РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ФОРМУВАННІ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  • В. А. Бабенко ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Ключові слова: інтелектуальна власність, інтелектуальна економіка, вища освіта, здобувачі економічної освіти, фахові компетентності

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування фахових компетентностей здобувачів вищої економічної освіти в Україні. Визначено, що сучасна інтелектуальна економіка ґрунтується на використанні інтелектуальних продуктів, інтелектуальних ресурсів та інтелектуального капіталу. Розглянуто важливу роль інтелектуальної власності для економічного розвитку країни та національної інноваційної системи. Визначено нагальною для розгляду та актуальною для наукового дослідження проблему підготовки здобувачів вищої економічної освіти, оволодіння новими знаннями, здатністю постійно перенавчатися та самовдосконалюватися, що є обов’язковими умовами підготовки фахівців у сучасному світі. Проаналізовано роль дисципліни «Інтелектуальна власність» для ефективної підготовки здобувачів вищої економічної освіти, забезпечення їх професійної майстерності, креативного економічного мислення, надання фахових та професійних компетентностей. Виявлено, що в процесі вивчення інтелектуальної власності здобувачами вищої освіти економічних спеціальностей систематизуються знання з економічних дисциплін та корелюються зі знаннями з основ інтелектуальної власності. В ході дослідження зроблено висновок, що в процесі вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» формуються професійні, фахові компетентності майбутніх економістів:розвивається творче мислення студентів, формуються навички роботи з нормативними та законодавчими документами у сфері інтелектуальної власності, поповнюється запас наукової термінології з фаху. Окрім цього, вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» сприяє формуванню необхідних, надзвичайно важливих компетентностей, таких як: здатність генерувати нові ідеї (креативність), вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення, здатність до адаптації та дії в новій ситуації, тощо. Тому реальним результатом вивчення цієї навчальної дисципліни буде вміння майбутніх фахівців виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях, критично оцінювати явища та процеси у сфері підприємництва та різних видів економічної діяльності, визначати та аналізувати проблеми, розробляти заходи щодо їх вирішення.

Посилання

Бабенко В. А., Лимар А. П. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / В. А.Бабенко, А. П.Лимар.– Д.: ДРІДУ НАДУ. – 2011.– 153 с.;

Бабенко В. А., Омелян-Скирта Н. Г. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. / В. А. Бабенко, Н. Г. Омелян-Скирта.– Д.: ПДАБА, - 2011.– 140 с.;

Бабенко В. А. Удосконалення форм і методів впровадження інформаційно-компютерних технологій при викладанні курсу «інтелектуальна власність» студентам технічних ВНЗ будівельної галузі /Бабенко В. А. // Вісник ПДАБА. – 2017. – №6. – С.85-97;

Бабенко В. А., Папірник Р. Б. Викладання інтелектуальної власності в технічних ЗВО у вимірах сучасних вимог //Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві»28-29 листопада 2019 року/ упорядники М. В. Савицький, Г. П. Євсєєва, В. А. Бабенко. – Київ-Дніпро: НДІ ІВ НАПрНУ - ПДАБА. – 424 с. – С.368-374;

Мосов С. П. Інтелектуальна власність у системі освіти і науки на прикладі Черкаського державного технологічного університету) [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://ukrpatent.org/i_upload/file/16122014-mosov.pdf

Національна стратегія у сфері інтелектуальної власності на період 2020 – 2025 роки (проект) [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://nipo.org.ua/activity/stvorennya-efektivnogo-navchalnogo-centru-u-sferi-intelektualnoi-vlasnosti-iv

Орлюк О. П. Освіта з інтелектуальної власності у системі вищої освіти України:проблеми та завдання //Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019.– №6. – С.148-159 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inpro journal.org/uk/6-110-2019/

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL[Електронний ресурс].– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Стандарти вищої освіти України [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Стеблюк С. Професійна компетентність майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, її структура. // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/ped-visnik-66-2019-42.pdf

Цибульов П.М., Бутнік-Сіверський О.Б., Економіка інтелектуальної власності: Підручник. - К.: ДІІВ, 2008.- 408 с.

