ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ «УНІВЕРСИТЕТ-БІЗНЕС» В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

  • Л. А. Петренко ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана»
Ключові слова: інновації, інноваційні процеси, інноваційні технології, інноваційно-інвестиційна модель розвитку

Анотація

Для України створення підприємницьких університетів, здатних ефективно взаємодіяти з бізнесом, є гострою, соціально і економічно значущою проблемою, оскільки університети повинні брати активну участь в модернізації суспільства і перетворенні економіки. Метою статті було визначити, які функції в системі «університет-бізнес» з точки зору інноваційного розвитку, повинен виконувати сучасний університет і які внутрішні обмеження виконання цих функцій існують в Україні. В рамках даного дослідження ми приймаємо як належне освітні та дослідницькі функції (як функції класичного або дослідницького університетів) і зосереджуємо увагу саме на розгляді функцій підприємницького університету. При формуванні теорії використовуються методи індукції, аналізу та синтезу, практична частина дослідження здійснена на основі аналізу даних з офіційних сайтів українських університетів. Встановлено, що в рамках формування сучасних механізмів взаємодії «університет-бізнес» університет забезпечує: по-перше, розвиток підприємницької культури: 1.1) популяризація університетом цінностей економіки знань і інновацій як основи підприємництва, закріплених в місії і стратегії університету; 1.2) концентрація і використання актуальних знань про інновації та підприємництво на основі активного міжнародної взаємодії, інтернаціоналізації діяльності в сфері освіти і наукових досліджень; 1.3) активізація взаємодії з усіма особами та організаціями, зацікавленими в діяльності університету (стейкхолдерами); по-друге, поліпшення підприємницької освіти: 2.1) запровадження інноваційної підприємницької освіти як частини освітньої програми і, можливо, як обов'язкового предмету; 2.2) широке використання інноваційних методів навчання, інформатизація процесу навчання; 2.3) мотивація і розвиток лідерських та підприємницьких якостей шляхом залучення студентів в підприємницьку та інноваційну діяльність в період навчання в університеті; 2.4) запровадження «відкритих курсів» в університеті, наприклад, у форматі стартап-шкіл для навчання підприємництву; 2.5) залучення видатних фахівців, представників бізнесу, інвесторів для викладання в університеті; 2.6) підготовка університетами не окремих фахівців, а готових команд і навіть компаній (нових суб'єктів ринку); по-третє, перетворення університету на ключовий елемент інноваційної інфраструктури економіки: 3.1) розуміння керівництвом місії університету і ролі університету в країні і регіоні базування, відповідно до цього, формулювання цілей і завдань (чітко позначена місія в стратегії університету) інтеграції з місцевим бізнесом; 3.2) встановлення взаємодії підприємницького університету з місцевою інфраструктурою в рамках розпочатої місії вимагає активізації контактів у трикутнику «місцева влада - бізнес - університет».

Посилання

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. / Йозеф Шумпетер. – М: Эксмо, 2007. – 864 с.

Петренко Л.А. Інноваційне підприємництво як наукова категорія. / І. А. Павленко, Л. А. Петренко // Інвестиції: практика та досвід, 2014. – № 16. – С. 12-15.

Cole J.R. (2010). The great American university: Its rise to preeminence, its indispensable nation role, why it must be protected. N. Y.: Public Affairs.

CEC (2003). The role of the universities in the Europe of knowledge. Brussels: Commission of the European Communities.

EUA (2003). Response to the communication from the Commission uThe role of the universities in the Europe of knowledge”. Brussels: European University Association. EUA (2007). Creativity in higher education: Report on the EUA Creative Project 2006—2007. Brussels: European University Association.

CEC (2006). Delivering on the modernisation agenda for universities: Education, research and innovation. Brussels: Commission of the European Communities.

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів /Ав-т. упоряд.: Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, М. М. Шевченко.— К: Парламентське вид-во, 2009. — 632 с

Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред.В.М. Гейця та ін. ; НАН України. – К., 2015. – 336 с. [Electronic source]. – Access mode : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/Інноваційна-Україна-2020++.pdf

Cornell University, INSEAD, and WIPO (2017): The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. https://www.globalinnovationindex.org

Балмасова Т.А. «Третья миссия университета» – новый вектор развития? // Высшее образование в России. – 2016.-№ 8-9. – С. 48-55.

Lane J. E. (2013). Higher education system 3.0: Adding value to states and institutions. In: J. E. Lane, D. B. Johnstone (eds.). Higher education system 3.0: Harnessing systemness, delivering performance. Albany, NY: SUNY Press, pp. 3—26.

Clark В. Creating Entrepreneurial Universities: Organization Pathways of Transformation. – Guildford, UK: Pergamon, 1998. – 163 p.

Константинов Г.Н., Филонович C.P. Что такое предпринимательский университет // Вопросы образования. – 2007. – № 1. – С. 49-62.

