НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ АВІАБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

  • Е. В. Прушківська НУ “Запорізька політехніка”
  • В. С. Демченко НУ “Запорізька політехніка”
Ключові слова: нестабільне середовище, комунікаційна стратегія, авіабудування, стейкхолдери, міжнародне співробітництво, агатосторонній діалог підприємства з державними органами влади

Анотація

У статті проаналізовано комунікаційну стратегію авіабудівного підприємства та розроблено науково-практичні рекомендацій щодо її розвитку з урахуванням впливу умов нестабільного середовища. Авторами розглянуто погляди науковців щодо сутності маркетингових комунікаційних стратегій, запропоновано авторське трактування комунікаційної стратегії. Комунікаційна стратегія підприємства розглядається як процес інтегрованої комунікації підприємства з цільовими аудиторіями (споживачами, партнерами, інвесторами, державними органами влади, професійними асоціаціями та спілками), який сприяє досягненню місії компанії, відповідає її діловим та функціональним стратегіям, максимальній ефективності розвитку в умовах мінливого зовнішнього середовища. Здійснено аналіз нестабільного середовища функціонування авіабудівного підприємства, яке стало підґрунтям для появи нових серйозних негативних чинників. Аналіз наявних проблем авіабудівної галузі в розрізі різних аспектів дав можливість навести класифікацію проблем, з якими вона стикається, зокрема: виробничі, фінансові, інвестиційні, маркетингові-збутові, науково-технологічні, інституційні. Охарактеризовано комунікаційну стратегію АТ «Мотор Січ» у розрізі внутрішніх та зовнішніх комунікацій. Виявлено проблемні аспекти комунікаційної стратегії АТ «Мотор Січ». Акцентовано на посиленні системи комунікацій підприємства з представниками авіабудівної галузі, науково-дослідних інституцій та органів державної влади з метою підвищення конкурентоспроможності української продукції авіабудівництва на міжнародних ринках. Розроблено напрями та дії з реалізації комунікаційної політики підприємства з урахуванням впливу нестабільного зовнішнього середовища, а саме: забезпечення більш ефективної комунікації з органами державної влади; налагодження ефективної комунікації з представниками авіабудівної галузі та науково-дослідними інститутами щодо обговорення, прийняття та втілення ефективних управлінських рішень; підвищення рівня довіри до АТ «Мотор Січ» серед партнерів, груп впливу та громадськості; популяризація мети підприємства серед всіх стейкхолдерів.

Посилання

Стратегія відродження вітчизняного авіабудування на період до 2022 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/429-2018-%D1%80#n12

Ареф'єва О.В., Капаруліна І.М. Українське авіабудування: напрями трансформації. Інноваційна економіка. 2013. № 3. С. 3-8.

Прушківський В.Г., Леховіцер В.О. Перспективи розвитку авіабудівництва України в контексті міжнародних інтеграційних процесів. Проблеми системного підходу. 2017. № 3 (59). С. 22–26.

Скібіцька Л. Аспекти виходу авіабудівних підприємств на зовнішній ринок в умовах кризи. Економіка розвитку. 2014. № 3. С. 54–58.

Хохлова М. Ю. Особливості міжнародного економічного співробітництва підприємств галузі літакобудування України. Управління розвитком. 2012. № 3. С. 43 – 46.

Станкова Л.І. Чинники розвитку виробничого підприємства в умовах нестабільного середовища. URL: http://economics.opu.ua/files/science/2014/20.05/s_2/16.pdf

Романенко О. О. Концептуальні підходи до визначення маркетингових комунікаційних стратегій підприємства. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2017/1/EV20171_140-145.pdf,

Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: підручник. Київ : КНЕУ, 2012. 523с.

Асташина О.В. Коммуникативные стратегии в организации. Вестник науки и образования Северо-Запада России – публикация по материалам заочной Международной научно-практической конференции «Инновации в науки и образовании». Т.1. №4. 2015. С.151-156.

Орлова Т. М. Коммуникационный менеджмент в управлении экономическими системами. Москва : Изд-во РАГС, 2002. 265 с.

Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации : интегрированный подход / Дж. Бернет, С. Мориарти ; пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 864 с.

Ромат Е. В. Реклама в системе маркетинга. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 608 с.