Babenko V. A., Lymar A. P. (2011). Intelektual'na vlasnist [Intellectual property]. Dnipro: DRIDI NAPA [in Ukrainian].

Babenko V. A., Omelyan-Skrta N. G. (2011). Osnovy intelektual'noi vlasnosti [Fundamentals of Intellectual Property]. Dnipro: PDABA [in Ukrainian].

Babenko V. A. (2017). Udoskonalennja form i metodiv vprovadzhennja informacijno-kompjuternyh tehnologij pry vykladanni kursu «intelektual'na vlasnist'» studentam tehnichnyh VNZ budivel'noi' galuzi [Improvement of forms and methods of introduction of information and computer technologies in teaching the course "intellectual property" to students of technical universities in the construction industry]. Visnyk PDABA – Bulletin of PSACEA, 6, 85-97 [in Ukrainian].

Babenko V. A., Papirnik R. B. (2019). Vykladannja intelektual'noi' vlasnosti v tehnichnyh ZVO u vymirah suchasnyh vymog [Teaching Intellectual Property in Technical HLW in Measuring Modern Requirements]. Tezy Vseukrai'ns'koi' naukovo-praktychnoi' konferencii' «Intelektual'na vlasnist' v Ukrai'ni: problemy ta perspektyvy rozvytku v informacijnomu suspil'stvi» - Abstracts of the All-Ukrainian Scientific-Practical Conference «Intellectual Property in Ukraine: Problems and Prospects for Development

in the Information Society». November 28-29. Kiev-Dnipro: SRI IWP – PDABA [in Ukrainian].

Mosov S. P. (n.d.). Intelektual'na vlasnist' u systemi osvity i nauky na prykladi Cherkas'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu) [Intellectual property in the system of education and science on the example of Cherkassy State Technological University)]. www.ukrpatent.org. Retrieved from: https://ukrpatent.org/i_upload/file/ 16122014-mosov.pdf [in Ukrainian].

(n.d.) Nacional'na strategija u sferi intelektual'noi' vlasnosti na period 2020 – 2025 roky (proekt) [National strategy in the field of intellectual property for the period 2020-2025 years (project)]. www.nipo.org.ua. Retrieved from: http://nipo.org.ua/activity/stvorennya-efektivnogo-navchalnogo-centru-u-sferi-intelektualnoi-vlasnosti-iv [in Ukrainian].

Orlyuk O. P. (2019). Osvita z intelektual'noi' vlasnosti u systemi vyshhoi' osvity Ukrai'ny:problemy ta zavdannja [Education on Intellectual Property in the Higher Education System of Ukraine: Problems and Tasks]. Teorija i praktyka intelektual'noi' vlasnosti – Theory and Practice of Intellectual Property, 6, 148-159. Retrieved from: http://www.inprojournal.org/uk/6-110-2019/ [in Ukrainian].

(2014). Pro vyshhu osvitu: Zakon Ukrai'ny vid 01.07.2014 № 1556-VII [On higher education: Law of Ukraine dated 01.07.2014 no 1556-VII]. www.zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

(n.d.). Standarty vyshhoi' osvity Ukrai'ny [Standards of higher education of Ukraine]. www.mon.gov.ua. Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti [in Ukrainian].

Steblyuk S. (2019). Profesijna kompetentnist' majbutnih fahivciv z pidpryjemnyctva, torgivli ta birzhovoi' dijal'nosti, i'i' struktura [Professional competence of future specialists in entrepreneurship, trade and exchange activities, its structure]. Naukovyj visnyk MNU imeni V. O. Suhomlyns'kogo. Pedagogichni nauky – Scientific Bulletin of MNU named after V. O. Sukhomlinsky. National University. Pedagogical Sciences. www.mdu.edu.ua. Retrieved from: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/ped-visnik-66-2019-42.pdf [in Ukrainian].

Tsybullev P. M., Butnik-Siverskyi О. B., (2008). Ekonomika intelektual'noi' vlasnosti – Economics of intellectual property. Kyiv: DIIV [in Ukrainian].

Переглядів статті: 237
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2019-12-24
Як цитувати
Бабенко, В. А. (2019). РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ФОРМУВАННІ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (152), 204-213. https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-16
Розділ
ОСВІТА В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