Etzkowitz Н., Leydesdor L. The Triple Helix University-Industry-Govemment Relations: a Laboratory for Knowledge-Based Economic Development // EASST Review. – 1995. – Vol. 14. -№ l.-P. 14-19.

Павленко О.В. Розвиток ринку освітніх послуг ВНЗ: актуальні тренди та прогнози / О.В. Павленко // Стратегія економічного розвитку України: Зб.наук.праць. – 2017. – №41. – С. 89-98. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.sedu.com.ua/archive/41/sedu_41_2017.pdf

Quinn, S. Generational challenges in the workplace. / S. Quinn. – Ventus Publishing Aps., 2010. – 38 p.

The Global University Employability Ranking 2017. [Electronic source]. – Access mode : https://www.timeshighereducation.com/features/which-countries-and-universities-produce-most-employable-graduates

Ukraine in Global Rankings. Easy access to relevant data on the position of Ukraine in key international indices. [Electronic source]. – Access mode : http://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/ratings/eng.html

Audretsch, D. From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society / D. Audretsch // The Journal of Technology Transfer. – 2014. – Vol. 39, iss. 3. – P. 113–121.

Schumpeter, J. A. (2015). Capitalism, socialism and democracy. London: Routledge.

Pavlenko, I., and L. Petrenko (2014). Innovative entrepreneurship as a scientific category. Investments: practice and experience Issue 16, pp. 12-15. Access mode : http://www.investplan.com.ua/index.php?op=1&z=3812&i=1

Cole J.R. (2010). The great American university: Its rise to preeminence, its indispensable nation role, why it must be protected. N. Y.: Public Affairs.

CEC (2003). The role of the universities in the Europe of knowledge. Brussels: Commission of the European Communities.

EUA (2003). Response to the communication from the Commission uThe role of the universities in the Europe of knowledge”. Brussels: European University Association. EUA (2007). Creativity in higher education: Report on the EUA Creative Project 2006—2007. Brussels: European University Association.

CEC (2006). Delivering on the modernisation agenda for universities: Education, research and innovation. Brussels: Commission of the European Communities.

The strategy of innovative development of Ukraine for 2010-2020 in the context of globalization challenges (2009). Auth. comp .: A. A. Androshchuk, I. B. Zhilyaev, B. G. Chizhevsky, M. M. Shevchenko. K: Parliamentary Publishing House, 632 p.

Innovative Ukraine 2020: national report. Ed. V.M. Geyts and others.- 336 p. [Electronic source]. – Access mode : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/Інноваційна-Україна-2020++.pdf

Cornell University, INSEAD, and WIPO (2017): The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. https://www.globalinnovationindex.org

Balmasova, T.A. (2016) “The third mission of the university” - a new vector of development? Higher education in Russia. Issue 8-9. pp.48-55.

Lane, J. E. (2013). Higher education system 3.0: Adding value to states and institutions. In: J. E. Lane, D. B. Johnstone (eds.). Higher education system 3.0: Harnessing systemness, delivering performance. Albany, NY: SUNY Press, pp. 3—26.

Clark, В. (1998). Creating Entrepreneurial Universities: Organization Pathways of Transformation. – Guildford, UK: Pergamon, 163 p.

Konstantinov, G.N., and Filonovich, C.P. (2007). What is an entrepreneurial university. Education issues. Issue 1, pp. 49-62.

Etzkowitz Н., and Leydesdor L. (1995). The Triple Helix University-Industry-Govemment Relations: a Laboratory for Knowledge-Based Economic Development. EASST Review. Vol. 14 (l), pp. 14-19.

Pavlenko, A.V. (2017). The development of the market of educational services of universities: current trends and forecasts. Strategy of economic development of Ukraine. Vol. 41. pp. 89-98. [Electronic source]. – Access mode :http://www.sedu.com.ua/archive/41/sedu_41_2017.pdf

Quinn, S. Generational challenges in the workplace. / S. Quinn. – Ventus Publishing Aps., 2010. – 38 p.

The Global University Employability Ranking 2017. [Electronic source]. – Access mode : https://www.timeshighereducation.com/features/which-countries-and-universitiesproduce-most-employable-graduates

Ukraine in Global Rankings. Easy access to relevant data on the position of Ukraine in key international indices. [Electronic source]. – Access mode : http://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/ratings/eng.html

Audretsch, D. (2014). From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society. The Journal of Technology Transfer. Vol. 39, iss. 3. pp. 113–121.

Переглядів статті: 113
Завантажень PDF: 103
Опубліковано
2019-12-24
Як цитувати
Петренко, Л. А. (2019). ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ «УНІВЕРСИТЕТ-БІЗНЕС» В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Економічний простір, (152), 214-233. https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-17
Розділ
ОСВІТА В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