Офіційний сайт АТ «Мотор Січ». URL: http://www.motorsich.com/files/1104-4%20kv%202019.pdf

Компанія «Мотор Січ» поглиблює співпрацю з Китаєм. URL: https://uprom.info/news/avia/kompaniya-motor-sich-pogliblyuye-spivpratsyu-z-kitayem/

Strategiya vidrodzhennya vitchy`znyanogo aviabuduvannya na period do 2022 roku [The strategy of revival of domestic aviation industry for the period up to 2022] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/429-2018-%D1%80#n12 [in Ukrainian]

Arefieva O.V, Kaparulina I.M. (2013). Ukrayinske aviabuduvannya: napryamy transformaciyi [Ukrainian aviation industry: directions of transformation]. Innovacijna ekonomika – Innovative economy, 3, 3-8. [in Ukrainian]

Prushkivsky V.G, Lechovitser V.O. (2017). Perspektyvy rozvytku aviabudivnytstva Ukrainy v konteksti mizhnarodnykh intehratsiinykh protsesiv. [Prospects for development of Ukraine's aviation industry in the context of international integration processes]. Problemy systemnoho pidkhodu – Problems of system approach, 3 (59), 22–26. [in Ukrainian]

Skibitka L. (2014). Aspekty vykhodu aviabudivnykh pidpryiemstv na zovnishnii rynok v umovakh kryzy [Aspects of access of aviation construction enterprises to the foreign market in a crisis]. Ekonomika rozvytku – Economics of development, 3, 54–58. [in Ukrainian]

Khokhlova M. Yu. (2012). Osoblyvosti mizhnarodnoho ekonomichnoho spivrobitnytstva pidpryiemstv haluzi litakobuduvannia Ukrainy [Features of international economic cooperation of enterprises of the aircraft industry of Ukraine]. Upravlinnia rozvytkom – Management of development, 3, 43 - 46. [in Ukrainian]

Stankova L.I. Chynnyky rozvytku vyrobnychoho pidpryiemstva v umovakh nestabilnoho seredovyshcha [Factors of development of a production enterprise in conditions of unstable environment]. URL: http://economics.opu.ua/files/science/2014/20.05/s_2/16.pdf [in Ukrainian]

Romanenko O.O. Kontseptualni pidkhody do vyznachennia marketynhovykh komunikatsiinykh stratehii pidpryiemstva [Conceptual approaches to the definition of marketing communication strategies of the enterprise]. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2017/1/EV20171_140-145.pdf, [in Ukrainian]

Kudenko N.V. (2012). Strategic marketing: a textbook. Kiev, KNEU. [in Ukrainian]

Astashina O.V. (2015). Kommunikativnye strategii v organizacii. Vestnik nauki i obrazovanija Severo-Zapada Rossii [Communicative strategies in the organization. Bulletin of Science and Education of Northwest Russia]. Publikacija po materialam zaochnoj Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Innovacii v nauki i obrazovanii» – Publication on the materials of the correspondence International Scientific and Practical Conference "Innovations in Science and Education", 4, 151-156. [in Russian]

Orlova T.M. (2002). Kommunikacionnyj menedzhment v upravlenii jekonomicheskimi sistemami [Communication management in the management of economic systems]. Moscow, RAGS Publishing House. [in Russian]

Burnet J. (2001). Marketingovye kommunikacii : integrirovannyj podhod [Marketing Communications: An Integrated Approach], St. Petersburg: Peter. [in Russian]

Romat E.V. (2008) Reklama v sisteme marketinga [Advertising in the marketing system], St. Petersburg: Peter. [in Russian]

Official site of Motor Sich JSC. URL: http://www.motorsich.com/files/1104-4%20kv%202019.pdf [in Ukrainian]

Kompaniia «Motor Sich» pohlybliuie spivpratsiu z Kytaiem [Motor Sich deepens its cooperation with China] URL: https://uprom.info/news/avia/kompaniya-motor-sich-pogliblyuye-spivpratsyu-z-kitayem/ [in Ukrainian]

Переглядів статті: 160
Завантажень PDF: 145
Опубліковано
2019-12-24
Як цитувати
Прушківська, Е. В., & Демченко, В. С. (2019). НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ АВІАБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА. Економічний простір, (152), 164-175. https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-14
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС