lisovomu sektori ekonomiky [Prospects for the use offinancial and economic regulatory mechanisms in the forest sector.]. Ekonomist –Economist. Retrieved from: http://ua-ekonomist.com/15061-perspektivi-vikoristannya-fnansovo-ekonomchnih-mehanzmv-regulyuvannya-u-lsovomu-sektor-ekonomki.html [inUkrainian].

FAO. Coctojanie lesov mira 2016. Lesa i sel'skoe hozjajstvo: problemy i vozmozhnostizemlepol'zovanija [The state of the world's forests 2016. Forests and agriculture:problems and opportunities for land use.] Rim – Rome. Retrieved from:http://www.fao.org/3/a-i5588r.pdf [in Russian].

.Calan M.I. (2018). Organizacijno-ekonomichnyj mehanizm rozvytku lisogospodars'koi'dijal'nosti v regioni [Organizational and economic mechanism of development of forestryactivity in the region]. Candidate’sthesis. Uzhgorod. Retrieved from:https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/17540 [in Ukrainian].

FAO Forest products trade (2018). (n.d.). www.fao.org Retrieved from:http://www.fao.org/forestry/statistics/80938@180724/en/

FAO. The State of the World’s Forests (2018) - Forest pathways to sustainabledevelopment. Rome. (n.d.). www.fao.org Retrieved from:http://www.fao.org/3/I9535EN/i9535en.pdf

The Food and Agriculture Organization (2010). Forest law enforcement. (n.d.).www.fao.org Retrieved from: http://www.fao.org/forestry/law/en/

Переглядів статті: 251
Завантажень PDF: 142
Опубліковано
2019-12-24
Як цитувати
Мельник, І. М. (2019). АНАЛІЗ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (152), 234-247. https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-18
Розділ
СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА